Tontit

Artikkelin hakemisto

Toimenpidelupa, maalämmön rakentaminen

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön edellyttää toimenpideluvan hakemista. Uudisrakentamisen yhteydessä lämmitysjärjestelmä hyväksytään rakennusluvassa. Pohjavesialueella rakentamiselle voidaan asettaa rajoituksia Ympäristönsuojelulaki § 86, Vesilaki § 264). Vedenottamon suoja-alueilla ja läheisyydessä ei yleensä ole edellytyksiä maalämmön käytölle. Vaihtoehdot maalämmön keruujärjestelmälle ovat lämpökaivo, maapiiri ja vesistö. Kaupunki- ja asemakaava-alueella lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000 - 2000 neliömetriä. Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta lämpöputkistosta on lisäksi tehtävä Keski-Suomen ELY-keskukselle vesirakennusilmoitus. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon siitä, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston luvan.

Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

 • hakemuslomake
 • asemapiirustus (3 kpl), johon on merkitty putkiston sijoitus tai porareiän etäisyys tontin lähirajoista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma asteina ja ilmansuunnalla, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta
 • rakennuspaikan hallintaselvitys
 • naapurien suostumus, mikäli järjestelmän etäisyys alittaa suositeltavat minimietäisyydet
 • selvitys keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumuksesta ja määrästä
 • tonttikartta
 • mahdolliset lausunnot muutospohjapiirustukset, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto vesirakennusilmoituksesta
 • ympäristöpäällikön/ympäristönsuojelusihteerin lausunto (rakennusvalvonta pyytää)
 • hakemus pääsuunnittelijasta
 • hakemus vastaavan kvv-töiden työnjohtajasta

Muuta huomioitavaa

 • Ennen rakennustöihin ryhtymistä rakentajan tulee selvittää tonttinsa maanpinnan alapuolella olevien rakenteiden, putkien ja johtojen sijainnit (mm. vesi- ja viemäri-, lämpö-, tele- ja sähköjohdot).
 • Hankkeelle on oltava nimettynä pääsuunnittelija ja vastaava kvv-töiden työnjohtaja, jotka rakennusvalvonta hyväksyy riittävän kokemuksen ja koulutuksen perusteella.
 • Lupapäätöksessä voidaan asettaa ehtoja, jotka tulee huomioida työn suorituksessa.
 • Asemakaava-alueella tulee työn suorittamisen jälkeen pyytää mittausosastolta sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus.
 • Loppukatselmuksessa on rakennusvalvontaan toimitettava vastaavan kvv-työnjohtajan allekirjoittama tarkastusasiakirja työn suorittamisesta sekä kopio porausraportista, jossa ilmenee vähintään lupapäätöksessä edellytetyt tiedot päivitettyinä sekä poraussyvyys.

Lämpökaivon suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin:

 • naapurin raja 7,5 m
 • lämpökaivo 15 m
 • porakaivo 40 m
 • rengaskaivo 20
 • oma rakennus 3 m
 • kiinteistökohtainen jätevesipuhdistamo: kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
 • omista viemäri- ja vesijohdoista 3 m
 • naapurin vesi- ja viemärijohdoista 5 m

Lisätietoja maalämmöstä Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa Energiakaivo.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn