Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimaohjelman ja muutoksia talousarvioon. Elinvoimaohjelma tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuun 8. päivän kokouksessa. Asiasta on erillinen tiedote

Tilinpäätökseen ja talousarvioon täsmennyksiä

Vuoden 2019 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Jämsän Vesi –liikelaitoksen johtaja Pekka Karppinen selvitti liikelaitoksen talouden toteutumaa vuodelta 2019 ja tarkempia toimintakatteen alittumisen perusteluita.

Investointiosassa ei oltu arvioitu talousarviossa huleveden käsittelyyn liittyvän verkoston arvoa. Noin miljoonan euron ylitys kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien osalta johtuu hulevesiviemäröinnin omaisuuden siirrosta liikelaitokselta Jämsän kaupungille valtuuston tekemien päätösten mukaisesti. Kyseessä on sisäinen siirto.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion poikkeamat.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen huhtikuun lopun raportin tuloslaskelmasta. Verotuloissa koronakriisi ei vielä juurikaan näy. Valtionosuuksien korotuksista on maksettu yksi erä toukokuun puolella eli se ei näy toteutumassa.

Kevään lisätalousarviossa on huomioitu välttämättömät muutokset. Verotulojen ennuste on noin 7 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Menolisäyksiä ovat mm. investoinnit tekonurmen rakentamiseen, kunnallistekniikkaan, skeittipaikkaan. Asiakasmaksuissa on vähennystä mm. varhaiskasvatuksessa. Myös palkkauskustannuksiin on varattu lisää rahaa. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.

Elinvoimatoimialan perustaminen vaikuttaa talousarvion rakenteeseen. Muutokset tehdään ensi vuodesta alkaen. Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvioasetelman pohjaksi toimielin- ja tulosaluetason talousarviolle ja taloussuunnitelman vuosille.

Längelmäen mehuasema välirahoitushakemus

Kaupunginhallitus myönsi 17.000 euron välirahoituslainan sillä ehdolla, että ELY-keskus myöntää hankkeelle anotun tuen.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen palvelutoiminnon kehittämistä koskevan selvityksen loppuraportti

Raportti menee sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn. Asiasta on erillinen tiedote

Hallintosääntöön muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia hallintosääntöön: yhdyskuntatoimi
ja muut toimialat 

Lausunto Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamista jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien vuoksi, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristölautakunnan lausunnon. Lautakunnan näkemyksen mukaan yhdyskuntajätteen varastointi tulisi tapahtua hallitusti katetussa tilassa tai siten, että ympäristön roskaantuminen voidaan ehkäistä. Kaatopaikan pintarakenteen tiivistys- ja kuivatuskerroksen paksuuden on oltava vähintään 0,5 metriä.

Pölyntorjunnan tulee olla mahdollisimman tehokasta ja pölyntorjuntamenetelmiin on syytä kiinnittää huomiota. Puhtaiden pintavesien tulee olla toiminnan laajentumisen jälkeen laadultaan sellaisia, että ne eivät aiheuta kuormituksen lisääntymistä Kivirimminlammessa tai Patalahdessa.

Rakennettavien uusien loppusijoitusalueiden ja jätteenkäsittelykenttien suotovedet on johdettava tasausaltaaseen ja edelleen kunnalliseen viemäriverkkoon.

Tekonurmikenttä

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Jämsän kaupunki sitoutuu tekonurmikentän toteuttamiseen omalta osaltaan.

Tekonurmikentän kustannusarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoitusta on haettu reilut 830 000 euroa. Hankerahoitus muodostuu ELY-keskukselta saatavasta 75 % osuudesta ja seuran 25 % omavastuuosuudesta.

Kaupungin rahoitusosuus kentän kokonaiskustannuksesta on 10 prosenttia, joka määräytyy koululaiskäytön laskennallisesta käyttöosuudesta. Tarkka summa on 83 210 euroa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 53 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muis¬sa kriisitilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019. Sosiaaliasiamies sai vuonna selvitettäväkseen 429 uutta eri asiaa (428 vuonna 2018). Yleisempiä selvitettäviä asioita olivat nytkin lastensuojeluasiat, joita tuli 119 (105). Vammaispalveluista tuli selvitettäväksi 73 (44) ja ikääntyneiden palveluista myös 73 (47) asiaa.

Täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat:
- sosiaalityöntekijä lapsiperheiden sosiaalityöhön
- koulukuraattori, jonka työpanos painottuu toisen asteen oppilaitoksiin, mukaan lukien Jämsän Kristillinen Kansanopisto. Valtuuston on ensin hyväksyttävä lisätalousarvioon sisältyvä kuraattorin tehtävä palkkamääräraha.
- kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa

Varhaiskasvatuksen avustajiksi on sisäisesti haettu ja valittu ehdollisesti neljä pitkäaikaisesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevää lähihoitajaa. Hallitus hyväksyi nämä täyttöluvat.

Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 kokouksen yleisöjulkisuus

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.6.2020 kokouksen yleisöjulkisuus ja sen seuraaminen järjestetään hallintosäännöstä poiketen siten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti. Valtuuston kokous lähetetään suoratoistona kaupungin Youtube –kanavalla.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 20.5.2020 (20/0501/2) /
Yleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset
Hallinto-oikeuden johtopäätökset / yhteenveto: Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi
tarkoituksenmukaisempaa laatia toisenlainen kaava. Valtuusto ei ole käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin. Valtuuston päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla lainvastainen eikä sitä ole syytä kumota.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn