Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Himoksen kylpylähankkeen aiesopimuksen määräajan jatkamisen vuoden loppuun saakka. Lisäksi hyväksyttiin hallintosäännön täydennys koskien sosiaalipäivystystä.

Esityslista

Himoksen kylpylähanke / aiesopimuksen sisältämän määräajan jatkaminen
Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän kaupunki jatkaa osaltaan Himos kylpyläprojektin aiesopimuksen kohdan 7.2 määräaikaa 31.12.2020 asti. Muutoin aiesopimus säilyy ennallaan, kuitenkin siten, että maanvuokraus toteutetaan kuntalain mukaisesti.

Sosiaalipäivystyksen erityislainsäädännön mukaisten asioiden toimivallan delegoinnin päivittäminen / Hallintosäännön täydentäminen
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut kaikenikäisille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jämsän kaupungin hallintosääntöön lisäykset kohtaan 38.5 § ”Sosiaalityöntekijä (sosiaalipäivystysyksikkö)”, jotka koskevat päätösvallan delegointia ja toimivallan siirtoa sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijälle:
– Päättää sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan toteuttaa.
– Päättää huollon tarpeen selvittämisestä ja asuntoon tai olinpaikkaan pääsemisestä palvelutarpeen arviointia varten.
– Päättää lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä.

Valtuustoaloitteet
Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

1) Naisille oma uintivuoro Koskikara-uimahallissa kokeiluna Valtuustoaloitteessa ehdotetaan naisten oman uintivuoron järjestämistä uimahalli Koskikarassa kokeiluluonteisesti kerran kuukaudessa. Aloitteessa todetaan, että naisten vuorot uimahalleissa ja kuntosaleilla ovat jo tavallisia eri puolilla maata. Liikuntapalveluissa on selvitetty muiden kuntien ja uimahallien käytäntöjä naisten uintivuorojen järjestämisessä. Naisten uintivuoron järjestämiseen ei ole varauduttu sivistystoimialan vuoden 2020 talousarviossa. Aloitteen tekijälle on kerrottu kirjallisesti 3.4.2019 Vaajakosken uimahalli Wellamon naisten uintivuorosta ja tuotu esiin avustuksen haun mahdollisuus liikuntatoimesta, mikäli jokin yhdistys haluaisi järjestää linja-autokuljetuksen Vaajakosken uimahallin naisten vuorolle. Tämä voisi olla toimiva vaihtoehto ratkaista asia.

2) Varhaiskasvatuksen tilanne kuntoon Aloitteessa esitetään huoli varhaiskasvatuksen tilanteesta Jämsässä. Yksityisen päiväkodin paikkoja on lopetettu, ja muutaman kuukauden päästä on perustettu varhaiskasvatuksen ryhmiä koulun liikuntasaliin. Aloitteessa esitetään, että sivistystoimi selvittää varhaiskasvatuksen vaatimat ratkaisut ja ryhtyy toimiin tilanteen hoitamiseksi kuntoon heti.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että lasten ikäluokkien pieneneminen syntyvyyden vähenemisen myötä on ollut suurempaa kuin vuoden 2018 ja 2019 talousarvioita tehdessä arvioitiin. Työllisyystilanteen muutokset ja lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvoivat arvioitua enemmän toimintakaudella 2018 – 2019. Kevään 2019 tilanteeseen vaikutti myös se, että perhepäivähoitopaikkojen määrä väheni syksyllä 2018 ennakoitua enemmän eikä uusia perhepäivähoitajia ole ollut saatavilla vastaavissa määrin yrityksistä huolimatta. Palvelutarvearviota nostettiin vuoden 2019 talousarvioon (68 %), mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kevätkaudelle 2019 lisäryhmiä perustettiin niille alueille ja päiväkoteihin, joihin oli tarvetta ja joihin oli tilojen puolesta mahdollista järjestää ilman erillisiä investointeja. Kaikkia tilapäisiä ryhmiä varten rekrytoitiin lisää henkilöstöä, jotta voitiin taata lapsiryhmille varhaiskasvatuslain mukainen toiminta. Tilanne Jämsässä ei ollut ainutlaatuinen tai poikkeuksellinen verrattuna muihin Suomen kuntiin keväällä 2019. Saman ongelman ja vastaavanlaisten ratkaisujen kanssa kamppailtiin ympäri Suomea.

3) Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa
Aloitteessa esitetään paikallista kulttuurin ja taiteen asiantuntijoista koostuvan työryhmän perustamista etsimään Vinnin tilalle toimintaedellytyksiä ja ideoimaan tulevaa käyttöä. Annetussa vastauksessa selostetaan laajasti Vinnin tilaa koskevien asioiden valmistelua ja toimenpiteitä. Lopuksi todetaan, että Vinnin käytön suunnittelusta tullaan järjestämään vuoden 2020 alkupuolella avoin yleisötilaisuus, jonne toivotaan laajaa joukkoa yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä ideoimaan toimintoja. Avoimen tilaisuuden kautta voi syntyä monipuolisempia ideoita alueen kehittämiseksi, kuin ehdotetun asiantuntijaryhmän kautta. Tämän jälkeen arvioidaan erillisen kehittämishankkeen käynnistäminen.

4) Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen keskustan kouluihin
Aloitteessa esitetään, että Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen Jämsän keskustan kouluihin. Jämsän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.4.2019 § 17, että mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkautusprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain.
Vastauksessa todetaan, että aloitteen mukainen selvittäminen on mahdollinen. Monipuolinen valmistelu varmentaa sen, että päätöksentekijöillä on päätöksenteon tueksi tiedossaan asiaan vaikuttavat seikat.

5) Kenkiin laitettavien liukuesteiden jakaminen ikäihmisille
Aloitteessa on esitetty kenkiin laitettavien liukuesteiden hankkimisen ja jakamisen kustannuksien selvittämistä yli 65-vuotta täyttäneille kotona asuville henkilöille ja muille sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville. Lisäksi esitetään, että kaupunki varaisi nämä varat seuraavan vuoden budjettiin.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Jämsässä 65-vuotiaita ja sitä vanhempia oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 6222 henkilöä. Mikäli kaikille yli 65-vuotiaille jämsäläisille hankittaisiin keskihintaiset liukuesteet (15 euroa/kpl), niin puhutaan noin 90.000 euron kertaluotoisesta hankintahinnasta. Lisäksi tulevat välilliset ja hallinnolliset kustannukset. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon ei sisälly vuonna 2020 avustus-määrärahoja kenkien liukuesteiden tai muidenkaan ei-lakisääteisten liikkumisen apuvälineiden hankintaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle että Jämsän kaupunki ei hanki kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä valtuustoaloitteessa manituille kohderyhmille.

6) Jämsän Auvilan vastaanottokeskus lakkautettava
Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei Jämsän kaupungilla ole päätösvaltaa vastaanottokeskuksen perustamiseen tai lakkauttamiseen. Auvilan vastaanottokeskuksen toiminta perustuu Maahanmuuttoviraston ja Pihlajalinna Oy:n väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen.

7) Vanhempien ennakkovalmennus avuksi lastensuojelutyöhön Valtuustoaloitteessa ehdotetaan ensimmäistä lasta odottaville perheille tukevampaa valmennusta, jonka voisi toteuttaa esimerkiksi ryhmämuotoisena. Annetussa vastauksessa todetaan, että Perhepalvelukeskuksessa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä perhevalmennuspalvelut tuottaa Jämsän kaupungissa ulkoistamissopimuksen mukaisesti Jämsän Terveys Oy. Sosiaalitoimen lapsiperheiden sosiaalityö on kaupungin omaa toimintaa. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastenneuvola miettivät säännöllisesti lapsiperheille suunnattavia palveluita, yhteistyötä ja sen sujuvuutta, jotta asiakkaat tulisi palveltua vielä kokonaisvaltaisemmin. Aloitteessa esitetty ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille tarkoitettu tuki voisi olla yhteinen mietinnän aihe juuri tämän vuoden aikana, sillä ennaltaehkäisevään työhön kannattaa ja pitää panostaa.

8) Valtuuston koko on suhteutettava vähenevään asukaslukuun
Aloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuuston koko olisi seuraavan vaalikauden alkaessa 35 valtuutettua, mikäli Jämsän asukasmäärä laskee 20 000 asukkaaseen tai sen alle. Vähennys tulisi koskea lautakuntia samassa suhteessa. Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Kun seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021, niin väkiluku huomioidaan 30.11.2020 tilanteen mukaan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn