Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2020 varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavaa sääntökirjaa ja merkitsi valmisteluvaiheen tiedoksi.

Yhtenä selvityshenkilö Härkösen raportin sivistystoimeen ja varhaiskasvatukseen liittyvänä toimenpiteenä esitetään var­hais­kas­va­tuk­sen palvelusetelin mahdollista käyttöönoton sel­vit­tä­mis­tä ja käyttöä korvaamaan Viiskulman ja Puukilan päiväkoteihin tar­vit­ta­via peruskorjauksia.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä, alustavaa sääntökirjaa sekä var­hais­kas­va­tuk­sen henkilöstön asemaa mahdollisessa palvelusetelin käyt­töön­otos­sa oli tarkoitus käsitellä henkilöstön välittömässä yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­sä maaliskuun 2020 loppupuolella. Poikkeusoloista johtuen yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­ly toteutettiin kirjallisena toukokuussa 2020.

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennustaminen on haasteellista. Syntyneiden ikäluokka on pienentynyt voimakkaasti 2010-luvulla. Esiopetukseen osallistuu koko ikäluokka, mutta ikäluokkinen pienentyessä myös heidän määränsä vähenee.

Syntyvien ikäluokkien tarkastelu sinällään ei tue tässä vaiheessa var­hais­kas­va­tuk­sen palvelusetelin käyttöönottoa.  Sivistyslautakunta katsoo, että kaikissa ta­pauk­sis­sa palvelusetelijärjestelmän osalta tulisi selvittää, onko jär­jes­tel­mään luotavissa mekanismi, jolla varmennetaan, ettei pal­ve­lu­tar­peen mahdollisesta vähenemisestä johtuvat sopeuttaminen kohdentuisi pelkästään kaupungin omaan palvelutuotantoon. Tällöin riskinä on mm.  se, että palvelutuotannon tilat jäävät käyttämättöminä/tarpeettomina kaupungin käsiin.

Kaupungin investointisuunnitelmassa Viiskulman päiväkodin pe­rus­kor­jauk­seen on varauduttu vuosille 2021-2022.  Palomäen päiväkoti toi­mii päiväkotitoimintaan saneeratuissa ulkopuoliselta taholta vuok­ra­tuis­sa tiloissa. Puukilan päiväkodin peruskorjausta ei toteuteta. Mah­dol­li­nen yksityisen palveluntuottajan päiväkoti voisi olla noin 60 paik­kai­nen, joka vastaa Puukilan päiväkodin paikkamäärää.

Valtuuston edellyttämä selvitystyö Vitikkalan koulun mahdollisesti vapautuvien tilojen käytöstä esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen on aloitettu. Selvitystyö  kuitenkin keskeytyi kevään poikkeusoloista johtuen.  Sivistyslautakunta katsoo, että  valmistelussa on tarpeellista saattaa yhteen henkilöstöjen asiantuntemus erilaisista varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteistyön mahdollisuuksista.  Selvitys on tehtävä loppuun ennen kuin varhaiskasvatuksen palvelusetelistä voidaan päättää.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn