Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 9.10.2019 vastausta valtuutettu Jouni Kotiahon ja viiden muun allekirjoittajan 24.9.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lukion opiskelijoille ilmaisia kannettavia tietokoneita ja esitetään lukion opiskelijaksi ottamisen keskiarvorajan poistamista vuoden 2019 alusta.

Aloitteen mukaan koulun kustantamat kannettavat tietokoneet lisäävät lukion vetovoimaa. Myös keskiarvorajan poistaminen toisi lisää opiskelijoita, kuten tapahtuu suurissa kaupungeissa. Aloitteessa todetaan opiskelijamäärän lisäämisen vähentävän Jämsän kaupungin rahallista panostusta lukiokoulutukseen.

Sivistyslautakunta äänesti vastauksesta. Jyrki Niittymaa (PS) esitti Eero Koskelan (PS) kannattamana, että kaupunki hankkii lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille läppärit 1.8.2020 alkaen. Muutoin Niittymaan esitys valtuustoaloitteeseen annettavasta vastauksesta oli esittelijän ehdotuksen mukainen.

Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Matti Similä, Pekka Pasanen, Tiina Altti, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Saara Peutere-Heikka ja Timo Salokorpi) ja Niittymaan kaksi (2) (Jyrki Niittymaa ja Eero Koskela). Näin ollen sivistyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Vastauksessa asiaa käsiteltiin useista eri näkökulmista. Näitä olivat mm. yksikköhintarahoitus, pienten kuntien päätökset kustantaa kannettavia tietokoneita, suurempien kaupunkien lukioiden sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät, lukion merkitys pienissä kunnissa yhtäältä ainoana toisen asteen oppilaitoksena ja toisaalta yläkouluopetuksen järjestämisessä ja pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuusiän nostosta.

Jämsän sivistyslautakunta totesi vastauksessaan, että kokouksessaan 9.10.2019 se on muuttanut Jämsän lukion keskiarvorajaa. Keskiarvoraja on jatkossa 7,0. Keskiarvorajan alle jäänyt voi päästä lukioon korottamalla lukuaineiden keskiarvoa.

Keskiarvorajan laskemista on valmistelu laajassa yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Yhteinen näkemys on ollut se, että keskiarvorajaa voidaan hiukan laskea, mutta sitä ei ole järkevää poistaa kokonaan. Opiskelijakunnan hallituksen käsitellessä keskiarvorajan tarkastamista se arvioi lukion tavoitteet vaativiksi. Opiskelijoiden mukaan opiskelunsa aloittavien lähtötietotason tulee olla suhteessa tavoitteisiin, ja opiskelumotivaation hyvä.
Perusopetuksen päättöarvosanat ennustavat menestystä lukio-opinnoissa. Jämsän lukion korkea läpäisyaste on hyvin pitkälle perustunut nykyiseen keskiarvorajaan. Hyvä lukio-opintojen läpäisyaste on syytä pitää myös jatkossa tavoitteena.

Huolimatta ikäluokkien pienenemisestä Jämsän lukion opiskelijaennu¬te ennustaa lukion jatkavan kolmisarjaisena useiden vuosien ajan. Palvelujen tarkastelu taloudellisin perustein on tarpeellista ja tärkeää mutta se ei saisi kuitenkaan olla ainoa määräävä tekijä.

Lukiokoulutuksella on lukiolain 2 §:n mukaisena perustehtävänä antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Jämsän sivistyslautakunta katsoo lukiokoulutuksen olevan yksi kaupungin vetovoimatekijöistä ja haluaa varmistaa, että erityisesti perusopetuksen viimeisellä luokalla opiskelumotivaatio säilyy hyvänä ja kaupungin oma lukio nähdään ensisijaisena vaihtoehtona lukio-opintoihin.

Sivistyslautakunta totesi, että aloitteen tekijät ovat tehneet aloitteen tärkeäksi pitämästään asiasta. Aloitteesta kumpuaa huoli Jämsän lukion elinvoimaisuudesta ja taloudesta. Koulutuksen esiin nostaminen on tärkeää ja aloitteen tekijät ansaitsevat kiitoksen siitä.

Lisätietoja:

Lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn