Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esitti huolensa hulevesilaskutuksen käyttöönotosta ja siihen liittyvistä ongelmista.
Elinvoimajohtajan virkaan valittiin yksimielisesti VTM Anna-Liisa Juurinen.
Himoksen kylpylähankkeen aiesopimukselle jatkoa vuoden 2020 loppuun saakka.

Esityslista 3.2.2020

Hulevesitaksat

Kaupunginhallitus käsitteli hulevesiasiaa ja päätti esittää huolensa hulevesilaskutuksen käyttöönotosta ja laskutukseen liittyvistä ongelmista. Kaupunginhallitus ohjeistaa teknistä lautakuntaa tekemään arvioinnin prosessista sekä tekemään tarvittaessa kohtuullistamiset takautuvasti.
Äänestys 7-2. Jukka Haaparanta ehdotti Seija El Sayedin kannattamana, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle hulevesitaksoista luopumista ja maksujen palauttamista. Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Jorma Poti, Sanna Rajala, Ulla Patronen, Markku Kankainen, Mika Kyrö, Tarja Uusipaasto ja Lotta Ahola. Jukka Haaparannan ehdotusta kannattivat Haaparanta ja El Sayed.

Elinvoimajohtajan virkavaali

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä kutsui hakijoista haastateltavaksi Ulla Haggrenin, Anna-Liisa Juurisen, Jarmo Kujanpään ja Matti Skytän. Haastattelut suoritettiin 27.1.2020. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti elinvoimajohtajan virkaan valittiin yksimielisesti VTM Anna-Liisa Juurinen.

Himoksen kylpylähankkeen aiesopimuksen sisältämän määräajan jatkaminen
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämsän kaupunki jatkaa osaltaan Himos kylpyläprojektin aiesopimuksen kohdan 7.2 määräaikaa 31.12.2020 asti. Muutoin aiesopimus säilyy ennallaan, kuitenkin siten, että maanvuokraus toteutetaan kuntalain mukaisesti.

Hallintosihteerin toimen täyttölupa

Hallintosihteerin toimelle myönnettiin määräaikainen täyttölupa vuoden 2022 loppuun saakka seliteosan mukaisin perustein. Hallintosihteerin vakanssin nimike muutetaan toimistosihteeriksi.

Valtuustoaloitteet:

Kaupunginhallitus päätti antaa kunkin aloitteen osalta asiaselostuksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Valtuuston koko on suhteutettava vähenevään asukaslukuun
Aloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuuston koko olisi seuraavan vaalikauden alkaessa 35 valtuutettua, mikäli Jämsän asukasmäärä laskee 20 000 asukkaaseen tai sen alle. Vähennys tulisi koskea lautakuntia samassa suhteessa. Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Kun seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021, niin väkiluku huomioidaan 30.11.2020 tilanteen mukaan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.

Naisille oma uintivuoro Koskikara-uimahallissa kokeiluna Valtuustoaloitteessa ehdotetaan naisten oman uintivuoron järjestämistä uimahalli Koskikarassa kokeiluluonteisesti kerran kuukaudessa. Aloitteessa todetaan, että naisten vuorot uimahalleissa ja kuntosaleilla ovat jo tavallisia eri puolilla maata. Liikuntapalveluissa on selvitetty muiden kuntien ja uimahallien käytäntöjä naisten uintivuorojen järjestämisessä. Naisten uintivuoron järjestämiseen ei ole varauduttu sivistystoimialan vuoden 2020 talousarviossa. Aloitteen tekijälle on kerrottu kirjallisesti 3.4.2019 Vaajakosken uimahalli Wellamon naisten uintivuorosta ja tuotu esiin avustuksen haun mahdollisuus liikuntatoimesta, mikäli jokin yhdistys haluaisi järjestää linja-autokuljetuksen Vaajakosken uimahallin naisten vuorolle. Tämä voisi olla toimiva vaihtoehto ratkaista asia.

Varhaiskasvatuksen tilanne kuntoon
Aloitteessa esitetään huoli varhaiskasvatuksen tilanteesta Jämsässä. Yksityisen päiväkodin paikkoja on lopetettu, ja muutaman kuukauden päästä on perustettu varhaiskasvatuksen ryhmiä koulun liikuntasaliin. Aloitteessa esitetään, että sivistystoimi selvittää varhaiskasvatuksen vaatimat ratkaisut ja ryhtyy toimiin tilanteen hoitamiseksi kuntoon heti.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että lasten ikäluokkien pieneneminen syntyvyyden vähenemisen myötä on ollut suurempaa kuin vuoden 2018 ja 2019 talousarvioita tehdessä arvioitiin. Työllisyystilanteen muutokset ja lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvoivat arvioitua enemmän toimintakaudella 2018 – 2019. Kevään 2019 tilanteeseen vaikutti myös se, että perhepäivähoitopaikkojen määrä väheni syksyllä 2018 ennakoitua enemmän eikä uusia perhepäivähoitajia ole ollut saatavilla vastaavissa määrin yrityksistä huolimatta. Palvelutarvearviota nostettiin vuoden 2019 talousarvioon (68 %), mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kevätkaudelle 2019 lisäryhmiä perustettiin niille alueille ja päiväkoteihin, joihin oli tarvetta ja joihin oli tilojen puolesta mahdollista järjestää ilman erillisiä investointeja. Kaikkia tilapäisiä ryhmiä varten rekrytoitiin lisää henkilöstöä, jotta voitiin taata lapsiryhmille varhaiskasvatuslain mukainen toiminta. Tilanne Jämsässä ei ollut ainutlaatuinen tai poikkeuksellinen verrattuna muihin Suomen kuntiin keväällä 2019. Saman ongelman ja vastaavanlaisten ratkaisujen kanssa kamppailtiin ympäri Suomea.

Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa
Aloitteessa esitetään paikallista kulttuurin ja taiteen asiantuntijoista koostuvan työryhmän perustamista etsimään Vinnin tilalle toimintaedellytyksiä ja ideoimaan tulevaa käyttöä.
Annetussa vastauksessa selostetaan laajasti Vinnin tilaa koskevien asioiden valmistelua ja toimenpiteitä. Lopuksi todetaan, että Vinnin käytön suunnittelusta tullaan järjestämään vuoden 2020 alkupuolella avoin yleisötilaisuus, jonne toivotaan laajaa joukkoa yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä ideoimaan toimintoja. Avoimen tilaisuuden kautta voi syntyä monipuolisempia ideoita alueen kehittämiseksi, kuin ehdotetun asiantuntijaryhmän kautta. Tämän jälkeen arvioidaan erillisen kehittämishankkeen käynnistäminen.

Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen keskustan kouluihin
Aloitteessa esitetään, että Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen Jämsän keskustan kouluihin. Jämsän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.4.2019 § 17, että mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkautusprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain.
Vastauksessa todetaan, että aloitteen mukainen selvittäminen on mahdollinen. Monipuolinen valmistelu varmentaa sen, että päätöksentekijöillä on päätöksenteon tueksi tiedossaan asiaan vaikuttavat seikat.

Vanhempien ennakkovalmennus avuksi lastensuojelutyöhön

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan ensimmäistä lasta odottaville perheille tukevampaa valmennusta, jonka voisi toteuttaa esimerkiksi ryhmämuotoisena.
Annetussa vastauksessa todetaan, että Perhepalvelukeskuksessa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä perhevalmennuspalvelut tuottaa Jämsän kaupungissa ulkoistamissopimuksen mukaisesti Jämsän Terveys Oy. Sosiaalitoimen lapsiperheiden sosiaalityö on kaupungin omaa toimintaa. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastenneuvola miettivät säännöllisesti lapsiperheille suunnattavia palveluita, yhteistyötä ja sen sujuvuutta, jotta asiakkaat tulisi palveltua vielä kokonaisvaltaisemmin. Aloitteessa esitetty ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille tarkoitettu tuki voisi olla yhteinen mietinnän aihe juuri tämän vuoden aikana, sillä ennaltaehkäisevään työhön kannattaa ja pitää panostaa.

Kaupunginjohtajan toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan toiminnan tavoitteet vuodelle 2020.  Kaupunginjohtaja ja puheenjohtajisto ovat sopineet kuluvalle vuodelle seuraavat tavoitteet:
- Perehtyminen Jämsän kaupungin ja kaupunkikonsernin asioihin
- Talousarvioprosessin uudistamisen käynnistäminen
- Johtamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen
- Hallintosäännön ja johtajasopimuksen mukaiset tehtävät

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Aikuissosiaalityön tilanne ja resursointi

Kaupunginhallitus päätti, että se:
1. perustaa johtavan sosiaalityöntekijän viran aikuissosiaalityöhön ja antaa viralle täyttöluvan,
2. perustaa etuuskäsittelijän viran ja antaa viralle täyttöluvan,
3. huomioi kohdissa 1. ja 2. esitettyjen vakanssien perustamisen kustannukset v. 2020 talousarvion lisämäärärahojen käsittelyn yhteydessä,
4. antaa periaatteellisen hyväksynnän uuden sosiaaliohjaajan viran perustamiselle v. 2021 talousarvioesityksen yhteydessä,
5. velvoittaa yhdyskuntatoimen alaisuudessa toimivan tilatoimikunnan ryhtyvän pikaisesti toimiin sosiaalityön tila-asioiden selvittämiseksi ja kuntoon saattamiseksi,
6. antaa tämän päätöksen tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Sosiaalipäivystyksen erityislainsäädännön mukaisten asioiden toimivallan delegoinnin päivittäminen / Hallintosäännön täydentäminen

Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut kaikenikäisille.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali-ja terveyslautakunnan esityksen ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi Jämsän kaupungin hallintosääntöön kohtaan 38.5 § ”Sosiaalityöntekijä (sosiaalipäivystysyksikö)” tehtäväksi lisäykset, jotka koskevat päätösvallan delegointia ja toimivallan siirtoa sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijälle:

13) Päättää sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan toteuttaa.
14) Päättää huollon tarpeen selvittämisestä ja asuntoon tai olinpaikkaan pääsemisestä palvelutarpeen arviointia varten.
15) Päättää lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 14.1.2020 / kunnallisasiaa koskeva valitus. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

FCG / Koulutuspäiväkiertue maaliskuussa 2020 Kiertue Jyväskylässä 5.3.2020 - Tietoa, taitoa ja näkemystä luottamustehtävään
Kunnallisjohdon seminaari 19.-20.5.2020
Keski-Suomen risteily 11.-12.9.2020

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn