Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsä-paketin luonnosvaiheen sekä
elinkeinojen elpymistä edistävien matkailu- ja yritysneuvontahankkeiden kuntarahoitusosuudet.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.
Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupunginjohtajalle hallintosäännössä delegoitua päätösvaltaa.

Kaupunginhallituksen pelisäännöt

Kunnan johtaminen on poliittisen johtamisen ja ammattijohtamisen yhteistyötä. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä valvoo ja sovittaa yhteen kunnan muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi pelisäännöt. Pelisääntöihin sisältyy muun muassa työskentelyn painopisteet, tiimityö, toimintatapa, asioiden valmistelu, kokousaikataulu ja tiedottaminen.

Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2020 / toimialataso

Tasaisen kertymän mukaan toteuma seitsemältä kuukaudelta on 59 %. Verotulot ovat kertyneet edellisvuotta paremmin. Yhteisöveron jako-osuuksia on kunnille korotettu koronan vuoksi. Myös valtionosuuksien kertymässä näkyvät valtion korjaavat toimenpiteet osittain.

Toimialoittainen tuloslaskelmaraportti 31.7.2020 sekä täydennykset riskienhallinnan osalta puolivuotistoteumaan liittyen merkittiin tiedoksi.

Investointiohjelma 2021 – 2024

Kaupunginhallitus keskusteli investointiesityksistä ja merkitsi ne tiedoksi.

Työohjelma III/2020

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman III/2020 ja antoi esitetyille uusille hankkeille aloitusluvan.

Lausunto hallinto-oikeudelle / maanvuokra-asiaa koskeva valitus

Tekninen lautakunta päätti maaliskuussa 2020 vuokrata GRK Infra Oy:lle 5,55 hehtaarin määräalan tilasta. Vuokrauspäätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Jämsän kaupunginhallitukselta lausunnon valituksen johdosta 20. syyskuuta mennessä. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeuden tulee jättää tutkimatta poistettua maanvuokrapäätöstä koskeva kunnallisvalitus ja valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä.

Pekka Laaksonen teki vastaehdotuksen, jota Seija El Sayed kannatti. Vastaehdotuksen mukaan ”lausunnon alainen asia on toimenpidekiellossa. AVI:n määräämää toimenpidekieltoa tulee kunnioittaa. Lausunnossa esitetty Jämsän vastine sisältää toimenpiteen, joten se rikkoo asetettua toimenpidekieltoa. Vaadimme Metsäkivelän toiminnan kilpailuttamista".

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen (2-7) jälkeen esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon annettavaksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hallintosäännön muuttaminen: § 29 Teknisen lautakunnan tehtävät ja erityinen toimivalta sekä yhdyskuntatoimen viranhaltijan ratkaisuvalta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle muutoksia hallintosääntöön jotka selkiyttävät toimivalta-asioita tonttijakojen osalta.

- Hallintosäännön 29 § poistetaan kohta 14
- Maankäyttöinsinöörin 1 ratkaisuvaltaan lisätään kohta 6) päättää erillisestä tonttijakojen hyväksymisestä, muuttamisesta ja kumoamisesta MRL 79 § ja 80 § mukaisesti.

Sitoutuminen kestävän liikkumisen edistämiseen

Tekninen lautakunta on sitoutunut Jämsän kaupungin strategian mukaisesti esityslistassa mainittuihin kestävän liikkumisen edistämisen periaatteisiin. Kaupunginhallitus hyväksyi kestävän liikkumisen edistämisen periaatteet.

Pääomalainan maksuajan jatkaminen / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n pääomalainaa, 756.845,67 euroa, lisättynä 18.12.2020 maksamattomilla koroilla, muutoin entisin velkakirjan ehdoin, jatketaan 18.12.2030 saakka. Pääomalainasta tehdään uusi velkakirja.

Antolaina / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy, Myllymäki II

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 1 miljoonan euron antolainan kaupunginhallituksen määritellyin ehdoin ja edellytyksin. Lainan korko euribor 6 kk + 1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %, laina-aika 15 vuotta.

Kuntarahoitusosuus HimosJämsä-brändin ja HimosJämsä-matkailualueen kehittäminen –hankkeelle

Matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseen koronapandemian vaikutuksista ja matkailun kehittämiseen on ollut mahdollista hakea rahoitusta heinä-elokuun 2020 välisenä aikana. Rahoitus on kohdennettu matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville matkailua kehittäville toimijoille. Hankkeen kokonaisrahoitus on 200.000 euroa, josta Jämsän kaupungin kuntarahoitusosuus on 40.000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi HimosJämsä-brändin ja HimosJämsä-matkailualueen kehittäminen –hankkeen kuntarahoitusosuuden hankesuunnitelman mukaisesti yhteensä 40 000 euroa, joka jakaantuu vuosille 2020 ja 2021.

Omarahoitusosuuden myöntäminen hankkeelle - Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksienparantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa

Hankkeen tavoitteena on uusien työpaikkojen synnyttäminen rakennemuutoksen myötä katoavien tilalle ja työpaikkojen säilyttäminen sekä teollisuuden alihankintaketjuissa, että palvelualalla. Lisäksi tavoitteena on olla mukana mahdollistamassa uuden yritysalueen syntyminen Kaipolan tehtaan saitille.

Kaupunginhallitus myönsi myöntää hankkeelle 25 000 euron (10%) kuntarahoitusosuuden ja antoi hankkeelle aloitusluvan.

Markkinointiyhteistyö: pituushyppääjä Kristian Pulli ja Jämsän kaupunki

Kaupunginhallitus päätti, että markkinointiyhteistyö pituushyppääjä Kristian Pullin kanssa solmitaan esittelytekstissä kuvattujen sisältöjen mukaisesti. Kaupunki suorittaa kaupunginhallituksen määrärahoista 3000 euroa vuonna 2020. Vuodelle 2021 budjetoidaan 6000 euroa.

Toimet ja täyttöluvat

Kaupunginhallitus päätti perustaa seuraavat toimet ja myöntää niihin täyttöluvat
- Metsurin toimi 1.10.2020 alkaen
- Vastaava työhönvalmentaja
- Työhönvalmentaja

Seuraaviin toimiin myönnettiin täyttöluvat
- Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon hallintosihteerin toimi
- Perhetyöntekijä lapsiperheiden sosiaalityöhön

Jämsän kaupungin edustajan nimeäminen / TuomiLogistiikka Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi Jämsän kaupungin edustajaksi Tuomi Logistiikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä jatkossa muihin yhtiökokouksiin edustajaksi talous-ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulaisen.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Tutkimuspyyntö: Valtioneuvoston kanslian KuntaTurva –hanke
Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa laaja tilannekuva kuntien eri palvelujen, toimintojen ja päätöksentekoelimien tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta. Jämsän kaupunginvaltuusto on yksi selvityksen tapaustutkimuksiin valituista kunnanvaltuustoista. Jämsän kaupunki suhtautuu myönteisesti tutkimukseen.

Jämsän kaupungin ehdotus /valtion tukitoimenpiteet äkillisessä rakennusmuutostilanteessa

Äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi tulee alueelle laatia äkillisen rakennemuutos (ÄRM) -ryhmän kokoonpanon mukaisessa yhteistyössä kasvusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan keskeisimmät toimenpiteet uusien työpaikkojen luomiseksi, vanhojen uudistamiseksi sekä muut tilannetta korjaavat toimenpiteet eri hallinnonaloilla. Yhteistyössä ÄRM-ryhmän toimijoiden ja kaupungin hallintokuntien kanssa on valmisteltu kasvusuunnitelmaa, jonka tämän hetkinen luonnos on esitelty valtuutettujen infotilaisuudessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseksi alkuvaiheessa tehdyt toimet ja Jämsä -paketin luonnosvaiheen.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn