Kaavoitus ja rakentaminen

 

Kaavan sijainti ja suunnittelualueen rajaus

Rantayleiskaava laaditaan Jämsän kaupungin alueella olevalle Päijänteen osalle. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Päijänteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat järvet - Heilanjärvi, Tyrynjärvi, Tenhaminjärvi, Tiirinjärvi ja Paajärvi. Suunnittelualue sijaitsee Jämsän kaupungin keskustasta itään. Alue rajoittuu pohjoisessa Jyväskylän kaupunkiin, idässä Luhangan ja etelässä Kuhmoisten kuntiin. Katso tarkempi rajaus selostuksen liitteestä 1.

Kaavan tavoitteet

Rantayleiskaavan keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Suunnittelun selkeyttäminen
 • Seutukaavan ja rantojensuojeluohjelman toteuttaminen
 • Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
 • Jokamiehenoikeuksien turvaaminen maalla ja vesillä
 • Päijänteen veneily- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen
 • Maaseutukylien elinkeinotoimintojen ja palveluiden tukeminen
 • Luontosuhteiltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaiden alueiden vaaliminen
 • Vesi- ja jätehuollon järjestäminen
 • Kulkuyhteyksien järjestäminen

Tavoitteet ovat tarkemmin kuvattu kaavan selostuksessa.

Käsittelyvaiheet

 • Kaavoituspäätös tehty 1990-luvun puolenvälin jälkeen
 • Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.11.-11.12.1998
 • Korjaattu kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 20.5.-18.6.2009
 • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 1.9.-30.9.2010
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 3.3.2014 § 17.
 • Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 1.9.2016 jättänyt tutkimatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 26.1.2016 tekemän yleiskaavaa koskevasta oikaisupäätöksestä jätetyn valituksen. Valtuuston päätös tulee voimaan lukuun ottamatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden oikaisupäätöstä, jolla hallinto-oikeus kumosi Jämsän kaupunginvaltuuston päätöksen tilojen Koti-Tiiri RN:o 1:198 ja Heila RN:o 1:169 sekä tilan Edessalo RN:o 1:138 lounaiskulmaan Hevolahteen rajoittuvan niemen päähän rantojensuojeluohjelma-alueelle osoitetun yhden lomarakennuspaikan osalta. Muilta osin hallinto-oikeus (28.10.2014) ja korkein hallinto-oikeus (21.12.2015) hylkäsivät muut valitukset.

  Osayleiskaava on tullut voimaan 30.9.2016 lukuunottamatta edellä mainittuja tiloja sekä tilojen osia.

Aineistot

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn