Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuuston pitkälle iltaan jatkuneessa kokouksessa muun muassa hyväksyttiin Himos MasterPlan sekä kaupungin päivitetty strategia. Kaupunginjohtajan virkasuhde määriteltiin seitsemän vuoden pituiseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Poti.

Esityslista

Himos Master Plan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaditun Himos MasterPlanin 2035.

Kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä Sweco Ympäristö Oy:stä esitteli Himoksen MasterPlania valtuustolle ennen kokouksen alkua. Himos Master Plan 2035 -hankkeen kotisivuilla voi tutustua hankkeen aikana laadittuihin taustaselvityksiin ja Master Plan -suunnitelman aineistoihin. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta https://himosmasterplan.fi.

Kaupunginhallituksen vaali

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Varapuheenjohtajien lukumääräksi päätettiin kaksi.
Valtuusto nimesi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Jorma Potin ja 1. varapuheenjohtajaksi Seija El Sayedin ja 2. varapuheenjohtajaksi Lotta Aholan.

SDP Jorma Poti (pj)      vara SDP Mikko Laitinen
LN Seija El Sayed (1.vpj) vara LN Eero Hakonen
KOK Lotta Ahola (2.vpj)   vara KOK Tarmo Konstari
SDP Ulla Patronen          vara SDP Tuula Peltonen
SDP Sanna Rajala           vara SDP Pekka Pasanen
VAS Markku Kankainen   vara VAS Arja Paakkanen
KESK Mika Kyrö              vara KESK Leena Pärnäjärvi
PS Jukka Haaparanta      vara PS Eila Sahala
LN Pekka Laaksonen       vara KESK Tarja Uusipaasto

Muutokset kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Piritta Rantasen.

puheenjohtaja KESK Merja Lahtinen
I varapuheenjohtaja SDP Piritta Rantanen
II varapuheenjohtaja KOK Erja Laaksonen

Eropyyntö luottamustoimesta / Teija Sneck

Kaupunginvaltuusto myönsi teknisen lautakunnan jäsen Teija Sneckille eron ko. luottamustehtävästä ja nimesi tekniseen lautakuntaan Katja Minkkisen.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen eroilmoitus

Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginjohtajan irtisanoutumisen tiedoksi.

Pekka Kataja ehdotti asian palauttamista kaupunginhallitukselle. Esitystä kannattivat Eero Koskela, Arja Paakkanen, Jukka Haaparanta, Jyrki Niittymaa ja Voitto Suosaari. Äänestys 32 – 10, 1 tyhjä. Asiaa ei palauteta kaupunginhallitukseen uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtajan virkasuhteen luonne ja kelpoisuusehdot

Kaupunginhallitus on 20.5.2019 kokouksessaan päättänyt, että viran kelpoisuusehtoina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tuloksellisesta johtamisesta.
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginjohtajan virkasuhteen määräaikaiseksi ja määritti virkasuhteen pituudeksi seitsemän (7) vuotta.

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti:
1. Hyväksyä esityslistan liitteenä olevan päivitetyn strategian raamittamaan Jämsän kaupungin talousarviota ja -suunnittelua, päätöksentekoa sekä toimintaa.
2. Strategiaprosessia jatketaan rullaavana, eli sitä päivitetään aina tarvittaessa toimintaympäristössä tai Jämsän kaupungin toimintaedellytyksissä tapahtuneiden muutosten sitä edellyttäessä.
3. Strategian toteutumista seurataan valtuustotasolla strategisen mittariston avulla talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä päätetään mittariston tavoitearvot.
4. Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu aloitetaan. Elinvoimaohjelmaa valmistellaan rinnakkain elinvoimatoimialan valmistelun kanssa. Asumisohjelman ja ympäristöohjelman resursoimista esitetään talousarvioon 2020.
5.Strategian operatiivista johtamista seurataan strategiakorttien avulla. Seurantamallin kehittämisestä vastaa tulevaisuustyöryhmä yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevat hallintosäännön muutokset. Hallintosäännön muutokset astuvat voimaan 1.6.2019.

Talousarvion muutokset vuodelle 2019

Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan talousarvion muutoksen vuodelle 2019 muutettuna siten, että investointeihin lisätään 100 000 euroa Jokilaakson sairaalan springlaus ja E- ja F -osan käyttövesiputkiston saneeraukseen ja rakentamiseen teknisen lautakunnan tekemän esityksen mukaisesti.

Mäntykallion koulun ja Kankarisveden koulun lakkauttaminen ja uuden yhtenäiskoulun perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Mäntykallion ja Kankarisveden koulut 1.8.2019 alkaen ja perustaa yhtenäiskoulun 1.8.2019 alkaen. Sivistyslautakunta päättää koulun nimestä perustamispäätöksen jälkeen.

Johtamisjärjestelyjen määräaika on kaksi (2) vuotta. Muilta osin yhtenäiskoulun johtaminen järjestetään sivistyslautakunnan 8.5.2019 § 53 seliteosan mukaisesti ja perusopetuksen rehtorin virka lakkautetaan 1.8.2019 alkaen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle vuoden 2018 arviointikertomuksen valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteet talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ja niiden raportointi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ovat oikeellisia ja luotettavia.

Tarkastuslautakunta on esittänyt tilikaudelta 2018 kaksi selvityspyyntöä, jotka on esitetty arviointikertomuksessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja korjaustoimenpiteet tarkastuslautakunnan selvityspyyntöihin.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Tilinpäätös vuodelta 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä kaupunginhallituksen ehdotuksen tilikauden tuloksen, 1.387.579,46 euroa käsittelystä:

1. tuloutetaan investointien rahoitukseksi tehtyjä poistoeroja 246.611,26 euroa
2. kirjataan konsernirahastoon sääntöjen mukainen rahastojen lisäys vuosilta 2017 ja 2018 - 119.808.16 euroa
3. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäävä 1.514.382,56 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä- tilille. Siirron jälkeen kumulatiivinen ylijäämä tilillä on 1.766.246,10 euroa.

Henkilöstökertomus 2018

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen 2018 tiedoksi.

Valtuustoaloite 23.10.2017/ Länkipohjan kuolemanloukkuun on tehtävä kevyenliikenteen väylät/ Niittymaa

Aloitteen mukaisten kevyen liikenteen väylähankkeiden toteuttaminen lähivuosina edellyttäisi pääosin kaupungin rahoitusta ja määrärahan varaamista kaupungin talousarvioon tiesuunnitelmien laatimista ja väylien rakentamista varten. ELY:llä ei ole mahdollisuutta osoittaa niihin rahoitusta. Kaupungin taloustilanne huomioiden tulee kaupungin tuleviin talousarvioihin varattavat määrärahat kohdentaa pääosin kaupungin oman katuverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Hankkeen kustannus on noin 70 % katujen saneeraus ja kunnossapitomäärärahasta vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi. Annettu selvitys on kokonaisuudessaan nähtävillä esityslistalla.

Lisätietoja:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn