Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus valitsi hallintoylilääkärin virkaan Jyri Moilasen ja jatkoi sosiaali- ja terveysjohtajan hakua.

Lausuntopyyntö taajamaosayleiskaavan hyväksymisestä tehtyihin valituksiin

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi lausuntoa Jämsän taajamaosayleiskaavan 2030 hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin. Lausunnossa todetaan, että osayleiskaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä täyttää sille asetetut vaatimukset. Päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä voitaisiin pitää lainvastaisena.

Kaupunginhallitus esittää, että valitukset hylätään perusteettomina ja että valtuuston päätös 2.12.2019 § 57 osayleiskaavan hyväksymisestä pysytetään voimassa.

Hallintoylilääkärin virkavaali

Hallintoylilääkärin virkaan valittiin lääketieteen tohtori Jyri Moilanen. Valinta perustui hakemukseen, haastattelussa saatuun vaikutelmaan ja näistä tehtyyn kokonaisarviointiin.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran työaika on 75 prosenttia ja kokonaispalkka 8 025 euroa.  

Selvityspyyntö pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa

Kuhmoinen siirretään Keski-Suomen pelastuslaitoksesta Pirkanmaan pelastuslaitokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että Jämsällä ei ole huomauttamista pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa.                        

Vuoden 2019 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Talousarvion toimintatuotot ylittyivät 3,1 prosenttia ja menot 0,8 prosenttia. Toimintakate oli edellisen vuoden kanssa samaa luokkaa, 124.524.932 euroa (99,87%). Jämsän Vesi -liikelaitoksen osalta hallitus pyytää menojen ylitysten ja tulojen alitusten perustelut. Toimintakulut ylittyivät yhteensä noin 320 000 euroa ja tulot alittuivat 293 000 euroa. Toimintakate oli vain 71,1 prosenttia ja jäi noin 630.000 euroa tavoitteesta. Perustelut esitetään kaupunginhallitukselle viimeistään kuluvan vuoden syksyllä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion poikkeamat. 

Riskien arviointi vuodelta 2019

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuksen arvioidaan sujuneen kohtuullisen hyvin viime vuonna. Toiminnassa ole toteutunut merkittäviä riskejä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy riskienhallinnan kartoituksen. Sen lisäksi hallitus merkitsi tiedokseen konserniyhtiöiden tekemät riskienkartoitukset viime vuodelta.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastus

Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen joulukuussa 2019 koskien niitä johtoryhmän jäseniä, jotka ovat kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. AVI kiinnitti huomiota psykososiaalisiin kuormitustekijöihin.

Johtoryhmälle on tehty kehittämishanke ja riskien arviointi. Keinot kuormituksen pienentämiseksi on aloitettu.

Kaupunginhallitus hyväksyi vastauksen aluehallintovirastolle.

Täyttöluvat Kuhmoisiin

Kaupunginhallitus hyväksyi täyttöluvat:
Lähihoitaja (vakanssi 341363)
Hammashoitaja (vakanssi 355102)
Asumisen ohjaaja (vakanssi 334305)
Sairaanhoitajan toimen (vakanssi 342007)  

Sosiaali- ja terveysjohtajan rekrytointi

Kaupunginhallitus päätti, että viran hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon. Suorahaun toteuttamista varten valittiin Mercury Urval.

Tekonurmikentan rahoitusjärjestelyt

Kaupunginhallitus päätti myöntää etukäteisrahoituksena Jämsänkosken Ilvekselle 10 000 euroa suunnitelman tekemiseen.

Valmiussuunnittelu ja toimivallan käyttäminen häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa

Kaupungin hallintosäännössä ei ole erillisiä määräyksiä häiriötilanteiden tai poikkeusolojen varalle.

Kaupunginhallitus päätti hallintosäännön muutoksesta, jota sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Päätös pannaan toimeen lainvoimaa vailla olevana hallintolain 49 § mukaisena yleisen edun perusteella. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy lisäyksen hallintosääntöön.

Muutos mm. antaa kaupunginjohtajalle päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin. 

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.          

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginvaltuuston kokous 23.3.2020 on peruttu.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen toimialueellaan. AVI kieltää toimialueen kunnissa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 klo 24

Esityslista

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn