Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus antaa Aluehallintovirastolle lausunnon Jokilaakson sairaalan yhteispäivystyksestä. Lisäksi kaupunginhallitus mm. hyväksyi elinvoimatoimialan perustamisen aikataulun ja myönsi Myllymäen frisbeegolfradan rakentamiseen tukea.

Esityslista 10.6.2019

 

Aluehallintoviraston selvityspyyntö

AVI:n selvityspyyntö koskee erikoissairaanhoidon työnjaon ja eräiden tehtävien keskittämisen sekä päivystyksen valvontaa. Aluehallintovirasto on ottanut valvontaansa Jämsän kaupungin Jokilaakson sairaalan osalta päivystysjärjestelyt sekä valtioneuvoston erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä antaman asetuksen tarkoittamien edellytysten toteutumisen.

Jämsän kaupunki on vastaanottanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta maaliskuussa kuulemiskirjeen. Kirjeessä AVI:n aluehallintoylilääkäri Raimo Jokisalo on todennut, että alustavan arvion mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävän leikkaustoiminnan toteuttaminen Jokilaakson sairaalassa olisi terveydenhuoltolain 45 §:n vastaista.

Jämsän kaupunki lausuu näkemyksenään, että Jokilaakson sairaalassa on toiminut ja toimii terveydenhuoltolain tarkoittamaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä vastaava päivystyspiste, mikä mahdollistaa anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan suorittamisen Jokilaakson sairaalassa jatkossakin. Mikäli Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, ettei Jokilaakson sairaalan päivystystä voida tasoltaan lukea terveydenhuoltolain tarkoittamaa yhteispäivystystä vastaavaksi päivystyspisteeksi, on Jämsän kaupunki valmis käymään asiasta tarkentavia neuvotteluja ja tarvittaessa korjaamaan toimintaansa.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki antaa seliteosan mukaisen lausunnon liittyen Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kuulemiskirjeeseen

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.- 31.3.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali-ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja merkitsi tiedoksi saadun valvonta-aineiston.

Jämsän kaupunki vaatii sopimuksen tarkkaa noudattamista. Jämsän kaupungilla on palvelusopimuksen mukaisesti oikeus saada 30.000 euron korvaus kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa esiintyneiden poikkeamien johdosta vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osalta. Henkilöstön mitoitus- ja pätevyyspuutteet vaaditaan korjattavaksi 30.9.2019 mennessä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.3.2019 (§ 69) edellisen kerran päättänyt poikkeaman sanktioimisesta. Kaupunginhallitus päätti käynnistää neuvottelut tilanteen ratkaisemiseksi ja toistuvien poikkeamien välttämiseksi.

Kaupunginhallituksen kokousmenettely ja kokousajat 1.6.2019-31.5.2021
Kaupunginhallitus varsinaiset kokoukset ovat kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina klo 17.00. Kaupunginhallitus kokoontuu lisäksi tarpeen mukaan muulloinkin kokouksiin tai iltakouluun.

Kaupunginhallituksen seuraavat kesän kokoukset ovat 17.6.2019 ja 15.7.2019.

Elinvoimatoimialan perustaminen / aikataulu

Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän ehdotuksen elinvoimatoimialan perustamisen aikatauluksi:

• Organisaatiomuutos ja elinvoimaohjelma hyväksytään TA 2020 käsittelyn yhteydessä
• Elinvoimatoimialan perustamisesta seuraavia muutoksia tuodaan jo 2020 talousarvioon
• Hallintosääntömuutokset ja toiminnalliset muutokset tulevat voimaan 2020 aikana
• Talousarviorakenteeseen muutokset tuodaan vuodesta 2021 alkaen
• Toimielinten osalta mahdollinen muutos tulee voimaan seuraavien kunnallisvaalien jälkeen siten, että nykyiset lautakunnat jatkavat toimintaansa käynnissä olevan valtuustokauden.

Jämsän frisbeegolf ry:n aloite

Aloitteessa ehdotetaan uuden frisbeegolfradan rakentamista Myllymäen vanhan radan tilalle.
Kaupunginhallitus päätti myöntää hankkeelle 7 500 € (max 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista) rahoituksen.

Jyrkän tilan ranta-asemakaava ja Hallovantien asemakaavan muutos

Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi Jyrkän tilan ranta-asemakaavan ja Hallovantien asemakaavan muutoksen.

Tuomi Logistiikka Oy / Jämsän kaupungin edustajan nimeäminen neuvottelukuntaan

Kaupunginhallitus nimesi Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan Jämsän kaupungin edustajaksi ma. logistikko Riika-Maaria Seppälän.

Kuhmoisten vuodeosasto 10:n sairaanhoitajan toimen täyttölupa

Jämsän kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle.

Varhaiskasvatuksen täyttöluvat

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa on irtisanoutunut toimistaan 1.8.2019 alkaen tultuaan valituiksi muihin Jämsän kaupungin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Kaupunginhallitus myönsi vakinaiset täyttöluvat kahden varhaiskasvatuksen opettajan toimeen.

 

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn