Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Tiedote päivitetty 21.5.2019 klo 8.40 kohta: kamppailulajitilat

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle päivitetyn strategian hyväksymistä ja sen päivittämistä jatkossa tarpeen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus määritteli kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot sekä ehdottaa valtuustolle kaupunginjohtajan virkasuhteen määräaikaistamista seitsemäksi vuodeksi. Länkipohjan kirjasto sai luvan kirjaston omatoimivarustukseen.

Esityslista

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Jämsän kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että:
– Valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn strategian raamittamaan Jämsän kaupungin talousarviota ja – suunnittelua, päätöksentekoa sekä toimintaa.
– Strategiaprosessia jatketaan rullaavana, eli sitä päivitetään aina tarvittaessa toimintaympäristössä tai Jämsän kaupungin toiminta- edellytyksissä tapahtuneiden muutosten sitä edellyttäessä.
– Strategian toteutumista seurataan valtuustotasolla strategisen mittariston avulla talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä päätetään mittariston tavoitearvot.
– Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu aloitetaan. Elinvoimaohjelmaa valmistellaan rinnakkain elinvoimatoimialan valmistelun kanssa. Asumisohjelman ja ympäristöohjelman resursoimista esitetään talousarvioon 2020.
– Strategian operatiivista johtamista seurataan strategiakorttien avulla. Seurantamallin kehittämisestä vastaa tulevaisuustyöryhmä yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Talousarvion muutokset vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteinä olevan talousarvion muutoksen vuodelle 2019.

Kaupunginjohtajan virkasuhteen luonne ja kelpoisuusehdot

Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaan viran, johon kaupunginvaltuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuusehdot määrittelee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti, että kelpoisuusehtoina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tuloksellisesta johtamisesta. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää kaupunginjohtajan virkasuhteen määräaikaiseksi ja määrittää virkasuhteen pituudeksi seitsemän (7) vuotta.

Muut rekrytointiin liittyvät toimet kaupunginhallitus delegoi työryhmän tehtäväksi.

Mäntykallion ja Kankarisveden koulujen lakkauttaminen ja uuden yhtenäiskoulun perustaminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Mäntykallion ja Kankarisveden koulujen lakkauttamista 1.8.2019 alkaen ja yhtenäiskoulun perustamista 1.8.2019 alkaen. Sivistyslautakunta päättää koulun nimestä perustamispäätöksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sivistyslautakunnan päätöksen siten muutettuna, että johtamisjärjestelyjen määräaika olisi kaksi (2) vuotta. Muilta osin yhtenäiskoulun johtaminen järjestetään sivistyslautakunnan 8.5.2019 § 53 seliteosan mukaisesti ja perusopetuksen rehtorin virka lakkautetaan 1.8.2019 alkaen.

Hallintosäännön päivittäminen

Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan.

Keskeinen muutos hallintosäännön tässä päivityksessä huleveteen liittyvät tehtävät ja velvollisuudet, jotka on lisätty hallintosääntöesityksessä teknisen lautakunnan toimivallassa. Lisäksi on tehty teknisluonteisia korjauksia ja mm. poistuneiden viranhaltijanimikkeiden osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että hallintosäännöstä poistetaan kaupunginjohtajan oikeus päättää määräaikaisista palkanlisistä (sivu 29 § 51). Muilta osin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevat hallintosäännön muutokset. Hallintosäännön muutokset astuvat voimaan 1.6.2019.

Jämsän asumisoikeusasuntohanke

Jämsän tekninen lautakunta on todennut lausuntonaan perustettavalle Jämsän asumisoikeudet -yhdistykselle, että lautakunta pitää hanketta tarpeellisena, koska se täyttäisi toteutuessaan sellaisen asuntotarjonnan, jota Jämsässä ei tällä hetkellä ole ja jolle selkeästi näyttäisi olevan tilausta.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Muutokset kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa

Ennakolta saadun tiedon mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon olisi tulossa muutoksia. Muutosten perusteena on kaupunginhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää tarvittavista muutoksista kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon.

Työvalmennussäätiö Avituksen toiminnan ja talouden selvitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen siten muutettuna, että Työvalmennussäätiö Avituksen toimintojen mahdollista siirtoa kaupungin toiminnaksi suunnitellaan alkavaksi aikaisintaan vuonna 2021 huomioiden mahdolliset toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset sekä kustannuslaskelmat.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukselle toimitusjohtajan rekrytoinnin käynnistämisestä. Toimitusjohtajan rekrytointi käynnistetään määräaikaisena 31.12.2020 saakka sekä mahdollisesti sisältäen muita säätiön sosiaalitoimen- ja työllistämisen tehtäviä.

Asiakohdassa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Lotta Ahola.

Jämsän frisbeegolf ry:n aloite / frisbeegolfradan rakentaminen Myllymäen vanhan radan tilalle

Jämsän frisbeegolf ry on esittänyt aloitteessaan nykyisen Myllymäen frisbeegolfradan tilalle rakennettavaksi uutta, kilpailutasoista frisbeegolf rataa.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Liikuntahallin kamppailulajitilojen käyttö

Sivistyslautakunta on esittänyt, että liikuntahallin kamppailutiloja voidaan jatkaa 1.6.2019-31.7.2020 siten, että tiloihn voidaan myöntää käyttövuoroja myös kaudelle 2019-2020. tilojen käytön jatkaminen on kuitenkin väliaikainen ja määräaikainen ratkaisu. Tilojen käyttäjien tulee etsiä aktiivisesti korvaavia tiloja.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Länkipohjan kirjaston omatoimivarustuksen toteuttaminen / Tunkelon säätiön avustus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Aluehallintoviraston ja Tunkelon säätiön myöntämät avustukset ja myönsi luvan toteuttaa omatoimivarustus Länkipohjan nykyisen kirjaston tiloihin.

Varhaiskasvatuksen kiertävän varahenkilöstön lisätarve

Kaupunginhallitus päätti, että avoinna olevat perhepäivähoitajan vakanssit, muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan vakansseiksi 1.8.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus myönsi vakinaiset täyttöluvat kohdassa em. varhaiskasvatuksen opettajan toimille. Toimet ovat mukana varhaiskasvatuksen täyttölupataulukossa.

Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus / virkojen ja toimien täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi vakinaisen täyttöluvan seuraaville vakansseille 1.8.2019 alkaen:

- varhaiskasvatuksen erityisopettaja
- varhaiskasvatuksen opettaja
- koulunkäynninohjaaja
- koulunkäynninohjaaja
- koulunkäynninohjaaja
- luokanopettaja

Vakinainen täyttölupa / kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtävä

Kaupunginhallitus myönsi vakinaisen täyttöluvan kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtävään 1.6.2019 alkaen.

Oikaisuvaatimus / kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 2.4.2019 § 7 / Jämsän Vesi ja Jämsän Jätehuolto liikelaitosjohtaja sijaisuus

Kaupunginhallitus totesi, että oikaisuvaatimuksen kohdassa 1 termistö ei muuta tehdyn päätöksen sisältöä. Kohta 3 viranhaltijalta on kysytty suostumus. Kohta 2 palkkauksen peruste osalta Karppisen tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien 3 % esittelijänä toimimisesta (KVTES II luku Palkkaus 10 § Olennainen muutos tehtävissä).

Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin

Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakuntiin edustajaksi Merja Lahtisen, varalla Tarja Uusipaasto sekä Sanna Rajalan, varalla Jorma Poti.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn