Tontit

Sähköinen lupahakemus

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Samalla hakemuksella ei voida hakea lupaa useammalle toimenpiteelle. Jokainen rakennushanke/toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan. Palvelun kautta voi jättää myös neuvontapyyntöjä tulevista projekteista. Klikkaamalla alla olevaa Lupapiste-kuvaa pääset täyttämään hakemuksen.

Lupapiste logo rgb s

Yleensä tarvittavat asiakirjat, jotka liitetään Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle

Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta (ei 3 kuukautta vanhempi) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta. 

Pääpiirustukset
Yhtäpitävät sarjat rakennuspiirustuksia (pääpiirustukset) pätevän suunnittelijan allekirjoittamina. Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan. Mikäli piirustukset toimitetaan paperisena, ne tulee olla ilman seläkkeitä ja taitettava A4 kokoon siten, että piirustuksen nimiö jää näkyviin. Suunnitelmia on syytä käydä jo luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle.

Energiaselvitys/-todistus
Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys (RakMK D3). Energiaselvitys sisältää:

 • rakennuksen lämpöhäviöiden määräysten mukaisuuden osoittamisen (RakMK C3)
 • ilmanvaihtolaitteiden ominaissähkötehon (RakMK D2)
 • rakennuksen lämmitysteholaskelman (RakMK D5)
 • arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytystehon (RakMK D5)
 • energiakulutuksen (RakMK D5)
 • energiatodistuksen (RakMK D3 ja D5)

Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa (RakMK D3). Vaatimus energiaselvityksestä koskee uusia rakennuksia (> 50 brt-m2), joissa käytetään energiaa tarkoituksenmukaisen huonelämpötilan, sisäilman laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai muiden energiapalvelujen tuottamiseen. Vaatimus koskee myös lomarakennuksia, joita käytetään ympärivuoden tai > 4 kk:ta / vuodessa.

Selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. Selvityksessä tulee käsitellä ja ratkaista

 • rakennushanke ja rakennuspaikka
 • rakennuksen korkeusasema pintavaa’ituksen perusteella
 • pohjavedestä tai sen pinnanmuutoksista aiheutuvat haitat
 • haitta maaperän radonpitoisuudesta ja sen torjuminen rakennuspaikan pilaantuneet maamassat, niiden käsittely ja sijoitus
 • maaperän laatu, kantavuus ja routivuus (maaperätutkimus), mikäli rakennetaan imeytyskenttä myös maaperän imukyky
 • haitta tontin ulkopuolelta johtuvista pintavesistä ja niiden poisjohtaminen
 • selvityksenantajan allekirjoitus ja päiväys

Poikkeamispäätös (alkuperäinen)
Keski-Suomen ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen myöntämä poikkeamispäätös alkuperäisenä. Päätöksiin on hankittava lainvoimaisuusmerkintä.

Muut asiakirjat
Muut tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset:

 • naapurin kuuleminen (ellei sisälly lupahakemukseen)
 • naapurin suostumus (jos rakentaminen sitä vaatii, esim. rajaetäisyydet)
 • tiehallinnon tai tiekunnan liittymäpäätös uudesta tieliittymästä
 • hakemus / ilmoitus jätevesien johtamisesta
 • taloyhtiön hallituksen pöytäkirjaote lupa-asiassa 

Muut lausunnot
Mahdollisesti tarvittavat lausunnot esim. ympäristö- ja pelastustoimesta tai kaupunginhallitukselta hankitaan viran puolesta. 

Vastaava työnjohtaja
Rakennustyössä tulee olla MRL 122 §:n mukainen vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorittamisesta. Vastaavalla työnjohtajalla on yleensä oltava vähintään teknikon tutkinto rakennusosastolta. Vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan lomakkeella, joita saa rakennusvalvontatoimistosta. Lomake on saatavana myös pdf-tiedostona, jonka voit täyttää, tulostaa yhtenä kappaleena ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että vastaavan työnjohtajan toimesta. Vastaavan työnjohtajan hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuudesta, esim. opinto- ja työtodistusjäljennökset. Hakemus tehdään Lupapisteen kautta päätöksen jälkeen.

Kvv-työnjohtaja
Jos rakennustyöhön sisältyy vesi- ja viemärilaiteasennuksia, on työlle hyväksytettävä Kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtajaksi haetaan lomakkeella, joita saa rakennusvalvontatoimistosta. Lomake on saatavana myös pdf-tiedostona, jonka voit täyttää, tulostaa yhtenä kappaleena ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että Kvv-työnjohtajan toimesta. Hakemus tehdään Lupapisteen kautta päätöksen jälkeen.

IV-työnjohtaja
Rakennusluvassa voidaan edellyttää ilmanvaihtotöistä vastaavan työnjohtajan tai muiden erityisalojen työnjohtajien hyväksymistä.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn