Paununkoulu

Keväällä 2018 tehtiin kuntalaisille koulutustarvekysely, jonka pohjalta suunniteltiin avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta Jämsään. Ensimmäiset opinnot käynnistyivät vuoden 2019 alusta. Seuraavien vuosien opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän kesäyliopisto ja Jämsän kristillinen kansanopisto. Yhteistyössä on mukana myös Keski-Suomen liitto. Opinnot on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille!
 

Syksyn 2019 opintotarjonta

Opinnot toteutetaan Jämsän kristillisellä kansanopistolla

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)

Opinnäytteen ”tsemppikurssit” (JY)

Liiketalouden opinnot (JAMK) - tarkempi kuvaus alla

 • HMAB0130 Taloushallinto, 5 op
 • HBL21520 Kirjanpito 1, 5 op
 • HBL22100 Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op

Jatkavat lähiryhmät

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY). Syksyn ensimmäinen kokoontuminen torstaina 12.9. klo 17.30-19.00. Paikka Jämsän lukio.
 • Tulevaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TuY), järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.
   

Kevään 2020 opintotarjonta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista myöhemmin.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)

Liiketalouden opinnot (JAMK) - tarkempi kuvaus alla

 • HTLP0001 Palveluiden johtamisen perusteet, 5 op
 • HMAB0150 Markkinointi, 5 op
 • HBL30500 Tilinpäätösanalyysi, 5 op
   

Syksyn 2020 suunnitteilla oleva opintotarjonta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista myöhemmin.

Opinnäytteen ”tsemppikurssit” (JY)

 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, 1 op

Muu opintotarjonta ilmoitetaan myöhemmin.

Tietoa opiskelusta

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot Jämsässä järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Opintojaksoihin pyritään tarjoamaan Jämsässä lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Jämsän alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintoihin ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Pääset ilmoittautumaan opintoihin kansanopiston ilmoittautumislinkistä. Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudut myös avoimen yliopiston verkkosivujen kautta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvä erillinen ilmoittautumislinkki toimitetaan kansanopiston kautta ilmoittautuneille. Ilmoittaudut opiskelijaksi siis sekä kansanopistoon että avoimeen korkeakouluun. Opintomaksun määrittelee kansanopisto. Se kattaa opintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset (opetus, ohjaus yms.). Ilmoittautuminen on sitova.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot, ovat käytössäsi.

Mikäli suoritat tietyn opintokokonaisuuden kokonaan, saat kokonaisuutta koskevan todistuksen. Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen.

Tutustu tarjontaan!


Psykologian perusopinnot 25 op

Ilmoittaudu ja tuo opiskelusta kiinnostunut kaverisikin mukaan! Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 15 psykologian opiskelusta kiinnostunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkossa.

Ilmoittautumisaika on 15.5.-26.8.2019
Ilmoittautuminen https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7384/ (opinto-oikeusaika 1.9.2019-31.7.2020)

Opiskele psykologian perusopinnot Jämsässä ohjatusti yksin ja ryhmässä opiskellen. Ryhmänohjaaja on yliopistotutkija, psykologian dosentti Kati Vasalampi.

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on 10.9.2019. Tapaamisessa laaditaan aikataulu opinnoille ja lähitapaamisille, tarkastellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (HOPS) ja perehdytään akateemisiin opiskelutaitoihin. Lähiryhmätapaamiset järjestetään Jämsän Kristillisessä kansanopistossa. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista. Pääset kokeilemaan ja kehittämään ohjatusti erilaisia akateemisessa opiskelussa tarvittavia taitoja: teet itsenäisesti ja pienryhmässä oppimistehtäviä, osallistut verkko-opetukseen ja pääset myös osallistumaan tenttiin. Kaikkia näitä taitoja tarvitset nykyaikaisena oppijana. 

Psykologian perusopinnot sopivat sinulle, joka

 • olet kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta eri ikävaiheissa
 • olet hakeutumassa esim. psykologian, kasvatus- ja opetus- tai terveys- ja sosiaalialan opintoihin/ tutkintokoulutukseen
 • toimit esim. asiakaspalvelu- tai esimies/johtotehtävissä ja kaipaat työhösi ammatillista lisäpätevyyttä
 • haluat täydentää esim. talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden opintojasi

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja. Perusopintojen jälkeen opintoja on myös mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Psykologian perusopinnoissa

 • perehdyt psykologian peruskäsitteisiin
 • tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin.
 • opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin
 • tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä
 • pääset tutustumaan muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan


Opinnäytteen ”tsemppikurssit”

Opintojaksot soveltuvat kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti opinnäytetyötä tekeville ”tsemppikursseiksi”. Opiskelua tuetaan pienryhmäohjauksella, joka järjestetään Jämsän kristillisellä kansanopistolla. Ryhmä kokoontuu kahtena viikonloppuna (pe-ilta-lauantaipäivä) / opintojakso käsittelemään jakson teemoja oppimateriaalien (videoluennot, kirjallisuus) pohjalta. Kokoontumisten välillä on itsenäistä työskentelyä oppimateriaaleihin liittyvien essee-tehtävien parissa. Ryhmänohjaajana on rehtori, teol. tohtori Jukka Palola. Myös yliopistonopettaja Petri Kuhmonen (Tieteenteoria) ja yliopiston lehtori Petteri Niemi (Tieteen etiikka) vierailevat ryhmissä.

Tieteen etiikka 5 op (FILY4001)

Ilmoittautumisaika on 15.5.- 1.11.2019
Ilmoittautuminen https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7385/ (opinto-oikeusaika 15.11.2019-31.7.2020)

Opintojaksossa käsitellään seuraavia teemoja:

 • Tieteen etiikan kysymykset tutkijoiden, tiedeyhteisön ja – instituution näkökulmista 
 • Etiikan käsitteistö ja teoriat tutkimusetiikan ongelmien käsittelyssä 
 • Erityiset tieteenetiikan kysymykset eri tieteenalojen näkökulmasta

Opintojakson tavoitteena on, että

 • opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettisen ulottuvuuden tutkimusprosessin eri vaiheissa ja hallitsee eri näkökulmista annettuja ratkaisuvaihtoehtoja
 • opiskelija kykenee arvioimaan erilaisia valintoja tutkimuseettisten ongelmien ratkaisemisessa.

Ryhmän kokoontumisajat: Ensimmäinen tapaaminen 15.11.2019

Tieteenteoria 5 op (YFIY100) ALKAA TAMMIKUUSSA 2020

Ilmoittautumisaika on 8.8.-16.12.2019
Ilmoittautuminen https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7386/ (opinto-oikeusaika 7.1.-31.7.2020)

Opintojaksossa tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä: 

 • Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä? 
 • Mitä ovat metodit ja metodologia? 
 • Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi? 
 • Mikä on teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen luonne?

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan tieteen tunnusmerkkejä, osaa hahmottaa eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja ja pystyy erittelemään erilaisia tieteellisen tiedon muotoja. Ryhmän ensimmäinen kokoontumisaika ilmoitetaan myöhemmin.


Liiketalouden opinnot (JAMK)

Liiketalouden opinnoissa pääset opiskelemaan taloushallintoa, markkinointia sekä palveluiden johtamista. Kaikki tarjottavat opinnot kuuluvat JAMKin tradenomitutkinnon opintoihin. Voit tehdä opinnot osaamistasi täydentävänä tai aloittaa niistä polkusi kohti tutkinto-opintoja. Voit tehdä yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojen kontaktiopetuksen toteutuspaikkana on Jämsän kristillinen kansanopisto.

HMAB0130 Taloushallinto, 5 op

​Taloushallinnon opintojakso soveltuu sinulle, joka haluat saada perustietämyksen ja –osaamisen taloushallinnon eri osa-alueista, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta tai hyvän startin muihin tarjoamiimme liiketalouden opintoihin. Et tarvitse ennalta osaamista taloushallinnosta.

Opintojakson sisällöt: Opintojaksolla käsitellään liiketoimintaosaaminen, yrityksen prosessit (asiakas-, tuote- ja palvelurekisterin hallinta, osto ja myynti), liiketapahtumien rekisteröinti, tilinpäätös, katetuottoajattelu, rahavirrat, budjetointi ja arvonlisäverotuksen sekä välittömän verotuksen lähtökohdat.​
Toteutus: 3.9.2019 – 13.12.2019. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (3.-4.9. ja 17.-18.9.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7372/
Opettaja: Jari Tölli

HBL21520 Kirjanpito 1, 5 op

​Kirjanpito 1 soveltuu hyvin taloushallinnon perusteet hallitseville. Opintojaksolla syvennytään erityisesti kirjanpidon osaamiseen, opiskellaan vaativampia tilinpäätöskirjauksia sekä eri yritysmuotojen eroavuuksia. Opintojaksolle osallistuvien on hyvä osata ennalta kaksinkertainen kirjanpito.

Opintojakson sisällöt: Keskeiset rahoitusta ja oman pääoman muutoksia koskevat kirjaukset, arvonlisäverotuksen kirjaukset, pk-yrityksen tilinpäätöskokonaisuus, kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa.​
Toteutus: 8.10. – 13.12.2019. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (8.-9.10. ja 22.-23.10.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7374/
Opettaja: Jari Tölli

HBL22100 Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op

​Toimitko talouspäällikkönä, controllerina tai yrityksen johdossa? Tai haluatko muutoin lisää ymmärrystä sisäisestä laskennasta päätöksen teon tueksi? Opintojaksolla saat haltuusi sisäisen laskennan menetelmiä sekä ymmärrystä muun muassa budjetoinnista, katelaskennasta sekä yrityksen toiminnan kannattavuudesta. Ennen opintojaksoa sinun on hyvä omata taloushallinnon perusosaaminen. 

Opintojakson sisällöt: Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa, laskentajärjestelmä, tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta​.
Toteutus: 5.11 – 13.12.2019. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (5.-6.11. ja 26.-27.11.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7376/
Opettaja: Jari Tölli

HTLP0001 Palveluiden johtamisen perusteet, 5 op

​Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kasvattamaan ymmärrystään palveluiden johtamisen eri osa-alueista. Kurssi avaa käsitteistöä ja tarjoaa työkaluja palveluiden tuotteistamiseen, palveluprosessien ymmärtämiseen ja kehittämiseen sekä laadun mittaamiseen. Kurssi ei vaadi mitään ennakkokokemusta palveluiden johtamisesta tai palveluntarjoajana toimimisesta.

Opintojakson sisällöt: Palveluiden sisältö ja jaottele, palveluprosessin mallintaminen ja asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, palvelun laatu ja sen mittaaminen, palvelukulttuuri, palvelujen markkinoinnin erityispiirteet, digitaaliset palvelut, palveluliiketoiminnan kansantaloudellinen merkitys.
Toteutus: 7.1. – 8.5.2020. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (7.-8.1. ja 21.-22.1.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7378/
Opettaja: Jaana Lyyra

HMAB0150 Markkinointi, 5 op, kevät 2020

​Opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mitä kaikkea markkinointi tarkoittaa. Kurssi avaa markkinoinnin perusasioiden sekä digitaalisen markkinoinnin käsitteistöä sekä tarjoaa työkaluja markkinoinnin kannattavaan toteuttamiseen. Kurssi ei vaadi mitään ennakko-osaamista markkinoinnista tai sen parissa työskentelystä.

Opintojakson sisällöt: Yritys- ja markkinointistrategia, toimintaympäristö-, kilpailija- ja asiakasanalyysit, segmentointi ja positiointi, markkinoinnin kilpailukeinot.
Toteutus: 11.2. – 8.5.2020. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (11.-12.2. ja 10.-11.3.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7379/
Opettaja: Jaana Lyyra

HBL30500 Tilinpäätösanalyysi, 5 op, kevät 2020

​Toimitko taloushallinnon johtotehtävissä tai esimerkiksi tilitoimistossa? Haluatko osata analysoida yritystoimintaa tuloslaskelman ja taseen perusteella? Tilinpäätösanalyysiä opiskellaan aitojen yrityscasejen kautta. Tilinpäätösanalyysi-opintojaksolle osallistuvilta edellytetään taloushallinnon ja kirjanpidon perusosaamista.

Opintojakson sisällöt: Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi​
Toteutus: 24.3. – 8.5.2020. Opinnot sisältävät neljä kontaktiopetusiltaa (24.-25.3. ja 28.-29.4.) sekä itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautuminen: 15.5. alkaen osoitteessa https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7381/
Opettaja: Jari Tölli

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn