Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin Jokivarren puukoulun käyttöönotosta ja tilavuokrista syyskuun alusta lukien. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi mm. henkilöstösuunnittelun valmistumisen aikataulun sekä teknisen lautakunnan lausunnon koskien yhdyskuntatoimen työntekijätilannetta.

Esityslista

Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö / henkilöstösuunnitelman valmisteluaikataulu

Jämsän kaupungin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita henkilöstösuunnitelman valmistumiseen liian myöhäisessä vaiheessa talousarvion valmistumiseen nähden ja esittänyt asiaa koskevan selvityspyynnön kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus on päättänyt kesäkuussa, että henkilöstösuunnitelma valmistellaan ennen talousarvion valmistumista ja uudistettu henkilöstösuunnitteluprosessi aikatauluineen valmistellaan 30.8.2019 mennessä. Henkilöstösuunnitelmaa kehittämistä on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman osalta selvityksen tarkastuslautakunnan selvityspyyntöön ja hyväksyi henkilöstösuunnitteluprosessin aikataulun sekä antaa vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta ja sen vaikutuksesta tehtävien hoitoon

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan selvityspyyntöön antaman lausunnon yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että toimialajohtaja ja tulosalue-esimiehet priorisoivat ja mitoittavat työtehtävät siten, että henkilöstön työkuorma ei muodostu liian suureksi.

Selvityspyyntö liittyy yhdyskuntatoimesta tämän vuoden aikana irtisanoutuneiden henkilöiden suureen määrään ja niiden vaikutuksesta henkilöstön työkuormaan ja palvelujen laatuun.

Teknisen lautakunnan lausunnossa todetaan huolen henkilöstön työnkuormasta olevan aiheellinen. Sen sijaan palvelun laadun suhteen toimialan tietoon ei ole kantautunut laatupoikkeamia. Irtisanoutuneiden ja eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden vakansseihin ei pääsääntöisesti ole saatu täyttölupia. Liikuteltavaa reserviä ei ole missään yksikössä. Palvelujen tuottaminen kestää kauemmin, kun vain kiireellisimpiä tehtäviä voidaan tehdä. Henkilöstön määrän väheneminen on vaikuttanut mm. valtuustoaloitteiden vastauksien antamiseen, kaavahankkeiden, kunnallisteknisten työmaiden, urakoiden kilpailuttamisten ja rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyn viivästymiseen.

Lautakunta toteaa lausunnossaan, että yhdyskuntatoimen näkökulmasta elinvoimatoimialan perustamisella on kiire, jotta tehtävänkuvat saadaan ajan tasalle ja palvelutuotanto uudessa yksikössä käyntiin. Tulevaisuuden kannalta nuoren tuoreen koulutuksen saaneen työvoiman rekrytointi olisi tärkeää. Kaupungin työantajaimagossa on kiireellisen suunnanmuutoksen paikka, jotta strategiaan kirjattu tavoite kilpailukykyisestä työantajaimagosta toteutuisi.

Talouden toteuma 1 - 6 / 2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2019 kesäkuun toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset. Raportti on esityslistan liitteenä.

Lausuntopyyntö aravarajoitteista vapauttamiseen ja lupa myyntiin/purkuun Puistolantie 23

Kaupunginhallitus päätti, että Puistolantie 23 voidaan vapauttaa aravarajoitteista, kun Kiinteistö Oy Jämsänmäki on suorittanut lainasta jäljellä olevan 6,6 %:n osuuden 38.239 euroa kaupungille. Samalla kaupunginhallitus antoi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle luvan ensisijaisesti purkaa tai toissijaisesti myydä Puistolantie 23. Purkamiseen on haettava ARA:n purkuavustusta.

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta
1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Jämsän kaupunki on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita.

Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.
ja valtuutti va. kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Jokivarren puukoulun tilavuokrat 1.9.2019 alkaen

Puukoulu on remontoitu kokonaisuudessaan vanhaa rakennusta kunnioittaen.
Arvorakennus ei enää palaa pysyvään koulukäyttöön, vaan tilat ovat kaupungin, järjestöväen ja yksityistilaisuuksien pitoon tarkoitettuja toimitiloja. Tilat varataan kaupungin neuvonnasta.

Kaupunginhallitus päätti, että puukoulu otetaan käyttöön 1.9.2019 alkaen.
Puukoulun tilavuokrista ja siihen liittyvistä menettelytavoista päätettiin seuraavasti:

1. Kokoustilat vuokrataan järjestöille 18 euroa/tunti ja yksityisille ja yrityksille 26 euroa/tunti
2. Sali vuokrataan järjestöille ma-pe 22 euroa/tunti ja la-su 30 euroa/h. Yrityksiltä perittävä vuokra on ma-pe 44 euroa/tunti ja la-su 60 euroa/tunti. Tuntiveloituksen lisäksi peritään kalusteiden siirrosta 40 euroa.
3.Salin vuokra on yksityistilaisuuksiin 160 euroa / tapahtuma. Lisäksi kalusteiden siirrosta veloitetaan 40 euroa. Laitoskeittiön vuokra on 100 euroa / tapahtuma. Siivous on 50 euroa.
4.Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Määräalojen myynnit

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki myy noin 1468 m2 suuruisen määräalan tilasta 182-429-1-89 Arja Hallaniemelle 826 euron kauppahinnalla ja noin 2 238 m2:n suuruisen määräalan tilasta 182-429-1-89 (Hakamaa) Paavo ja Raija Leskiselle 1 259,30 euron kauppahinnalla ja muilta osin liitteiden mukaisten kauppakirjojen ehdoin.

Valtuustoaloite / Eettisten ohjeiden päivitys

Valtuustoaloitteessa edellytetään, että Jämsän kaupungin Eettiset pelisäännöt luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sujuvaan työskentelyyn –ohjeeseen tulee sisällyttää asiakokonaisuus, joka koskee lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamista.

Aloitteessa todetaan mm. että lahojen ja vieraanvaraisuuden on oltava vähäisiä ja kohtuullisia eivätkä ne saa vaikuttaa päätöksien tekemiseen. Kaikkien kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on pitäydyttävä vastaanottamasta liiallisia lahjoja, kestitystä tai vieraanvaraisuutta.

Kaupunginhallitus totesi vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että eettisten ohjeiden päivitys tehdään välittömästi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla. Lisäksi kaupunginhallitus antaa konserniohjeen, että tytäryhtiöiden toimiva johto ja hallituksen jäsenet noudattavat näitä samoja ohjeita ja että tämä valtuustoaloitteeseen annettu kaupunginhallituksen vastaus saatetaan yhtiöiden hallitusten käsittelyyn.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti 5 - 7 / 2019

Kaupunginjohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti 8.5.2019 alkaen Anna-Liisa Juurinen. Va kaupunginjohtajan kanssa ei ole laadittu johtajasopimusta tai käyty tulos- ja tavoitekeskusteluja, joissa olisi asetettu johtamiselle tavoitteita tai sovittu raportoinnista. Va. kaupunginjohtaja on saanut kaupunginhallitukselta ohjeistusta raportointiin kesäkuun alussa.

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan 5-7/2019 kuukausiraportin tiedokseen.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn