Tontit

Poikkeamislupahakemukset jätetään Lupapisteeseen sähköisesti (lupapiste.fi) tai Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen kirjaamoon. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2016 voimaan tulleen muutoksen myötä poikkeamistoimivalta siirtyi kuntiin kokonaisuudessaan.

Poikkeamislupaa varten tarvittavat asiakirjat

Poikkeamislupahakemus
Hakemuslomake Hakemuslomakkeita saa myös kaavoituksesta tai rakennusvalvonnasta. Hakemuksen allekirjoittavat rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).
Hakemuslomake erityisperusteluineen on kaikilta osin täytettävä.

Omistusasiakirja
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta, esisopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Ympäristökartta
Karttaote, joka osoittaa rakennuspaikan sijainnin.

Selvitys naapurien kuulemisesta
Selvitys kaikilta rajaan rajoittuvilta naapureilta sekä tien tai kapean vesistön takana olevilta naapureilta. Lomake naapureiden kuulemiseen 

Asemapiirros, mittakaava 1:500
Asemapiirroksesta on käytävä ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla. Asemapiirros tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti.

Muut selvitykset
Muita selvityksiä pyydetään tarpeen mukaan, esimerkiksi selvitys puhtaan veden saantimahdollisuudesta ja todistus veden laadusta sellaisilla alueilla, joissa ei ole vesijohtoa.

Lisätietoja kaavoituksesta tai rakennusvalvonnasta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn