Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäisessä kokouksessa linjattiin tulevan vuoden talousarvion raamit. Keski-Suomen työkykyohjelmaan Jämsä osallistuu vuosina 2020-22. Kaupunki tukee Saunakylän kehittämistä kolmen vuoden ajan.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma tammi - kesäkuu 2020

Vuoden 2020 kuuden ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020

Jämsän kaupunki ei hae Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusosuuden korotusta vuodelle 2020.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille sekä päätös opetusministeriön rahoituksesta vuodelle 2020

Valtiovarainministeriö on antanut 7.8.2020 muutospäätöksen vuodelle 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Muutospäätökseen sisältyy useita valtionosuuden määrään liittyviä muutoksia, joiden perusteella Jämsän kaupungin osuus on 2,8 milj. € enemmän aikaisempaan päätökseen verrattuna.

Valtiovarainministeriön päätös merkittiin tiedoksi ja samalla päätettiin, ettei oikaisuvaatimusta tehdä.

Talousarvion 2021 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2021 talousarvion palkkojen laskennassa palkkojen korotuksiin hyväksytään + 1 % sekä Jämsän Terveyden sopimukseen ennakoitu 300.000 € lisäys. Muutoin talousarvion toimintakate on lisätalousarvion 2020 suuruinen esityslistan liitteen mukaisesti.

Talousarvioon ei oteta toiminnan lisäyksiä tai laajennuksia. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon lähiesimiesten tulosalueittain ja toimialoittain tekemät ehdotukset.

Esittelytekstissä mainitut käyttötalouden elementit talousarvion rakentamisessa huomioidaan, kuten mm. eläköityminen, tulojen lisääminen, taksojen ja maksujen tarkistaminen ja organisoinnin keventäminen.

Lisäksi on huomioitava talousarvion ohjeistus ja kiinnitettävä huomiota toiminnan laajuuteen ja palvelutasoon.

Kaupungin saama perintö / käyttösuunnitelman laatiminen

Valtioneuvosto on päättänyt, että osa perinnöstä jää valtiolle, osa on luovutettu hakemuksien mukaan yhdistykselle ja yksityisille henkilöille läheisyyteen perustuen. Loppuosa perinnöstä, noin 430.000 euroa, luovutetaan Jämsän kaupungille ehdolla, että kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista ja käyttää omaisuuden lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lisäksi, mikäli ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle.

Kaupunginhallitus merkitsi valtioneuvoston päätöksen tiedoksi ja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunta laatii suunnitelman ko. testamenttivarojen käytöstä viimeistään taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.3.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut tehdyn raportoinnin sekä ohjausryhmän selvitysten perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan tarkastelujaksolla olleen palvelusopimuksen mukaista. Puutteita on todettu sairaanhoitajien sijaistuksissa kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa sekä henkilöstöpuutteita päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja perhepalvelukeskuksessa. Lievillä poikkeamilla ei ole ollut sellaista vaikutusta mainittuihin palveluihin, että niistä olisi määrättävä sanktioita. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa Jämsän Terveys Oy:tä toimimaan niin, että sijaistamisessa käytetään vastaavaa ammattihenkilöstöä ja rekrytointitoimenpiteitä jatketaan tai tarvittaessa hankitaan ostopalveluina, jotta kiireelliset ja välttämättömät puheterapiapalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut voidaan hoitaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen sekä merkitsi saadun valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Juustotien asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja asettaa Juustotien asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Kiinteistön myyminen / Jämsänkoskentie 25 c, Koskenpää

Kaupunginhallitus päätti myydä 10 asunnon rivitalon osoitteessa Jämsänkoskentie 25 C; 42 440 Koskenpää 28.000 euron kauppahintaan Jyremark Oy:lle. Maapohjan määräalasta laaditaan erillinen vuokrasopimus AKA-arvion perusteella.

Lehtelän tila / määräalan myynti

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki myy noin 1,0 hehtaarin määräalan tilasta 182-430-1-122 (Lehtelä) Katriina Maanojalle 4 500 eurolla. Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista. Kauppakirja on allekirjoitettava 16.11.2020 mennessä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Metsä-Kivelän toimintojen kilpailuttaminen

Valtuustoaloitteessa on esitetty mm. että väliaikainen sopimus GRK:n kanssa on tehty oudoin perustein ja että markkina-arvon määrittelyssä olisi pitänyt järjestää markkinavuoropuhelu potentiaalisten toimijoiden kanssa. Lisäksi esitetään, että elinkeinopoliittinen näkökulma olisi pitänyt huomioida ja paikallisten yritysten toimintaedellytykset selvittää.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että neuvotteluja jätteenkäsittelyalueen toiminnan edelleen kehittämisestä on käyty GRK:n kanssa kevään 2018 aikana. Jämsän kaupungin kannalta sopimus oli kannattava sen vuoksi, että sopimuksella GRK sitoutui sulkemaan kaatopaikan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla omalla kustannuksellaan ja maksamaan kaupungille vuosivuokraa alueen käytöstä. Asiaa on käsitelty julkisesti useita kertoja ja valmistelu näyttäytyy käytettävissä olevan tiedon pohjalta perusteellisena, eri näkemyksiä selvittävänä ja liikelaitoksen johtokunnan johtamana prosessina, jossa muun muassa ympäristövelvoitteisiin, markkinaehtoisuuteen ja Jämsän kaupungin etuun on suhtauduttu vakavuudella.

Kaupunginhallitus päätti antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Jämsän saunakylän kehittämissopimuksen hyväksyminen
Jämsän kaupungin, Suomen saunaseura ry:n, Suomen saunakulttuuri ry:n ja Juokslahti Seura ry:n kesken on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva kehittämissopimus. Sopimuksen tavoitteena on tukea Saunakylän kehittämistä kolmen vuoden määräajan, jotta kohteesta muodostuisi kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu saunatoimija ja nähtävyys, jonka itsenäinen tulonmuodostus riittää toiminnan ylläpitämiseen.
Kehittämissopimuksella Jämsän kaupunki sitoutuu 5000 euron vuosittaiseen kehittämisavustukseen kolmen vuoden ajan. Kaupunginhallitus hyväksyi Saunakylän kehittämissopimuksen.

Kaupunginpuutarhurin toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan kaupunginpuutarhurin toimelle.

Eronpyynnöt luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Lajunen ja varavaltuutettu ja keskusvaalilautakunnan jäsen Pirjo Lindeman ovat toimittaneet eronpyynnön luottamustehtävistään.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää erot luottamustehtävistä ja valitsee uuden varsinaisen jäsenen tarkastuslautakuntaan ja uuden varsinaisen jäsenen vaalilautakuntaan.

Jämsän kaupungin osallistuminen Keski­Suomen Työkykyohjelma ­hankkeeseen

Keski­Suomen Työkykyohjelma ­hankkeen päätavoitteina on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen. Lisäksi tavoitteena on osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ­ ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen.

Jämsän kaupunki osallistuu Keski­Suomen maakunnalliseen Työkykyohjelma ­hankkeeseen ja sitoutuu osaltaan esitettyyn 8500 euron omakustannusosuuteen vuosina 2020-22.

Ehdokkaiden nimeäminen Vesuri ry:n hallitukseen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että Vesuri­ryhmä ry:n hallitukseen Jämsän kaupungin edustajaksi nimetään Arja Paakkanen ja varalle Tuula Peltonen.

Jämsän Vesi ­liikelaitoksen johtajan tehtävän hoitaminen 1.10.2020 alkaen

Vesihuoltopäällikkö Pekka Karppisen virantoimitusvelvollisuuksia muutetaan siten, että tehtäväkuvaukseen liitetään Jämsän Vesi ­liikelaitoksen johtajan tehtävät 1.10.2020 alkaen

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 10.6.2020 (20/0592/2) / välipäätös / täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa
- Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätökset:
4.8.20 Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen vakuuden saattaminen ajan tasalle jätteenkäsittelykentän osalta
10.8.20 Pohjansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen
- FinnMETKO 2020 3.-5.9.2020

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn