Liikenne

Tien aurausKatujen saneeraus- ja rakentamispäätökset tehdään kulloinkin vahvistetun talousarvion määrärahan puitteissa, kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa. Tulevien vuosien työohjelmat tulevat perustumaan pääosin vuoden 2012 aikana valmistuneeseen Jämsän kaupungin katujen kuntoarvio- ja saneerausohjelmaan, jossa kaupungin kunnossapidossa olevat kadut on jaettu viiteen kuntoluokkaan kaduilla tehtyjen havaintojen perusteella (havainnoitu mm. mahdollisia kantavuuden ja kuivatuksen puutteita ja routavaurioita.

Jämsän kaupungin katuverkossa on säännöllisessä kunnossapidossa 185 km katua, lisäksi on katuihin suoraan liittyviä kevyenliikenteenväyliä sekä erillisiä puistokäytäviä.

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, polanteenpoistoa, liukkaiden torjuntaa, pölynsidontaa sekä päällysteen, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille.

Kunnan ja kiinteistöjen välisistä velvoitteista on säädetty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (www.finlex.fi 31.8.1978/669).

Kunnan velvollisuutena on

 • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja ajoradan pölyn sitominen kesäaikana
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
 • ajoratojen ja kevyenliikenteenväylien auraus, hiekoitus, suolaus ja hiekotushiekan poisto keväällä

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi
 • ajoradalle, kevyenliikenteenväylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka, oma turvallisuus huomioiden
 • pitää istutuksen kautta tontille johtava kulkutie puhtaana
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä
 • tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä ja tarvittaessa huolehtia niiden sulatuksesta
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta tarvittavine näkemäalueineen
 • kiinteistölle kuuluu myös velvollisuus poistaa kadun auraustöiden syntynyt aurausvalli tonttiliittymästään huolehtia, etteivät tontilla olevat istutukset aiheuta haittaa kadun kunnossapidolle, tontilla olevien puiden oksat eivät saa ulottua katualueelle

  Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty.

Valvonta

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo rakennusvalvonta. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Yhteystiedot:

Kunnallistekniikan rakentaminen ja suunnittelu
Kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh. 040 846 9816

Katujen kunnossapito
Katumestari Juha Hämelahti, puh. 040 515 2330

Kunnallistekniikan rakentaminen
Maanrakennusmestari Teijo Kilpinen, puh. 0400 177 897

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn