Kaavoitus ja rakentaminen

Suunnittelualue

Jämsän kaupungin taajamaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2015. Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia osayleiskaava Jämsänkosken taajaman, Seppolan taajaman ja Himoksen väliselle alueelle sekä näitä ympäröiville lähialueille. Osayleiskaavan pinta-ala on noin 11 000 hehtaaria. Osayleiskaava laaditaan oikeus-vaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta.

Suunnittelualueella asuu noin 16 000 asukasta, mikä on n. 73 prosenttia koko kunnan asukasluvusta. Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken taajaman pohjoisosissa vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet. Suunnittualue rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskukseen.

Kaavan tavoitteet

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, yleiskaavan sisältö on siis otettava huomioon tarkempaa kaavoitusta tehdessä. Yleiskaavan keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Vetovoimatekijät
 • Palveluverkon riittävyys
 • Laajenemisalueet (asuminen, teollisuus, liikenne)
 • Liikenneverkon toimivuus, erityisesti joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät
 • Kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen huomioiminen
 • Virkistysalueiden ja –reitistöjen aluevaraukset
 • Selvitetään mahdolliset tulva-alueet
 • Voimassa olevien kaavojen ajantasaisuuden arviointi
 • Täydennysrakentamisen alueet
 • Taajamien roolitus (Jämsänkoski, Seppola, Himos, Kaipola)
 • Kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutus

Käsittelyvaiheet

 • Kaavoitushankkeeen vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.2.2015 § 36.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.5.-29.5.2015.
 • Taajamaosayleiskaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä tutustumista varten 10.2.-13.3.2017.
 • Taajamaosayleiskaavan ehdotus pidettiin nähtävillä 23.3.–4.5.2018
 • Taajamaosayleiskaavan valmisteluaineisto pidettiin uudelleen nähtävillä 10.-26.10.2018
 • Taajamaosayleiskaavan ehdotusaineisto pidettiin uudelleen nähtävillä 16.1.-22.2.2019
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan kokouksessaan 2.12.2019 § 57
 • Taajamaosayleiskaava on kuulutettu voimaan 3.9.2021, lukuun ottamatta kiinteistöille 182-414-9-108, 182-414-9-82, 182-417-1-566 ja 182-417-1-580 osoitettujen MA-alueiden osalta. Em. MA-alueiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 6.7.2021 antamallaan päätöksellä kumonnut kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksen.

Kaava-aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn