Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.6.2019 varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen

Opetushallitus on määrännyt 19.12.2018 uusista var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perusteista 1.9.2018 voimaan tulleen var­hais­kas­va­tus­lain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mu­kai­ses­ti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyt­töön 1.8.2019 alkaen. Jämsän sivistystoimenjohtaja on nimennyt (18.10.2016 /72§) Jäm­sän varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten ohjausryhmän, jon­ka tehtävänä on ollut valmistella omalta osaltaan, ohjata ja johtaa var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man valmistelutyötä

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koos­tuu valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, pai­kal­li­sis­ta varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lapsen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mis­ta.

Jämsän varhaiskasvatussuunnitelma on vuonna 2017 tehdyn varhaiskasvatussuunnitelman ta­paan laadittu valtakunnallisten perusteiden sisältämän perustekstin poh­jal­le niin, että paikallisesti päätettävät ja kuvattavat asiat on li­sät­ty aina kyseiseen luvun loppuun. Paikallisesti päätettäviä asioiden ku­vauk­sia ja käsitteitä on tarkennettu vuoden 2017 var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man pohjalta vastaamaan uusia perusteita ja var­hais­kas­va­tus­la­kia sekä muuttuvia käytänteitä. Keskeisimmissä muutoskohdissa on kuvattu yksityiskohtaisesti,  kuinka toiminta toteutetaan Jämsässä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään sähköisenä Dai­sy-jär­jes­tel­mään. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta vastaa päi­vä­ko­deis­sa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaava vi­ran-/toi­men­hal­ti­ja ja perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksen alue-esi­mie­het. Sen laatimiseen osallistuvat lapsen kanssa toimivat kas­vat­ta­jat yhdessä huoltajien, lapsen sekä tarpeen mukaan myös muut lapsen kanssa toimivien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelmasta (pdf)

Lisätietoja:
torstaina 20.9.2019 varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen,  puh. 040 5079 571 maanantai 24.6.2019 alkaen
varhaiskasvatusjohtajan sijainen, alue-esimies Leena Puoliväli-Kananen,  puh. 040 5079 571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn