Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vuoden viimeisessä kokouksessa valtuutetut olivat merkittävien asioiden äärellä. Valtuusto hyväksyi muun muassa ensi vuoden talousarvion, uuden elinvoimaorganisaation jatkovalmistelun ja kaupunginjohtajaa koskevan sopimuksen.

Esityslista


Jämsän taajamaosayleiskaava

Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotus II on ollut nähtävillä 16.1.-22.2.2019.

Ehdotuksesta II jätettiin 23 kirjallista muistutusta. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin on esityslistan liitteessä 17.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä ja muutoksia:

• Uimarantamerkinnät on poistettu Kaipolan Pitkäjärveltä ja Jaatilanjärveltä, koska näiden uimarantojen ylläpito on lopetettu.
• Seppolan keskusta-aluetta koskevaan C-1 -aluevaraukseen on lisätty määräys: "Rakentamisen julkisen tilan ja kaupunkikuvan laaatuun kiinnitetään erityistä huomiota"
• Selostuksen kohdassa 5.5 kaupalliset vaikutukset on täydennetty kohtaa, jossa käsitellään valtateiden risteysaluetta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jämsän taajamaosayleiskaavan.

Hallintosäännön päivittäminen

Hal­lin­to­sään­töä on päivitetty elinvoimatoimialan valmistelun vuoksi. Päivitykseen on tehty mi­ni­mi­muu­tok­set, koska päätöksiä elinvoimatoimialasta ei vielä ole.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevat hallintosäännön muutokset.

Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2020 – 2022.

Jyrki Niittymaa (PS) esitti, että tilojen maksuttomuus toteutetaan koskemaan myös eläkeläisiä. Tähän tarvittava lisäraha on 15 000 euroa. Ehdotus sai valtuutettujen laajan kannatuksen ja se hyväksyttiin ilman eri äänestystä.

Elinvoimaorganisaatio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi elinvoimatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti elinvoimatoimialan jatkovalmistelun periaatteet yhdyskuntatoimen, yleishallinnon ja Jämsek Oy:n osalta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian perussopimuksen muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän uuden perussopimuksen.

Kaupunginjohtajan viran vastaanottaminen, virkavaalin vahvistaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan johtajasopimuksen.

Eropyyntö luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto myönsi ympäristölautakunnan jäsen Heta Koskiselle eron ko. luottamustehtävästä ja nimesi uudeksi jäseneksi ympäristölautakuntaan Tiina Ojalan.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto totesi alla mainittujen valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäviksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Tarjouspyyntöjen käsittely luottamuselimissä

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että kaikki tarjouspyynnöt käsiteltäisiin luottamuselimissä ja liikelaitoksissa ennen niiden julkaisemista ilmoituskanava Hilma järjestelmässä, jossa kunnat ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Kaupunginhallitus on täydentänyt annettua vastausta:Mikäli lautakunta erikseen vaatii, on tarjouspyyntö tuotava ensin lautakuntaan ennen sen julkistamista.

Entisen Längelmäen rantayleiskaavoituksen käynnistäminen

Aloitteessa on esitetty Längelmäen alueen rantayleiskaavoituksen käynnistämistä:

Annetussa vastauksessa todetaan, että kaavoitustoimi on laatinut Längelmäen ja sen lähiympäristön suuntaa antavan mitoituslaskelman, josta nähdään alueen potentiaalisten rakennuspaikkojen määrä. Selvitys osoittaa, että todennäköisesti yleiskaavoituksen yhteydessä osoitettavien rakennuspaikkojen määrä on niin vähäinen, ettei kaavan aloittaminen ole tässä vaiheessa mielekästä.

Jämsälle voidaan luoda uusi potentiaalinen elinvoimamahdollisuus

Aloitteessa on ehdotettu tavaraterminaalin perustamisen selvittämistä. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen projektit –kustannuspaikalle 30 000 euroa tavaraterminaalin selvityshanketta varten.

Retkeilyreitistön laajentaminen Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille

Aloitteessa on esitetty retkeilyreitistön laajentamista Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että hankkeen toteuttaminen on periaatteessa kannatettavaa. Sillä saavutettaisiin aloitteessa esitettyjä hyötyjä liikkujien ja yritysten kannalta. Hankkeen laajuus edellyttäisi Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välistä hyvää yhteistyötä ja selkeää tehtävänjakoa, koska reitti kulkisi kummankin kunnan alueella. Nykyisillä henkilövoimavaroilla ja kuntataloudesta johtuvista syistä hankkeen toteutus ei ole mahdollista lähivuosina.

Investointien jälkilaskenta suoritettava

Aloitteessa on esitetty investointien jälkilaskennan suorittamista aina silloin, kun investoinnin summa ylittää 150 000 €. Jälkilaskenta suoritetaan jo vuonna 2018 aloitetuista tai meneillään olevista yli 150 000 euron investoinneista.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että jälkilaskenta on osassa investointeja mahdollista tehdä ja osassa se jää vaillinaiseksi tiedon puuttuessa. Jälkilaskenta on mahdollista tehdä silloin kun tiedot ovat riittävällä tasolla eriteltävissä.

Uusien kuntalaisten tervetulotoivotus

Aloitteessa on esitetty, että Jämsän kaupunki ryhtyy toivottamaan uudet asukkaat tervetulleiksi.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että uusille asukkaille on yli kymmenen vuoden ajan lähetetty tervetulotoivotus. Valtuustoaloitteen johdosta Jämsek Oy kartoitti yrittäjien mielenkiintoa, mitä he haluaisivat tarjota uusille jämsäläisille.

Uusille kuntalaisille suunnattu tervetulotoivotus uudistetaan 1.1.2020 lukien siten, että heille lähetetään postikortti, jolla saa infosta noudettua Tervetuloa Jämsään-paketin.

Lisätietoja:

kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn