Tontit

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Jämsän kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Rakennusjärjestys voimassa 1.1.2009 lukien (pdf)

Rakennusvalvontataksa

Jämsän kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksuperusteet on ympäristölautakunta hyväksynyt 8.10.2020 § 48 ja maksut ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. Rakennusvalvontamaksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

Rakennustöiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta 

Mikäli rakennustyölle lupahakemuksen yhteydessä haetaan aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta, tulee hakijan asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden suuruus määritellään lupapäätöksessä.

Vakuus voi olla takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus tai ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuus tulee asettaa Jämsän kaupungille ja alkuperäinen vakuusasiakirja toimitetaan Jämsän rakennusvalvontaan, postiosoite Keskuskatu 17, 42100 Jämsä (käyntiosoite Koskentie 11, Jämsä).

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn