Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.6.2019 opetuspalvelujen myynnin pilotointivaiheessa   Jämsek Oy:lle, räätälöityjen opetuspalvelujen hinnoittelun periaatteet ja kouluvierailujen hinnoittelun. Uuden laajaan paikalliseen yhteistyöhön perustuvan päänavauksen käynnistymistä odotetaan toiveikkaasti. Onnistuessaan koulutusmatkailun myötä avautuu monia uusia yhteistyönäkymiä. Jämsek Oy puolestaan myy palvelun HimosLomat Oylle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti tunnettu ja tun­nus­tet­tu. Tunnettuus on pitkälti perustunut merkittävän PI­SA-tut­ki­mus­me­nes­tyk­sen varaan. Menestys on tuonut Suomeen uuden, kan­sain­vä­li­sen matkailijatyypin: Suomen koulutusjärjestelmästä kiin­nos­tu­neet matkailijat. He ovat koulutusalan ammattilaisia: ope­tus­alan virkamiehiä, koulutusyritysten edustajia, rehtoreita ja opettajia, mut­ta myös koululaisia, jotka tulevat Suomeen oppimaan suo­ma­lai­ses­ta koulusta.

Jämsässä käynnistyvä koulutusmatkailu eroaa vapaa-ajanmatkailusta, sillä kou­lu­tus­mat­kai­lu­ko­ko­nai­suu­den järjestäminen vaatii tyypillisesti laajaa yh­teis­työ­tä, jossa ovat mukana sekä  koulutuspalvelun tuot­ta­ja  että yksityinen matkailupalvelun järjestäjä. Jämsän kaupungin Ke­hit­tä­mis­yh­tiö Jämsek Oy on hakenut ja koordinoi kansainvälinen Hi­mos -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä mat­kai­lu­vien­tiä ulkomaan markkinoille. Ko. hankkeessa pääkohdemaa on Kiina.

Suunnitellussa opetuspalveluissa on kysymys muustakin, kun hal­lin­nol­li­sen tai opetustyön ammattilaisille tuotetuista tu­tus­tu­mis­käyn­nis­tä koulujen toimintaan, pedagogiseen ympäristöön, ope­tus­suun­ni­tel­miin tai pedagogiseen työhön. Kansainvälisillä asiakkailla (mat­kai­lu­pal­ve­lua ostavat tahot) on ollut kiinnostusta paketteihin, jois­sa kouluikäisille tarjottaisiin mahdollisuus kokea suomalainen kou­lu leirikoulujen tapaan. Opetuspalvelupakettien valmistelussa on huo­mioi­tu molemmat kohderyhmät: koulutuksen järjestämisestä kiin­nos­tu­neet tahot ja koulutuksen kokemisesta kiinnostuneet tahot. Liikkeelle lähdetään suomalaisen koulun kokemisesta kiinnostuneiden kanssa. Ensimmäistä  ryhmää odotetaan elokuussa Jämsään.

Suomalainen koulutusvienti on arvostettua maailmanlaajuisesti ja se on yksi selkeästi kasvava liiketoiminta-ala matkailussa. Koulutusmatkailu ei keskity pelkästään tiettyyn sesonkiin, vaan luo kysyntää ympärivuotisesti. HimosLomat pyrkii tulevaisuudessa yhdeksi merkittävimmistä tämän alan palvelutarjoajista Suomessa.

Lue lisää koulutusmatkailusta tästä

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn