Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän pääkirjaston rakentamishanke etenee, tiloja nuorisotoimelle ja neuvonnalle. Yhdyskuntatoimelta pyydetään suunnitelmaa lähivuosien henkilöstötarpeesta. Toimistopalveluiden resurssien järjestämistä jatketaan loppuvuodesta TOPA2 -hankkeena.

Esityslista

Jämsän pääkirjastohanke

Jämsän pääkirjastoa on suunniteltu entisen Seppolan koulun alueelle. WasaGroupin kanssa on käyty lukuisia neuvotteluja tontille rakentamisesta. Toimivin ratkaisuvaihtoehto olisi rakennuskokonaisuus, johon tulisi kaupungin tarvitsemat tilat sekä asuntoja. Kaupungin tilojen optimaalisin sijainti olisi rakennuksen 1.kerroksessa. Rakennettavaan uuteen kirjastoon on päätetty sijoittaa tiloja nuorisotoimelle ja kaupungin infopisteelle, huomioiden synergiaedut. Tilojen kokonaishahmotelma on noin 1.800 m2 ja vuokra-arvo 13 euroa m2.

Kaupunginhallitus päätti hankkeen etenemisestä periatepäätöksenä. Yksityiskohtaisista sopimuksista, kiinteistöjen myynneistä ja hinnoista päätetään erikseen.

Jämsän asumisoikeusasuntohanke

Jämsän asumisoikeuskodit ry on lähestynyt Jämsän kaupunkia pyynnöllä, jossa selvitettäisiin asumisoikeusperiaatteella toteutettavan kerrostalon sijoittamismahdollisuuksia Jämsän keskustan tuntumaan hyvien yhteyksien päähän palveluista.

Kaupunginhallitus
1. totesi, että Jämsän kaupunki suhtautuu myönteisesti Jämsän asumisoikeuskodit ry:n hankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Jämsään uudenlaista laadukasta asuntotarjontaa.
2. tekee tontin vuokraamisesta erillisen päätöksen sen jälkeen, kun lopullinen ratkaisu parhaasta sijoittumisvaihtoehdosta on selvitetty.
3. delegoi asian valmistelun tekniselle johtajalle.

Himos Resort Oy / kannanotto toimitettuun sovintoehdotukseen

Kaupunginhallitus hylkäsi Himos Resort Oy:n tekemän sovintoesityksen esittelytekstissä mainituilla perusteilla.

Talousarvion 2020 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti talousarvioprosessin käynnistämisestä ja vuoden 2020 talousarvion raamituksesta toimialoittain esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi esityslistan liitteenä olevan talousarvion laadinnan käytännön ohjeistuksen ja aikataulun.Kaupunginhallitus palaa talousarvion laadinnan ohjeistukseen mahdollisissa hallitusohjelman aiheuttamissa muutostilanteissa.

Arviointikertomus 2018 / tarkastuslautakunnan esittämät selvityspyynnöt

Tarkastuslautakunta on esittänyt arviointikertomuksessaan tilikaudelta 2018 kaksi selvityspyyntöä, jotka on esitetty valtuustolle. Selvityspyyntö koskee toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa yhdyskuntatoimen palvelujen tuottaminen asianmukaisesti henkilöstön vähennyttyä ja henkilöstösuunnitelman valmistumisen aikataulua.

KuntaL mukaisesti toimeenpanosta ja valmistelusta kunnissa vastaa hallitus, joten pyyntö on osoitettava kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti pyytää yhdyskuntatoimelta suunnitelman henkilöstön määrästä ja tarpeesta vuosille 2020 - 2022 30.8.2019 mennessä. Henkilöstöhallintoa pyydetään valmistelemaan henkilöstösuunnitelma ennen talousarvion valmistumista 30.8.2019 mennessä.

Kaupunginhallituksen ohjeistus tilikauden 2018 tilintarkastajien huomioiden perusteella

Kaupunginhallitus ohjeisti kaupungin vastuullisia viran- ja toimenhaltijoita sekä toimielimiä erinäisissä hallintoon sekä kirjanpitoon ja talouteen liittyvissä seikoissa. Esityslistan päätösehdotusta täydennettiin siten, että tuloslaskelma ja toimielintasoinen laskelma raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle, jossa huomattavat poikkeamat on selitetty.

Jämsän keskuspuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen urakoitsijoiden valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää keskuspuhdistamon laajennushankkeelle 6.300.000 euron kokonaismääräraha.

Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n toiminta

Jämsän kaupungilla on Jämsänkosken Tekojäärata Oy:ltä vuonna 2016 myönnetystä väliaikaisrahoituslainasta saamista 23.333,36 euroa. Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n kassatilanne on heikko. Yhtiö ei ole pystynyt toteuttamaan aiemmin tehtyä maksusuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus päätti antaa Jämsänkosken Tekojäärata Oy:lle lainan loppusummaa vastaavan avustuksen ja laina kuitataan maksetuksi avustuksesta.

Lausuntopyyntö / Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvio 2020

Kaupunginhallitus päätti antaa Keski-Suomen pelastuslaitokselle lausunnon, jonka mukaan pelastustoimen kokonaisbudjetin kokonaisnousu saa olla korkeintaan 2 %.

Henkilöstösuunnitelma 2019-2021

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman 2019-2021 hyväksyttynä tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää toimialoilta huolellisuutta henkilöstösuunnittelussa.

Vakanssien lakkauttaminen

Jämsän kaupungilla on ollut käytössä vakanssirekisteri vuodesta 2011 lukien. Rekisterin ajan tasalla pitäminen helpottaa mm. henkilöstö- ja taloussuunnittelua, työvoiman tilastointia ja talousarvion henkilöstöbudjettiseurantaa. Työnantajan linja on, että kaikki avoimet vakanssit tulee lakkauttaa, mikäli palvelujen tuottaminen ei muuta edellytetä.

Kaupunginhallitus lakkautti 1.6.2019 lukien esityslistan liitteenä olevan luettelon mukaiset vakanssit.

Tietotilinpäätös vuodelta 2018

Tietotilinpäätös on asiakirja, jolla rekisterinpitäjä osoittaa noudattavansa Eu:n tietosuoja-asetusta. Tieto-tilinpäätös on osa tietojohtamista ja sitä voidaan käyttää organisaation sisäisenä tietojohtamisen raporttina.

Kaupunginhallitus merkitsi tietotilinpäätöksessä tehdyt havainnot tiedoksi ja totesi, että niiden johdosta tehdään toimenpidesuunnitelma.

Topa2 – toimistopalveluhankkeen toinen vaihe

Kaupungilla on toteutettu vuoden 2018 aikana toimistopalveluhankkeen selvitysvaihe sekä toimistopalvelujen tiimimallin toimeenpano määräaikaisilla hankkeilla. Kaikilta osin toimistopalvelujen tiimimallin käyttöön ottaminen ei ole edennyt toivotusti. Kaupunginhallituksen asettamien taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimistopalvelujen suhteen, on käynnistettävä TOPA2 -hanke. Hankkeessa selvitetään jäljellä olevat mahdollisuudet järjestellä toimistoresurssia siten, että työ jakaantuu nykyistä tasaisemmin, palvelut pelaavat ja henkilöstöriskit ovat nykyistä paremmin hallinnassa.

Kaupunginhallitus päätti, että TOPA2 -hanke toteutetaan ehdotetulla tavalla, mutta hankkeen aloitusaikaa siirretään. Hanke alkaa 1.12.2019.

Talousjohtajan palkan määräaikainen tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa talousjohtajan tehtäväkohtaista palkkaa määräaikaisesti 31.12.2019 asti 10 %. Talousjohtajan tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään pysyvä tasokorotus yhdessä muiden hallintosäännön 25 §:ssä mainittujen johtavien viranhaltijoiden palkkojen mahdollisten tasokorotuksen yhteydessä.

Eroanomus Jämsän Terveys Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Maarit Mäntykoski on jättänyt 7.6.2019 Jämsän Terveys Oy:n hallitukselle eroanomuksen hallituksen varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus ehdottaa yhtiön hallituksen varajäseneksi Tarja Kuismaa.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomeen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tiedustellut Keski-Suomen kunnilta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä kannanottoa koskien sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa Keski-Suomeen ja sitoutumista järjestelmän hankintakustannuksiin.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei lähde mukaan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyyn.

 

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn