Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus kävi periaatteellisen keskustelun kaupungin ja Jämsän Terveyden sopimuskiistasta ja asetti neuvotteluryhmän. Täyttölupia myönnettiin perusopetukseen, varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveystoimeen. Hallintoylilääkärin valintaa varten nimettiin haastatteluryhmä.

Esityslista

Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n sopimustilanne

Kaupunginhallitus keskusteli sopimukseen liittyvästä tilanteesta ja asetti neuvotteluryhmän, johon viranhaltijaedustajiksi nimettiin Erkki Kainulainen, Ari Luostarinen ja tuleva hallintoylilääkäri. Kaupunginhallituksesta neuvotteluryhmään valittiin neljä edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Lotta Ahola (varajäsen Pekka Laaksonen), Ulla Patronen (varajäsen Jorma Poti), Mika Kyrö (varajäsen Merja Lahtinen) sekä Veli-Markku Nieminen (varajäsen Eero Hakonen). Neuvotteluryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen. BDO ja Nordic Healthcare Group toimivat sopimusneuvottelujen konsultteina sovitun mukaisesti.

Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet

Kiinteistö Oy Jämsänmäen sekä Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle annetaan ohje valita molempien yhtiöiden hallituksen jäseneksi elinvoimajohtaja.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2019

Vuoden 2019 päättyessä keskeneräisiä valtuustoaloitteita oli kaikkiaan 18.
Linkki valtuustoaloitteisiin

Kaupunginvaltuustolle esitetään keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2019 merkitsemistä tiedoksi.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus antaa seliteosan mukaisen vastauksen tehtyihin valtuustoaloitteesiin ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Koko kaupunki haltuun
Kaupungin kuntastrategia 2025 sisältää tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnista, sujuvasta arjesta ja osallisuudesta. Aloitteessa esitetään, että Jämsän kaupungin päättäjät jalkautuvat ja aloittavat keskustelujen sarjan, jossa käydään keskustelut kaupungin kuudessa taajamassa.

Annetussa vastauksessa todetaan, että avoimuus ja vuorovaikutus ovat kunnan menestystekijöitä. Varsinkin palvelujen uudistamisessa avainasemassa ovat erilaisten kumppanuuksien rakentaminen. On tärkeää, että kaikki kunnan asukkaat voivat kokea näkemyksensä välittyvän kunnan hallintoon ja päätöksentekoon. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää monin tavoin. Jämsässä käynnistymässä olevia uusia osallisuuden ja yhteisen vuorovaikutuksen muotoja ovat muun muassa kumppanuuspöytä ja Elävät kylät –hanke ja sen järjestämät kyläillat.

Julkisten esityslistojen jakaminen valtuutetuille sähköpostilla
Vastauksessa todetaan, että aloitteen johdosta valtuutetuille lähetetään kysely asiasta. Samassa yhteydessä valtuutetuilta tiedustellaan muita hallinnon menettelytapoihin liittyviä kehittämisajatuksia.

Pelisäännöt selväksi erilaisten "puolueettomien" puheenjohtajien tai selvittäjien nimeämisestä
Valtuustoaloitteessa kyseenalaistetaan henkilön oman ilmoituksen mukainen ryhtyminen puolueettomaksi puheenjohtajaksi Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuoren välisissä neuvotteluissa. Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus selvittää pelisäännöt puheena oleviin nimityksiin ja tarvittaessa valitsee ehdokkaan keskuudestaan ja tekee esityksen Himosvuori Oy:lle.

Annetussa vastauksessa todetaan, että kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus nimeää tarvittaessa edustajansa valmisteluvaiheen neuvotteluihin.

Kuntalaisaloitteet 2019

Kuntalaisten vuonna 2019 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet esitetään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vuonna 2019 on tehty 18 kuntalaisaloitetta.

Linkki kuntalaisaloitteisiin.

Hallintoylilääkärin viran haastatteluryhmän nimeäminen

Haastatteluryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Hanna Helaste, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen ja vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen sekä kaupunginhallituksen edustajina Merja Lahtinen, Markku Kankainen ja Ulla Patronen.

Virkojen ja toimien täyttöluvat

Perusopetus
Perusopetukseen myönnettiin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kolmen luokanopettajan, kahden tuntiopettajan, erityisopettajan ja lehtorin virkojen vakinaiset täyttöluvat. Lisäksi hyväksyttiin nimikemuutoksia esityksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatukseen myönnettiin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti varhaiskasvatuksen alue-esimiehen, kolmen varhaiskasvatuksen opettajan ja kuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaiset täyttöluvat. Lisäksi hyväksyttiin neljän avoimen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen ja vakinaisen täyttöluvan myöntäminen 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen rekrytoinnin sujuvoittamiseksi ja työnantajakilpailukyvyn edistämiseksi hyväksyttiin menettelytapa, jossa sisäisen siirron tai sisäisen haun kautta vapautuville vakinaisesti täytettäville vakansseille annetaan täyttöluvat, jotka hyväksytetään jälkikäteen kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti täyttöluvat myönnettiin vanhuspalveluiden toimistosihteerin ja hallinnon toimistosihteerin toimelle.

Lisäksi hyväksyttiin hoiva-avustajan toimen nimikemuutos lähihoitajan toimeksi ja myönnettiin toimen täyttölupa Päijännekodin tehostettuun palveluasumiseen sekä asumisen ohjaajan toimen täyttölupa Kuhmoisten asuntolaan.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Tilaisuudet 

Coaching lab 3.3.2020 klo 17
Seuraava kaupunginhallituksen kokous 16.3.2020 alkaen klo 16.30.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn