Kotipihassa

Jämsän kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja turvallisuutta. Kunnan hyvinvointitehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus. (terveydenhuoltolaki 1326/2010, § 12)

Kaupungin tulee omalla toiminnallaan edistää ja tukea kuntalaisen mahdollisuutta ylläpitää hyvinvointiaan. Jämsäläisten mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointiaan ja terveyttään Jämsä kaupunkina toteuttaa muun muassa luomalla ja ylläpitämällä sopivia puitteita liikkumiseen, huolehtimalla puhtaan veden saannista, turvallisuudesta ja hyvinvointia tukevista peruspalveluista.

Jämsän kaupungissa jämsäläisten hyvinvoinnista raportoidaan vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä toimialoittain ja vuosikohtaiset suunnitelmat esitetään talousarviossa. Talousarvio- ja tilinpäätöskäsittelyn myötä hyvinvointitieto käsitellään toimialakohtaisesti asianosaisissa lautakunnissa, joka tuottaa hyvinvointitietoa tilinpäätökseen ja hyvinvointikertomukseen hyödynnettäväksi. Kerran valtuustokaudessa laaditaan laajempi lakisääteinen hyvinvointikertomus jämsäläisten hyvinvoinnin tilan suunnittelemiseksi ja raportoimiseksi strategian linjassa. (Jämsän kaupunginhallitus 2.10.2017, § 232)

Jämsän kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosille 2021–2024 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2021. Asiakirja sisältää kuvauksen jämsäläisestä hyvinvoinnin tilasta (kertomus) ja linjaa sen pohjalta suunnitelmana seuraavalle neljälle vuodelle jämsäläisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden painopisteet, tavoitteet sekä seurannan (suunnitelma). Jämsässä ei aiemmin ole yhdistetty turvallisuuden suunnittelua hyvinvoinnin asiakirjoihin, mutta nyt nämä keskenään läheiset teemat on yhdistetty.

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen suunnitelmaosio on laadittu kehittämään kaupungin strategian suuntaisesti hyvinvoinnin nykytilakartoituksen pohjalta nousseita keskeisiä jämsäläisten tarpeita. Nykytilakartoitus on laadittu niin mitatun tiedon kuin ammattilaisten ja jämsäläisten oman kokemuksellisen tiedon pohjalta. Huomattavaa on, että uutena asiana hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa nostetaan esille myös jämsäläisiä hyvinvoinnillisia voimavaroja eikä keskitytä pelkästään hyvinvoinnin vajeisiin.

Jämsässä on tähän hyvinvointikertomukseen koostetun perusteella tehty paljon työtä jämsäläisten hyvinvoinnin edistämisen eteen. Jämsän vahvuudet hyvinvoinnissa ovat toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Lisäksi Jämsä on turvallinen sekä hyvä paikka asua ja elää. Toisaalta nämä samat tekijät uhkaavat myös hyvinvointia eli kaikille todellisuus ei piirry tässä valossa ja kuvaan piirtyykin näkymää eriarvoistumisesta. Kaikilla ei mene yhtä hyvin.

Hyvinvoinnilliset tavoitteet vuosille 2021–2024 on asettanut Jämsän kaupungissa toimiva kaupunginhallituksen asettama hyvinvointiryhmä (2.10.2017, 232§). Hyvinvoinnillisten tavoitteiden keskeisyyttä on tarkennettu jämsäläisiltä kesällä 2020 toteutetulla kyselyllä. Turvallisuustyötä on tehnyt oma ryhmänsä. Ryhmiin osallistuneet on kuvattu kertomusasiakirjan lopussa.

Hyvinvoinnillisissa tavoitteissa korostuvat lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi muun muassa vanhemmuutta vahvistamalla, terveydelle haitallisia elintapoja vähentämällä (esim. päihteet, liikkumattomuus) sekä nuorten riippuvuuksia ja syrjäytymistä ehkäisevät toimet.

Toisena keskeisenä tavoitteena on jämsäläisten hyvä työ- ja toimintakyky pitäen sisällään työmahdollisuuksien säilyminen paikkakunnalla ja lähialueilla. Aikuisten mielelenterveysoireilua sekä terveydelle haitallisia elintapoja pyritään vähentämään. lkäihmisten hyvinvointia tavoitellaan edistettävän yksinäisyyttä lieventämällä ja henkistä turvallisuutta lisäämällä. Esimerkiksi koronakriisi on yleisesti lisännyt ikäihmisten yksinäisyyttä.

Kolmas tavoite liittyy turvallisuuteen ja sen osalta tavoitteena on vähentää niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista väkivaltaa kaikissa ikäryhmissä. Jämsässä pyritään turvaamaan terveellinen ja turvallinen asuin- sekä elinympäristö.

Tavoitteisiin tähtäävät konkreettiset toimet on pohdittu kuudessa pienemmässä alaryhmässä: lasten ja lapsiperheiden, nuorten, työikäisten, ikäihmisten, turvallisuuden ja elintapojen ryhmissä. Elintapatavoitteet  ja -toimenpiteet esitetään ikäryhmäkohtaisissa tavoitteissa. Turvallisuustyöryhmä on laatinut oman tavoiteosionsa. Kaikissa toimenpiteitä pohtineissa alaryhmissä on ollut mukana kyseisen ikäryhmän kanssa keskeisesti työskenteleviä ammattilaisia niin Jämsän kaupungilta, Jämsän Terveys Oy:stä kuin Jämsän seurakunnasta. Lisäksi mukana ryhmissä on ollut järjestöjen edustusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvitaan nimenomaan ennaltaehkäiseviä käytänteitä, eikä vain sosiaali- ja terveydenhuollon korjaavia palveluita.

Kansalaisten näkökulmasta luottamus hallinnon ja politiikan instituutioihin on erittäin tärkeä asia. Hyvinvointisuunnitelman käytännön toteuttamisessa luottamus on keskiössä: kuntalaisten luottamus hallintoon ja päätöksentekoon, julkisen hallinnon toimijoiden luottamus toisiinsa sekä päättäjien ja henkilöstön luottamus toisiinsa. Jos luottamusta ei ole, mahdollisuudet selviytyä tässä hyvinvointisuunnitelmassa kuvatuista tulevaisuuden haasteista vähenevät merkittävästi.

Jämsän kaupungin arvot ovat palveluhenkisyys, avoimuus ja yhteistyökykyisyys. Nämä arvot ovat hyvinvointi- ja elinvoimapalvelujen tuottamisen ja järjestämisen sekä muutosten toteuttamisen perusta. Päätöksenteossa ja päätösten täytäntöönpanossa on aina noudatettava laissa säädettyjä hyvän hallinnon perusteita. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on strategisen johtamisen työväline, jonka pohjalta hyvinvointitehtävää vuosittain suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan.

Kunnan tehtävänä on olla kansalaisten luottamuksen arvoinen rakentaen johdonmukaisesti ja ennakoivasti hyvinvointia, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Jämsän kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus (pdf)

Yhteystiedot
Kehittämispäällikkö / työsuojelupäällikkö Hannele Rahkonen
p. 040 571 2088Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn