Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginjohtajan virkavaali vahvistettiin. Hanna Helaste aloittaa Jämsän kaupunginjohtajana tammikuun alusta lukien. Kaupunginhallitus esittää 2. joulukuuta kokoontuvalle valtuustolle ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Myös ehdotus uudesta organisaatiosta ja taajamaosayleiskaava etenivät valtuuston päätettäväksi.

Esityslista

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilussa tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki osallistuu yhdessä Keuruun ja Saarijärven kanssa mukaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Jämsän taajamaosayleiskaava

Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotus II on ollut nähtävillä 16.1.-22.2.2019.
Kaavaehdotuksesta II antoivat lausunnon Metsähallitus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Metsäkeskus, Ympäristölautakunta, Fingrid, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Ehdotuksesta II jätettiin 23 kirjallista muistutusta. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin on esityslistan liitteessä 17.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta on kaava-aineistoon tehty täydennyksiä ja muutoksia:
• Uimarantamerkinnät on poistettu Kaipolan Pitkäjärveltä ja Jaatilanjärveltä, koska näiden uimarantojen ylläpito on lopetettu.
• Seppolan keskusta-aluetta koskevaan C-1 -aluevaraukseen on lisätty määräys: "Rakentamisen julkisen tilan ja kaupunkikuvan laaatuun kiinnitetään erityistä huomiota"
• Selostuksen kohdassa 5.5 kaupalliset vaikutukset on täydennetty kohtaa, jossa käsitellään valtateiden risteysaluetta.

Kaupunginhallitus hyväksyi laaditut vastineet ja päätti niiden lähettämisestä muistutuksen jättäneille sekä esittää valtuustolle Jämsän taajamaosayleiskaavan hyväksymistä.

Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio 2020
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy:
– hankintapalvelut tulosalueen siirron kaupunginhallituksen tulosalueelle
– talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2020 – 2022

Talousarviosta tarkemmin erillisessä tiedotteessa. Talousarviotiedote 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstömäärä. Tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Koulutussuunnitelma tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä, sekä parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman 2020-2023 hyväksyttynä tiedoksi. Toimialoilta edellytetään huolellisuutta henkilöstösuunnittelussa.

Oikaisuvaatimus /oikeudellinen perintä Jämsän kaupungin saatavista Juha Tammisen osalta

Kaupunginhallitus hylkäsi Juha Tammisen oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 246 kohtaa 4. joka koskee KuntaL 136 §:n mukaisesti täytäntöönpanoa.

Äänestys 6 – 3. Pekka Laaksonen ehdotti Seija El Sayedin kannattamana, että koska vastapuoli on esittänyt merkittävää neuvottelu- ja kompromissihalukkuutta, kaupunki keskeyttää prosessin, peruu perintämenettelyn ja palaa neuvottelupöytään. Esittelijän päätösehdotusta kannattivat Lotta Ahola, Jukka Haaparanta, Sanna Rajala, Ulla Patronen, Markku Kankainen ja Jorma Poti. Laaksosen esitystä kannattivat Pekka Laaksonen, Seija El Sayed ja Leena Pärnäjärvi. Pekka Laaksonen eriävä mielipide pöytäkirjaan merkittäväksi.

Elinvoimaorganisaatio

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti elinvoimatoimialan jatkovalmistelun periaatteet yhdyskuntatoimen, yleishallinnon ja Jämsek Oy:n osalta.

Äänestys 6-3. Lotta Ahola ehdotti Ulla Patrosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Asian valmistelussa on kuultava yrittäjiä ennen päätöksentekoa ja tehtävä yritysvaikutusten arviointi koskien Jämsekin roolia tulevaisuudessa. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Sanna Rajala, Markku Kankainen, Leena Pärnäjärvi, Seija El Sayed, Pekka Laaksonen ja Jukka Haaparanta. Aholan ehdotusta kannattivat Jorma Poti, Lotta Ahola ja Ulla Patronen. Lotta Ahola jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Elinvoimaorganisaatioehdotuksesta on julkaistu erillinen tiedote 14.11.2019

Elinvoimajohtajan viran perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti perustaa elinvoimajohtajan viran 1.1.2020 alkaen.
Viran perustamisen ehtona on, että valtuusto päättää viran perustamiseen tarvittavista hallintosäännön määräyksistä sekä julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi laissa säädetyllä tavalla. Viran kelpoisuusehdoista päätetään kaupunginhallituksen kokouksessa 9. joulukuuta. Hakuajan jälkeen kaupunginhallitus päättää elinvoimajohtajan valinnasta ja nimesi viran valintaa valmistelevaan työryhmään Jorma Potin, Merja Lahtisen, Pekka Laaksonen sekä henkilöstöpäällikön ja hallintojohtajan.

Elinvoimaohjelma

Jämsän ensimmäisen elinvoimaohjelman sisältö sekä kevään 2020 aikana päätöksentekoon valmisteltava toimenpideluettelo on koottu keskusteluissa toimialojen työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. Valmistelussa on huomioitava kolmannen sektorin toiminta, taajamien kehittäminen, selvät tavoitteet, vaikutusten arviointi, mitattavat tulostavoitteet sekä vastuut ja aikataulut.

Hallintosäännön päivittäminen

Hallintosääntöä on päivitetty elinvoimatoimialan valmistelun vuoksi. Päivitykseen on tehty minimimuutokset, koska päätöksiä elinvoimatoimialasta ei vielä ole.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevat hallintosäännön muutokset.

Kuolinpesän omaisuus

Kaupunginhallitus päätti hakea vainajan omaisuutta Valtiokonttorilta käytettäväksi sosiaaliseen työllistämiseen, maa- ja metsätilojen tuotto voidaan käyttää samaan tarkoitukseen ja valtuutti
talousjohtajan hoitamaan asiaan liittyvät käytännön toimet.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019

Valtiovarainministeriö on antanut 11.11.2019 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019. Vuoden 2019 tarkistettu valtionosuuden vähennys on asukasta kohden on -0,05 euroa. Tarkistuksen vaikutus valtionosuuksiin on kaikkien kuntien osalta asukasta kohden yhtä suuri eli 0,02 euroa/asukas.

Kaupunginhallitus merkitsi Valtionvarainministeriön päätöksen tiedokseen ja päätti, ettei oikaisuvaatimusta tehdä.

Koulupsykologin viran täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi koulupsykologin viran vakinaisen täyttöluvan 1.1.2020 alkaen.

Kaupunginjohtajan viran vastaanottaminen, virkavaalin vahvistaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen

Hanna Helaste on toimittanut selvityksen terveydentilastaan ja kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2020. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtajan virkavaalin, merkitsi tiedoksi Hanna Helasteen kirjallisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta ja päätti kaupunginjohtajan viran kokonaispalkaksi 10 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle johtajasopimuksen hyväksymistä.

Eronpyyntö luottamustoimesta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää ympäristölautakunnan jäsen Heta Koskiselle eron ko. luottamustehtävästä ja kaupunginvaltuusto nimeää uuden jäsenen ympäristölautakuntaan.

Valtuustoaloitteet

Aloitteet ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa alla mainittujen valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäviksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Jämsälle voidaan luoda uusi potentiaalinen elinvoimamahdollisuus

Aloitteessa on ehdotettu tavaraterminaalin perustamisen selvittämistä.
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen projektit –kustannuspaikalle 30 000 euroa tavaraterminaalin selvityshanketta varten.

Retkeilyreitistön laajentaminen Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille

Aloitteessa on esitetty retkeilyreitistön laajentamista Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että hankkeen toteuttaminen on periaatteessa kannatettavaa. Sillä saavutettaisiin aloitteessa esitettyjä hyötyjä liikkujien ja yritysten kannalta. Hankkeen laajuus edellyttäisi Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välistä hyvää yhteistyötä ja selkeää tehtävänjakoa, koska reitti kulkisi kummankin kunnan alueella. Nykyisillä henkilövoimavaroilla ja kuntataloudesta johtuvista syistä hankkeen toteutus ei ole mahdollista lähivuosina.

Investointien jälkilaskenta suoritettava

Aloitteessa on esitetty investointien jälkilaskennan suorittamista aina silloin, kun investoinnin summa ylittää 150 000 €. Jälkilaskenta suoritetaan jo vuonna 2018 aloitetuista tai meneillään olevista yli 150 000 euron investoinneista.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että jälkilaskenta on osassa investointeja mahdollista tehdä ja osassa se jää vaillinaiseksi tiedon puuttuessa. Jälkilaskenta on mahdollista tehdä silloin kun tiedot ovat riittävällä tasolla eriteltävissä.

Uusien kuntalaisten tervetulotoivotus

Aloitteessa on esitetty, että Jämsän kaupunki ryhtyy toivottamaan uudet asukkaat tervetulleiksi.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että uusille asukkaille on yli kymmenen vuoden ajan lähetetty tervetulotoivotus. Valtuustoaloitteen johdosta Jämsek Oy kartoitti yrittäjien mielenkiintoa, mitä he haluaisivat tarjota uusille jämsäläisille.

Kaupunginhallitus päätti, että uusille kuntalaisille suunnattu tervetulotoivotus uudistetaan 1.1.2020 lukien siten, että heille lähetetään postikortti, jolla saa infosta noudettua Tervetuloa Jämsään-paketin.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn