Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti muun muassa kaupungin sisäisen joukkoliikenteen vuorojen liikkumistiheyden supistamisesta, Länkipohjan seudun kyläyhdistykselle myönnettävästä välirahoituksesta sekä elinvoimajohtajan viran pätevyysvaatimuksista. Kaupungin johtavien viranhaltijoiden palkkojen tarkistaminen päätettiin jakaa kolmelle seuraavalle vuodelle.

Esityslista
 

Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittely vuosille 2020-2024 ja osallistuminen Jämsä - Jyväskylä -välin liikenteen kustannuksiin

Palvelutasoesitys merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Jämsän kaupunki osallistuu Jämsä-Jyväskylä -välisen liikennesopimuksen kustannuksiin enintään 28 000 euron maksuosuudella optiovuonna 2020-2021.

Jämsän kaupungin sisäinen joukkoliikenne / Optiovuoden käyttäminen ja vuorojen supistaminen

ELY-keskus on esittänyt optiovuodelle 1.6.2020 - 31.5.2021 supistuksia Jämsän sisäisiin vuoroihin, joissa on erittäin vähän matkustajia. Vuorojen supistamisten tuoma säästö optiovuonna on arvioitu olevan noin 75.000 euroa (sis. alv).

Optiovuoden kyseessä oleva sopimus otetaan käyttöön. Kaupungin sisäisten vuorojen liikkumistiheyttä päätettiin supistaa muutoin esityksen mukaisesti, mutta Himoksen viikonloppuvuoroja ei poisteta ja toiseksi viimeistä illan vuoroa ei poisteta väliltä Kaipola-Jämsänkoski ja Jämsänkoski-Kaipola. Lisäksi vuoro Jämsä-Jämsänkoski-Mänttä - ammattiopisto - Runttimäki - Kuorevesi -Jämsä siirtyy kilpailutettavaksi toiseen kokonaisuuteen.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tehtävien hoitaminen

Kaupunginhallitus myönsi sosiaali- ja terveysjohtajan viralle täyttöluvan ja valitsi rekrytointiryhmään Lotta Aholan, Jorma Potin, Pekka Laaksosen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Peltosen.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen toimii sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajana 1.1.2020 al-kaen, kunnes toimialajohtajan virka on täytetty vakinaisesti.

Metsäpynttä alueen tontin vapautusanomus kiinnityksistä

Himos Resort Oy anoo myymänsä tontin vapauttamista kiinnityksistä. Tontin ostaja tarvitsee Himos Resortin mukaan tontin vapautuksen kiinnityksistä saadakseen yhtiölle lainan. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Keski-Suomen käräjäoikeuden päätökset / Himos Resort Oy ja Tobermore Oy

Jämsän kaupunki ja Himos Resort Oy ovat solmineet maankäyttösopimuksen Himos Golf alueesta vuonna 2010. Tämän jälkeen Himos Resort Oy:n kanssa on tehty useita maksujärjestelysopimuksia, jotta yhtiö selviäisi sitoumuksistaan.

Keski-Suomen käräjäoikeuden päätökset koskevat saatavia Himos Resort Oy:lta ja Tobermore Oy:ltä joka on myös vastaajana sopimuksessa. Käräjäoikeuden päätökset merkittiin tiedoksi.

Talousarvion toteutuminen lokakuussa 2019

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 83,3 %. Tilikauden ylijäämä lokakuun esityslistan liitteen mukaan on vajaa 200.000 euroa, mikäli poistot jaksotetaan ennusteen mukaisesti, toteutuma on noin -800.000 € tappiolla. Talouden toteuma 31.10.2019 merkittiin tiedoksi.

Vuoden 2020 talousarvion toimeenpano

Talousarvion 2020 toimeenpano-ohje annettiin noudatettavaksi talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa. Lautakuntien on hyväksyttävä alaisensa toiminnan talousarvion käyttösuunnitelmat tulosyksikkötasolla 31.1.2020 mennessä. Liikelaitosten johtokuntien on hyväksyttävä käyttösuunnitelmassa 31.12.2019 mennessä.

Yleishallinnon talousarvion vuoden 2020 käyttösuunnitelma

Yleishallinnon talousarvion vuoden 2020 käyttösuunnitelma hyväksyttiin.

Jämsän Aluelämpö Oy:n lisäosinko v. 2019

Jämsän Aluelämpö Oy:n hallitusta päätettiin ohjeistaa konsernin ohjauspäätöksellä, että Jämsän Aluelämpö Oy toimitusjohtaja ja hallitus valmistelevat 500.000 euron lisäosingon maksamisen Jämsän kaupungille tilikaudella 2019. Tämä ohjeistus koskee myös Jämsän Aluelämpö Oy:n yhtiökokousedustajaa.

Saatavien poistot

Saatavatileiltä päätettiin poistaa 164.336,40 euroa esityslistan liitteiden mukaisesti. Saatavien perintää jatketaan jälkiperinnässä tai ulosotossa.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen luottotappiot

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen esittämät luottotappiot ja niiden jatkokäsittely hyväksyttiin.

Väliaikaisrahoituslaina Länkipohjan seudun kyläyhdistys ry:lle

Länkipohjan Seudun Kyläyhdistys ry on anonut Jämsän kaupungilta välirahoitusta "Elinvoimakoordinaattori Juoks-lahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylien alueelle" -hankkeelle yhteensä 48.000 euron lainana.

Hankkeen rahoitussuunnitelma hyväksyttiin ja välirahoitus päätettiin myöntää. Välirahoituslainaa voi olla kerrallaan nostettuna 24.000 euroa. Laina-aika on korkeintaan hankkeen päättymisvuoden loppuun eli 31.12.2021 saakka.

Sopimus Kuhmoisten alueen jätehuollon järjestämisestä vuoden 2020 aikana

Jätehuollon järjestämistä koskeva yksivuotinen yhteistyösopimus Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välillä hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puolesta sopimuksen allekirjoittavat va. kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja

Vakanssien nimikemuutoksia

Nimikemuutokset hyväksyttiin.

Henkilöstösuunnitelma 2019-2021

palvelussuhdepäällikkö, uusi nimike henkilöstöpäällikkö
työhyvinvointikoordinaattori, uusi nimike kehittämispäällikkö
lastentarhanopettaja, uusi nimike varhaiskasvatuksen opettaja
lastenhoitaja, uusi nimike varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Henkilöstösuunnitelma 2020-2022, muutos 1.1.2020 alkaen

palvelusihteeri, uusi nimike vastaava palveluneuvoja
palvelusihteeri, uusi nimike palveluneuvoja
toimistosihteeri, uusi nimike tietohallintosihteeri
verkkotiedottaja, uusi nimike viestintäsuunnittelija
opetusjohtaja, uusi nimike opetusjohtaja-opistojen rehtori
tekstiilihuoltaja, uusi nimike laitoshuoltaja

Logistikon viran täyttölupa

Logistikon virkaa on hoidettu määräaikaisena. Virkaan myönnettiin vakinainen täyttölupa.

Kuhmoisten tehostetun palveluasumisen lähihoitajan toimen täyttölupa

Lähihoitajan toimelle myönnettiin täyttölupa.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston 2.12.2019 tekemät päätökset päätettiin panna täytäntöön.
Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut:

1. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille / sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja
ja sivistystoimenjohtaja
2. Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta kevyenliikenteen väylän rakentamiseen /
kaupungininsinööri
3. Seppolan vanhan koulun purkaminen välittömästi / kiinteistöpäällikkö

Valtuustoaloite: Kenkiin laitettavien liukuesteiden jakaminen ikäihmisille

Aloitteessa on esitetty kenkiin laitettavien liukuesteiden hankkimisen ja jakamisen kustannuksien selvittämistä yli 65-vuotta täyttäneille kotona asuville henkilöille ja muille sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville. Lisäksi esitetään, että kaupunki varaisi nämä varat seuraavan vuoden budjettiin.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Jämsässä 65-vuotiaita ja sitä vanhempia oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 6222 henkilöä. Mikäli kaikille yli 65-vuotiaille jämsäläisille hankittaisiin keskihintaiset liukuesteet (15 euroa/kpl), niin puhutaan noin 90.000 euron kertaluotoisesta hankintahinnasta. Lisäksi tulevat välilliset ja hallinnolli-set kustannukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan antama vastaus valtuustoaloitteeseen hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupungin johtoryhmän palkkojen tarkistaminen

Johtavien viranhaltijoiden palkkoja on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2010. Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Jämsän kaupungin johtamisjärjestelmässä on tapahtunut muutoksia, jotka ovat lisänneet johtavien viranhaltijoiden tehtävän vaativuutta ja työn määrää. Palkkojen tason korjaamista käsitellyt työryhmä on käyttänyt valtakunnallisia palkkatilastoja sekä vastaavan kokoisista kunnista kerättyä verrokkitietoa määritel-lessään johtavien viranhaltijoiden kokonaispalkkoja.

Johtavien viranhaltijoiden palkkojen tarkistamisesta äänestettiin. Jorma Poti ehdotti, että palkkojen korotus jaetaan kolmelle vuodelle. Jorma Potin ehdotusta kannattivat Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Sanna Rajala, Lotta Ahola ja Ulla Patronen.

Jukka Haaparannan ehdotti, että palkkoja ei koroteta. Ehdotusta kannattivat Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen, Markku Kankainen ja Seija El Sayed.

Johtavien viranhaltijoiden palkkojen tarkistaminen päätettiin jakaa kolmelle (2020 – 2022) seuraavalle vuodelle. Johtavien viranhaltijoiden kuukausipalkkaa korotetaan 1.1.2020 330 euroa, 1.1.2021 330 euroa ja 1.1.2022 330 euroa.

Elinvoimajohtajan viran perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen

Elinvoimajohtajan pätevyysvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi elinvoimajohtajalta odotetaan näyttöjä kaupunki/kuntaympäristön kehittämisestä, kokemusta elinkeinoelämästä, kokemusta projekti- ja hankeympäristössä toimimisesta sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Elinvoimajohtajan virka ilmoitetaan haettavaksi kaupungin ilmoitustaulun lisäksi muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kaupunginhallitus hyväksyi rekrytointi-ilmoituksen.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn