Paununkoulu

Keväällä 2018 tehtiin kuntalaisille koulutustarvekysely, jonka pohjalta suunniteltiin avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta Jämsään. Ensimmäiset opinnot käynnistyvät vuoden 2019 alusta. Seuraavien vuosien opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän kesäyliopisto ja Jämsän kristillinen opisto. Yhteistyössä on mukana myös Keski-Suomen liitto. Opinnot on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille!

Kevään 2019 opintotarjonta  

Syksyn 2019 suunnitteilla oleva opintotarjonta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista myöhemmin.

 • Taloushallinnon opintoja 20 op (JAMK), järjestäjänä Jämsän kristillinen opisto
 • Psykologian perusopinnot 25 opintopistettä (JY), järjestäjänä Jämsän kristillinen opisto
 • Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (JY)
 • Opinnäytteen ”tsemppikurssit” (JY)Y
  - FIY100 Tieteenteoria, 5 op
  - FILY4001 Tieteen etiikka, 5 op

Kevään 2020 suunnitteilla oleva opintotarjonta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista myöhemmin.

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)

Syksyn 2020 suunnitteilla oleva opintotarjonta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista myöhemmin.

 • Opinnäytteen ”tsemppikurssit” (JY)
  - YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op
  - LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, 1 op

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot Jämsässä järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Opintojaksoihin pyritään tarjoamaan Jämsässä lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Jämsän alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Jos opiskelijoita on vähemmän kuin 15, opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Pääset ilmoittautumaan opintoihin avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta. Kunkin oppiaineen kohdalla on kerrottu opintomaksun suuruus. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä (op).
Ilmoittautuminen on sitova.

Perumisehdot:

 • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa.
 • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Mikäli suoritat tietyn opintokokonaisuuden kokonaan, saat kokonaisuutta koskevan todistuksen. Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen.

Tutustu tarjontaan!

 • JAMK= Jyväskylän ammattikorkeakoulu www.jamk.fi
 • JYAY= Jyväskylän yliopisto avoin yliopisto www.avoin.jyu.fi/fi
 • Huom! 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Ilmoittaudu mukaan ja tuo opiskelusta kiinnostunut kaverisikin mukaan! Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 15 kasvatustieteen opiskelusta kiinnostunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkossa.

Ilmoittautumisaika on 1.11.-31.12.2018
Ilmoittautumislinkki: https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=236064 (opinto-oikeusaika 1.1.-31.12.2019)

Opiskele kasvatustieteen perusopinnot Jämsässä vuoden 2019 aikana ohjatusti yksin ja ryhmässä opiskellen. Jämsään ryhmänohjaajaksi on tulossa opiskelijoiden oppimisesta kiinnostunut yliopistonopettaja Minna Oikari Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kasvatustieteen opetuksesta yliopistolla. 

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on to 17.1.2019 klo 17.30-20.00. Tapaamisessa laaditaan yhdessä aikataulu opinnoille ja lähitapaamisille, tarkastellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (HOPS) ja perehdytään akateemisiin opiskelutaitoihin. Ryhmätapaamisia on kevään aikana 7 ja syksyllä 5-6. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista. Pääset kokeilemaan ja kehittämään ohjatusti erilaisia akateemisessa opiskelussa tarvittavia taitoja: teet itsenäisesti kirjallisia oppimistehtäviä, valmistelet pienryhmässä esityksen, osallistut verkkokurssille ja pääset myös osallistumaan tenttiin. Kaikkia näitä taitoja tarvitset nykyaikaisena oppijana. 

Erikoisuutena Jämsässä! Ohjelmaan sisällytetään myös Jämsän asiantuntijoiden alustuksia opiskeltaviin teemoihin:

 • Nykykoulu ja opettajan työ: Jämsänjoen yhtenäiskoulun rehtori Tuija Huikuri
 • Lapsilähtöinen kasvatus ja sen toteuttaminen: Viiskulman ja Kaipolan varhaiskasvatuksen alue-esimies Elina Hurme

Kasvatustieteen opinnot sopivat sinulle, joka olet

 • kiinnostunut opetus- ja ohjaustyöstä
 • hakeutumassa kasvatus- ja opetusalan opintoihin/ tutkintokoulutukseen, tähtäät opetusalan tehtäviin (lastentarhanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja,
 • kaipaat opetus- ja ohjaustyöhösi ammatillista lisäpätevyyttä

Kasvatustieteen perusopinnot sisältyvät aina opettajaopintoihin. Opinnoista saa tietoa kasvatuksesta, oppimisesta, psykologisesta kehityksestä, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä, tieteellisestä ja tutkimuksellisesta ajattelusta, tutkimustaidoista ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista.

Kasvatustieteen opinnoissa kasvatukseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan useista eri näkökulmista. Opintojen aikana

 • tutustut lapsen kehitykseen sekä oppimisen ja oppimisen ohjaamisen ilmiöihin
 • perehdyt koulutuksen syntyyn, koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin, opettajan työhön ja tehtäviin
 • tarkastelet lapsuutta historiallisesti muuttuvana ja yhteiskunnallisena ilmiönä lapsuustutkimuksen näkökulmasta
 • havainnoit erilaisia vuorovaikutustilanteita
 • perehdyt asiantuntijuuden, työssä oppimisen, ammatillisen identiteetin ja ammatillisen toimijuuden ilmiöihin
 • pohdit tietoisesti ja kriittisesti omaa rooliasi asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana, työssä oppijana ja ammatillisena toimijana
 • opit arvioimaan omaa ajatteluasi sekä havaintojasi ja tulkintojasi kasvatustieteellisistä tutkimusilmiöistä.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

(TY), järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto

Tulevaisuudentutkimus on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opintoja, jotka toteutetaan monimuoto-opintoina ajalla 7.1.-31.12.2019. Opintojen paikallisena järjestäjänä toimii Jyväskylän kesäyliopisto. Keväällä 2019 opiskelun tukena toimii tuutorin vetämä opintoryhmä, joka kokoontuu Jämsässä.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn