Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti pääkirjastohankkeen toteuttamisesta kaupungin omana hankkeena tai kiinteistöyhtiönä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti muun muassa Kuhmoisten jätehuollon järjestämisen jatkamisesta yhdellä vuodella ja Jokivarren puukoulun peruspalveluiden kilpailutuksesta.

Sopimus Kuhmoisten alueen jätehuollon järjestämisestä vuonna 2020

Jämsän kaupunki on irtisanonut isäntäkuntasopimuksen Kuhmoisten kunnan kanssa 1.1.2020 alkaen. Kuhmoisten kunta ei ole tehnyt päätöksiä jätehuoltojärjestelmästä, kuljetusten kilpailuttamisesta ja jätehuoltoviranomaisuudesta ym. jätehuoltoon liittyvästä.

Jämsän kaupunginhallitus päätti solmia Kuhmoisten kunnan kanssa yhden vuoden määräaikaisen yhteistyösopimuksen asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon järjestämisestä kuten tähänkin saakka.

Asfalttikartelliasiasta sovintoratkaisu

Asfalttikartelliasiassa on kysymys kartelliepäilystä, jossa asfaltointeja tekevät yhtiöt olisivat sopineet etukäteen asfaltointiurakoiden alueista ja hinnoittelusta. Jämsän kaupunki on jättänyt haastehakemuksen käräjäoikeudelle vuonna 2012. Asiassa on ollut useita kantajia.
Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki peruuttaa YIT Oy:tä kohtaan nostamansa vaatimukset. Molemmat osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja peruuttamisen jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole asfalttikartelliin liittyviä vaatimuksia. Luopumisen ehtona on, että YIT Oy tekee vastaavan päätöksen asiassa.

Jokivarren puukoulun ateria-, kiinteistö- ja puhtauspalveluiden kilpailutus

Jokivarren puukoulun toiminnan käynnistyttyä on ilmennyt tarvetta hoitaa tiloja ja siellä tarjottavia palveluja keskitetysti. Tällä hetkellä palveluista huolehtivat kaupungin omat toimialat hajautetusti. Tehtävät olisi mahdollista hoitaa myös yritystoimintana.

Kaupunginhallitus päätti, että Jokivarren puukoululla tarvittavat ateria­, puhtaus­ ja kiinteistönhoitopalvelut kilpailutetaan neuvottelumenettelyä käyttäen.

Talouden toteuma 1 - 9 / 2019

Jämsän kaupungin talousarvion toteutumaraportista ilmenee muun muassa, että kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien käyttötalouden tuotot ovat korkeammat (1,31%) ja kulut hieman alhaisemmat (-0,79%) kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Kaupunki ilman liikelaitoksia on tuottojen osalta toteutunut 73,05 %, joka on 3,14 % edellisvuoteen verrattuna enemmän, kulujen osalta toteuma on 74,07 %, vähennystä on ­0,67 % vuoden 2018 samaan ajankohtaan verraten.

Verotulojen toteuma on noin 63,9 milj.€, joka on ­6,57 % pienempi edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuuksien toteuma on noin 31,2 milj.€, joka on edellisvuoden lukuun verrattuna ­1,28 % vähemmän.

Kaupunginhallitus merkitsi syyskuun 2019 toteumaraportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset tiedoksi.

Jämsänkosken entisen terveysasemakiinteistön myynti

Jämsänkosken entinen terveysasema on ollut myytävänä huutokaup¬pa.com -sivuilla. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 1.820 m2 ja tontin pinta-ala on 8.199 m2.
Kaupunginhallitus päätti myydä Jämsänkosken entisen terveysaseman korkeimman tarjouksen perusteella (3.300 euroa) myyntiesitteen ehdoilla.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian perussopimuksen muutos

Perussopimusta muutetaan vastaamaan lainsääsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Muuttuneet lainsäädännöt ovat Kuntalaki ja Laki ammatillisesta koulutuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston esityksen uudeksi perussopimukseksi.

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Keski-Suomesta Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020–2023

Kaupunginhallitus nimesi jäsenehdokkaaksi Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020–2023 Lotta Aholan ja Mika Kyrön.

Valtuustoaloitteet
Tarjouspyyntöjen käsittely luottamuselimissä, valtuustoaloite

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikki tarjouspyynnöt käsiteltäisiin luottamuselimissä ja liikelaitoksissa ennen niiden julkaisemista ilmoituskanava Hilma järjestelmässä, jossa kunnat ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että esitetyn mukainen menettely vaikuttaisi sellaisenaan hankintoihin jäykistävästi ja pidentäisi hankintojen läpivientiaikaa. Menettely myös vaarantaisi tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Hankintojen valmistelu on hankinta- ja kuntalain hyvää tuntemusta vaativaa operatiivista toimintaa, jota ei voi edellyttää luottamushenkilöiltä. Lisäksi todetaan, että paikallisilla yrityksillä on aina tasavertaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun.

Kaupunginhallitus päätti antaa seliteosan mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen lisättynä lauseella: Mikäli lautakunta erikseen vaatii, on tarjouspyyntö tuotava lautakuntaan ennen sen julkistamista.

Pekka Laaksonen esitti Seija El Sayedin kannattamana vastauksen täydentämistä edellä olevalla lauseella. Äänestys 4-5: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Ulla Patronen, Jorma Poti, Tarmo Konstari, ja Sanna Rajala. Pekka Laaksosen ehdotusta kannattivat Markku Kankainen, Leena Pärnäjärvi, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen ja Seija El Sayed.

Entisen Längelmäen rantayleiskaavoituksen käynnistäminen, valtuustoaloite

Aloitteessa esitetään Längelmäen alueen rantayleiskaavoituksen käynnistämistä:

Annetussa vastauksessa todetaan, että kaavoitustoimi on laatinut Längelmäen ja sen lähiympäristön suuntaa antavan mitoituslaskelman, josta nähdään alueen potentiaalisten rakennuspaikkojen määrä. Selvitys osoittaa, että todennäköisesti yleiskaavoituksen yhteydessä osoitettavien rakennuspaikkojen määrä on niin vähäinen, ettei kaavan aloittaminen ole tässä vaiheessa mielekästä.

Kaupunginhallitus antaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Jämsän pääkirjastohanke

Jämsän kaupunki ja WasaGroup ovat jatkaneet neuvotteluja uuden pääkirjastohankkeen rakentamisesta. Neuvottelujen tuloksena on esitetty vaihtoehtoa, joka perustuisi vaiheittaiseen rakentamiseen.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin Keskuskadun suuntaisesti rakennuskorttelin yhdelle tontille rakennus, joka sisältäisi kaupungin tilat sekä mahdollisesti liiketilaa. Ensimmäisen vaiheen rakennus olisi II-kerroksinen ja kooltaan n. 2 200 – 2 300 kem2, kaupungin vaatimat tilat sijoittuisivat kahteen kerrokseen. Kaupunki vuokraisi tilat neuvonnalle, kirjastolle ja nuorisotoimelle.

Toisessa vaiheessa WasaGroupilla olisi mahdollisuus optiosopimuksella rakentaa samaan kortteliin nykyisten Koulukadun ja Koulukujan kulmaukseen kerrostalorakentamisen lisäksi liike- ja toimistotilaa. Sopimuksen mukaan tontin varaus raukeaa, jos WasaGroupille ei ole myönnetty rakennuslupaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti, että kirjastohanketta ei toteuteta vaiheistettuna WasaGroupin kanssa. Pääkirjasto toteutetaan omana hankkeena tai kiinteistöyhtiönä.

Jämsän kaupungin työajanseurantapalvelun hankinta

Kaupunginhallitus päätti valita työajanseurantapalvelun toimittajaksi Max Technologies Oy:n neljän vuoden sopimuskaudelle. Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarvittava määräraha sisältyy vuoden 2020 talousarvioon ja se otetaan huomioon taloussuunnitteluvuosille sopimuskauden mukaan.

Tilaisuudet

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2. joulukuuta käsitellään vuoden 2020 talousarvio.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn