Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen viimeinen kesäkauden kokous pidettiin Skype-yhteydellä. Seuraava hallituksen kokous on elokuun loppupuolella. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2021 talousarvion raamit. Työllisyyden kuntakokeiluun kaupunki osallistuu Saarijärven ja Keuruun kanssa.

Esityslista

Kaupunginhallituksen pelisäännöt

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun pelisäännöistä ja valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajat valmistelemaan asiaa.

Tilintarkastuspöytäkirja vuodelta 2019 kaupunginhallitukselle

Tilintarkastuspöytäkirja ja esittelytekstissä selostetut toimenpiteet merkittiin tiedoksi.
Kaupunginhallitus päätti, että
1. talousarvion toteutumien ylitykset ja alitukset on esitettävä etupanotteisesti ja viimeistään heti toteutumavertailuja tehtäessä. Talousarvion muutokset tulee viedä valtuuston käsiteltäväksi talousarviovuoden aikana.
2. Konsernitilin käyttöä ohjeistetaan siten, ettei se toimi KuntaL 129 §:n vastaisesti konserniyhtiöiden kassavarantona.
3. Yhdistysten osalta sallitaan vain yksi rahoituslaina kerrallaan, riskien toteutumisen välttämiseksi kokonaismäärä raportoidaan neljännesvuosiraporttien yhteydessä.
4. Hankintoja tehtäessä tulee noudattaa määriteltyjä toimivaltuuksia. Hankinnat ja niistä tehtävät sopimukset on dokumentoitava kaupungin sääntöjen mukaisesti.
5. Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut liikelaitoksen asema suhteessa kilpailusäädöksiin selvitetään syksyn 2020 aikana.

Talousarvion 2021 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Hyväksyttiin talousarvion 2021 laadintaohjeet ja valtakunnallisen palkkaratkaisun vuoksi 1 % korotus palkkamäärärahoihin. Kaupunginhallitus jatkaa asian laajempaa käsittelyä seuraavassa kokouksessaan elokuussa.

KHO:n selvityspyyntö / purkuhakemus kaupunginhallituksen päätökseen 23.2.2015

11 luottamushenkilöä on tehnyt KHO:lle purkuhakemuksen koskien Jämsän Aluelämpö Oy:n päätöstä osallistua Fennovoima Oy:n Hanhikivi I -ydinvoimalaitokseen välillisen osakkeenomistuksen FK Kaukolämpövoima Oy:n kautta. Kyseessä on Jämsän Aluelämpö Oy:n sijoitus tulevaisuuteen, jonka rahoitusriskin kantaa yhtiö itsenäisesti. Kaupungin rooli asiassa on ollut vain luvan antaja. Kaupunginhallitus ei voi antaa kuntakonserniin kuuluvan yhteisön toimielimille oikeudellisesti sitovia määräyksiä eikä päätöksellä ole muutenkaan välittömiä energiayhtiötä sitovia vaikutuksia, vaan yhtiö päättää itse hankkeeseen osallistumisesta. Kuntalain mukaisia velvollisuuksia ei täten voida soveltaa Jämsän Aluelämpö Oy:n päätökseen sijoittaa tai olla sijoittamatta

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitetään, että hakijoiden vaatimukset sekä hakemus Jämsän kaupungin hallituksen päätöksen 23.2.2015 § 84 purkamiseksi hylätään kokonaisuudessaan liitteessä mainituin perustein. Lisäksi vaaditaan, että asian käsittelystä koituneet oikeudenkäyntikulut jäävät hakijoiden vahingoksi.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarviosta

Kaupunginhallitus antaa Keski-Suomen pelastuslaitokselle seuraavan lausunnon: Valmisteltu Pelastuslaitoksen talousarvioesitys sisältää kustannusten nousua. Tässä taloustilanteessa pelastuslaitoksen talousarvion kustannukset pitää jäädyttää vuoden 2019 talousarvion tasolle.

Jämsän kaupungin lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025

Kaupunginhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. Lausunnossa todetaan, että yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi on esitetty tekstikorjausta koskien mm. sairaanhoitopiirin alueella julkisena sairaalana toimivaa kaupungin omistama Jokilaakson sairaalaa, jossa operaattorina toimii yksityinen yritys.

Lainojen maksuaikataulun muutos ja maksuvalmiuslaina Jämsän Vanhaintuki ry:lle

Jämsän Vanhaintuki ry:lle myönnetään lyhennysvapaata olemassa oleviin lainoihin vuodeksi 2020 niin, että lainojen laina-aika jatkuu yhdellä vuodella. Jämsän Vanhaintuki maksaa lainojen korot normaaliin tapaan.

Lisäksi esitetään, että valtuusto myöntää 20.000 euron maksuvalmiuslainan Jämsän Vanhaintuki r.y:lle yleisin konsernia koskevin ehdoin.

Jämsän Vanhaintuki ry. on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa vanhusten asuin- ja elinolojen parantamiseksi.

Hakemus koskien harkinnanvaraista yritystukea Taide-ja toimintapaja Lilliporille

Kaupunginhallitus päätti, ettei yrityksen liiketoiminnan tukemiseen voida myöntää harkinnanvaraista avustusta. Kunnan yleiseen toimialaan ei kuulu yksityisen yritystoiminnan suora tukeminen.

Välirahoitushakemus Hallinportin Ilmailumuseon perusparannushankkeeseen

Hallinportin Ilmailumuseon hankkeeseen myönnettiin 10.000 euron välirahoituslaina kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin.

Välirahoitushakemus Länkipohjan Seudun Kyläyhdistys ry:lle

Länkipohjan Seudun Kyläyhdistykselle myönnettiin frisbeegolfradan rakentamista varten 11.825 euron välirahoituslaina ehdolla, että ELY keskus myöntää hankkeelle anotun tuen.

Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut täydennyshaun kuntakokeiluun, johon hakemus on jätettävä 26.6.2020 mennessä. Täydennyshaussa hyväksyttävien kuntien kokeilut alkavat 1.3.2021. Kaikki kuntakokeilut päättyvät 30.6.2023.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki osallistuu kuntakokeiluun yhdessä Keuruun ja Saarijärven kanssa.

Sosiaali-ja terveysjohtajan viran vakinainen täyttäminen

Sari Hellsten on ilmoittanut kirjallisesti viran vastaanottamisesta ja toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen annetussa määräajassa. Kaupunginhallitus vahvistaa virkavaalin ehdolla, että päätös saa lainvoiman.

Täyttöluvat

Kaupunginhallitus päätti perustaa kirjanpitopäällikön viran ja myönsi viralle täyttöluvan. Aikuissosiaalityöhön myönnettiin sosiaalityöntekijän täyttölupa.

Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano

Valtuuston 8.6.2020 kokouksessa tehdyt päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

– Pelastusopisto, Varautumisen peruskurssi 12.-13.8.2020
– Kaupunginhallituksen 1.6.2020 perustama koulukuraattorin virka kohdennetaan perusopetukseen
– Kaupunginhallituksen seuraava kokous 17.8. 2020
– Kaupunginjohtajan erityistoimivaltaa jatketaan elokuun loppuun asti, jolloin asia arvioidaan uudestaan.

Eronpyyntö Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsenyydestä /  kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus myönsi eron kaupunginjohtaja Hanna Helasteelle Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Jämsän Terveys Oy:n yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin Pekka Laaksonen.

Myyntilupa kiinteistölle Jämsänkoskentie 25 c, Koskenpää

Osoitteessa Jämsänkoskentie 25 c, Koskenpää sijaitsee vanhusten palvelutalo. Rakennuksessa on 10 asuntoa, joista 6 on tällä hetkellä vuokrattuna. Kaupunginhallitus antoi luvan kiinteistön myyntiin.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn