Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto järjestettiin ensimmäisen kerran ns. hybridikokouksena koronatilanteen vuoksi. Osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja osa oli paikan päällä Jämsän lukion liikuntasalissa. Kokousta on voinut seurata suorana lähetyksenä ja nauhoite on katsottavissa kaupungin youtube –kanavalla.

Esityslista

Yleishallinto-toimialan talousarvion 2019 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Kokonaisuutena yleishallinnon toimiala on pysynyt hyvin talousarvion rajoissa. Pieniä ylityksiä on ainoastaan pienten tulosalueiden kaupunginvaltuuston, vaalien ja tarkastuslautakunnan määrärahoissa sekä hankintatoimessa, joka sekin johtuu toiminnan muutoksesta siten, että Jämsän Terveys Oy lopetti hankinnan kaupungilta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tulosaluetason ylitykset yleishallinnon tulosalueilla.

Vuoden 2019 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistumassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarviosta poikkeavat toimialan ja sen tulosalueiden määrärahojen ylitykset ja alitukset ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Toimialat ovat käyneet läpi alustavia lukuja ja merkittävimpiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia käyttötalouden toteuman osalta. Koko kaupungin osalta toimintatuotot- ja menot ylittyivät hieman. Toimintatuotot olivat 103,1 % ja menot 100,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate oli edellisen vuoden kanssa samaa luokkaa 124.524.932 euroa (99,87%).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteiden vuoden 2019 talousarvion poikkeamat esittelytekstissä esitetyillä selvityksillä.

Riskien arviointi toimialoilla ja liikelaitoksissa vuodelta 2019

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuksen arvioidaan sujuneen kohtuullisen hyvin vuonna 2019. Vaikka talousarviossa asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu, tehdyillä toimenpiteillä on onnistuttu varmistamaan, ettei toiminnassa ole toteutunut merkittäviä riskejä.
Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan riskienhallinnan kartoituksen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle vuoden 2019 arviointikertomuksen valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Tavoitteet talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ja niiden raportointi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ovat oikeellisia ja luotettavia.

Tarkastuslautakunta ei esitä kaupunginvaltuustolle varsinaisia selvityspyyntöjä tilikaudelta 2019. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 merkittiin tiedoksi.

Tilinpäätös tilivuodelta 2019

Kaupunkikonsernin tilinpäätös osoittaa liikelaitokset mukaan lukien alijäämää -2.614.828,69 euroa. Tilikaudelle kohdistuu tuloksen käsittelyeränä poistoeron purkamista 246.611,26 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen alijäämää syntyi tilikaudelta -2.368.217,43 euroa, kumulatiivista alijäämää kaupungilla on tilin- päätöksen jälkeen -601.971,33 euroa.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Henkilöstökertomus 2019

Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Kaupungin palveluksessa oli 31.12.2019 yhteensä 938 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 741 ja määräaikaisessa 197 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2019 päättyessä oli 50,57 vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,48 vuotta ja miesten 51,02 vuotta. Vuonna 2019 vakinaisessa palvelussuhteessa olevista oli naisia 81,4 % ja miehiä 18,6 %. Koulutuspäiviä oli yhteensä 2,8 päivää työntekijää kohti. Terveysperusteiset poissaolot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Valtuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Periaatepäätös tekonurmikentän toteuttamisesta

Jämsänkosken Ilves ry on jättänyt rahoitushakemuksen Keski-Suomen ELY-keskukselle tekonurmen rakentamiseksi Paunun alueelle. Tekonurmikentän kustannusarvio on 1 191 416 euroa. Rahoitusta on haettu 831 200 euroa hankkeeseen. Hankerahoitus muodostuu ELY-keskukselta saatavasta 75
% osuudesta ja seuran 25 % omavastuuosuudesta.

Kaupungin rahoitusosuus ei ole mukana hankekokonaisuudessa, sillä se vähentäisi ELY:n myöntämän julkisen tuen osuutta. Kaupungin rahoitusosuus kentän kokonaiskustannuksesta on 10 %, joka määräytyy kaupungin (koululaiskäyttö) laskennallisesta käyttöosuudesta.

Valtuusto päätti, että Jämsän kaupunki sitoutuu tekonurmikentän toteutumiseen omalta osaltaan.

Talousarvion muutos 2020

Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Valtuusto hyväksyi esitetyn talousarviomuutoksen esittelytekstin ja esityslistan liitteiden mukaisesti vuodelle 2020.

Talousarvioasetelma talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Talousarvioasetelma on kaupungin kirjanpidon järjestelmän pohja, jolle suunnittelu, päätöksenteko ja seurantajärjestelmä perustuu. Elinvoimatoimialan toimeenpanon on tarkoitus tapahtua vaiheittain 2020 - 2021 aikana. Talousarviorakenteen muutokset tehdään vuodesta 2021 alkaen. Yleishallinnon toimiala muutetaan konsernipalveluiksi. Uutena tulosalueena konsernipalveluissa on Matkailu ja markkinointi. Ympäristölautakunta muutetaan elinvoimalautakunnan jaostoksi valtuustokauden päättyessä.

Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen talousarvioasetelman toimielin ja tuloaluetasolla vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman pohjaksi.

Elinvoimaohjelma

Strategian hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on aiemmin päättänyt, että strategiasta laaditaan elinvoimaohjelma, joka konkretisoi kehittämisen kärjet. Elinvoimaohjelman laatiminen delegoitiin Jämsekille. Elinvoimaohjelmaa on valmisteltu syksyn 2019 ja 2020 alkuvuoden kuluessa.

Jämsän elinvoimaohjelma konkretisoi valtuuston strategiaa ja ohjelman kärjiksi muodostuivat:

1. Elinvoimainen yhteisö, joka tarkoittaa yhdessä tekemistä. Se muodostuu elävästä kaupunkikeskustasta, kumppanuudessa toimimisesta, vapaa-ajan asukkaisiin liittyvistä toimenpiteistä sekä palvelevan kau- pungin kehittämistoimenpiteistä.
2. Yritysten toimintaympäristö kehittää yritystoiminnan edellytyksiä. Se tarkoittaa toimivaa yrittäjien kaupunkia, jossa yhteistyö on sujuvaa ja jossa tehdään toimenpiteitä osaavaan työvoiman saatavuuteen
3. Lumovoima uudistaa ja kehittää Jämsä-brändiä, positiivista ja houkuttavaa Jämsää.
4. Matkailu. Matkailun kehittäminen on Himos-vetoista, jonka myötä elinvoimaa ja hyvinvointia kehittyy myös laajemmin seudun matkailu- ja palvelutarjontaan.

Valtuusto hyväksyi Jämsän elinvoimaohjelman.

Hallintosäännön muuttaminen - Valmiussuunnittelu ja toimivallan käyttäminen häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa

Kaupungin hallintosäännössä ei ole erillisiä määräyksiä häiriötilanteiden tai poikkeusolojen varalle. Hallintosäännön muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että
– toimialat, tytäryhtiöt sekä liikelaitos osaltaan pitävät valmiussuunnittelunsa ajan tasalla ja että
– koronavirustilanteen vuoksi jo tehdyt toimenpiteet ja annetut ohjeet hyväksytään
– hallintosäännön muutos pannaan toimeen lainvoimaa vailla olevana hallintolain 49 § mukaisena yleisen edun perusteella.
– valtuustolle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen lisäyksen hallintosääntöön.

Valtuusto hyväksyi hallintosääntöön tehdyn lisäyksen.

Hallintosäännön päivittäminen - muutokset yhdyskuntatoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan

Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen muutoksista hallintosääntöön koskien yhdyskuntatoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa ja niiden voimaantulosta.

Hallintosäännön muutokset, muut toimialat

Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset hallintosääntömuutokset koskien poikkeusoloja, sosiaali- ja terveystoimea, organisaatiomuutosta, toimialajohtajien toimivaltaa ja sivistyslautakunnan tehtäviä ja toimivaltaa. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2019(linkki esityslistaan)

Seuraavien valtuustoaloitteiden käsittely oli kesken vuoden 2019 lopussa:
1) Karavaaniyhdistys LomaRasuan vuokrasopimuksen irtisanominen
2) Rasuan saattaminen arvoiseensa käyttöön
3) Himos-Lehtelän ja Myllymäki II tonttien myynti tarjouskilpailulla
4) Pelisäännöt selväksi erilaisten "puolueettomien" puheenjohtajien tai selvittäjien nimeämisestä
5) Naisille oma uintivuoro Koskikara -uimahallissa kokeiluna
6) Kenkiin laitettavien liukuesteiden jakaminen ikäihmisille
7) Metsä-Kivelän toimintojen kilpailuttaminen
8) Jämsän Auvilan vastaanottokeskus lakkautettava
9) Varhaiskasvatuksen tilanne kuntoon
10) Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa
11) Vanhempien ennakkovalmennus avuksi lastensuojelutyöhön
12) Koko kaupunki haltuun
13) Länkipohjan koulun lakkautumisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen keskustan kouluihin
14) Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin mahdollinen siirto tai uusiminen
15) Valtuuston koko on suhteutettava vähenevään asukaslukuun
16) Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille
17) Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta valtiolta kevyenliikenteen väylän rakentamiseen
18) Seppolan vanhan koulun purkaminen välittömästi

Valtuusto merkitsi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2019 tiedoksi.

Kuntalaisaloitteet 2019 (linkki esityslistaan)

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

1. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kaipolan koulutien yhteyteen
2. Hallin lentokentän käyttö matkailussa ja rahtilentoliikenteessä
3. Kylpylä Jämsän keskustaan
4. Yksityisteiden avustusten jakoperusteet Jämsässä
5. Kääpälän leikkikentän kunnostus ja leikkitelineiden uusiminen
6. Hallin urheilukentän kunnostus
7. Jaatilanrinteen virkistysalueen jalkapallokentästä tekonurmikenttä
8. Nopeusnäytön tuominen Olkkolantien sekä Lautarhantien suojatien kohdalle
9. Vehkaojantien tieliikenne- ja suojatiemerkit sekä tienreunojen leikkaus
10. Jämsäpuiston edelleen kehittäminen
11. Himosaktiivipuiston rakentaminen
12. Jämsän alueen luontopolut
13. Jätehuolto Erkki Salmisen aukioloaikojen muuttamiseksi
14. Hiihtolatu Myllymäen uuden teollisuusalueen asfaltille
15. Tilat kamppailulajien harrastajille seuraavassa uudisrakennuksessa tai saneerauskohteessa
16. Uimahallihinnaston tarkistaminen
17. Makkaranpaistopaikka/Taukopaikka lapsiperheille
18. Jämsän kaupungin markkinointi jokiristeilyillä ja opastettujen joenrantakävelyiden järjestäminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisten vuonna 2019 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Valtuustoaloitteet

Pelisäännöt selväksi erilaisten "puolueettomien" puheenjohtajien tai selvittäjien nimeämisestä

Valtuustoaloitteessa esitetään huoli yksittäisen henkilön julistautumisesta Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välisiin neuvotteluihin ilman, että kaupunginjohto tai luottamushenkilöjohto on ollut asiasta tietoinen. Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus selvittää pelisäännöt puheena oleviin nimityksiin ja, että kaupunginhallitus valitsee omasta puolestaan ehdokkaan tällaiseksi henkilöksi ja tekee siitä esityksen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle.

Annetussa vastauksessa viitataan Kuntalakiin, joka painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana. Kunnanjohtaja ja muut viranhaltijat johtavat kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa kunnanhallituksen ja lautakuntien alaisina. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus nimeää tarvittaessa edustajansa valmisteluvaiheen ko. asian neuvotteluihin.

Valtuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Julkisten esityslistojen jakamisesta valtuutetuille sähköpostilla

Valtuustoaloitteen johdosta kaikille valtuutetuille lähetetään webropol -kysely, jolla kerätään valtuutettujen mielipiteet vaihtoehtoisista tavoista vastaanottaa esityslistat. Valtuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Koko kaupunki haltuun

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän kaupungin päättäjät jalkautuvat ja aloittavat keskustelujen sarjan, jossa käydään keskustelut ainakin kaupungin kuudessa taajamassa.

Annetussa vastauksessa todetaan että avoimuus ja vuorovaikutus ovat kunnan menestystekijöitä. Valtuustolla on vastuu monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Toteuttamistavoissa kunnalla on laaja harkintavalta. Jokainen kunta määrittelee osallistumisen tavat itse.

Jämsässä on käynnistymässä osallisuuden ja yhteisen vuorovaikutuksen eri muotoja. Näitä ovat esimerkiksi Kumppanuuspöytä, Elävät kylät-hanke ja hankkeen kyläillat. Päättäjien kyläkierrokset kannattaa yhdistää parhaillaan käynnistyviin vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin kuten esimerkiksi Elävät kylät –hankkeen järjestämiin tupailtoihin ja tuleviin Kumppanuuspöytiin.

Valtuusto totesi aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn