Musiikkiopisto

Vauvaryhmät

Lapset ovat n. 3–8 kk:n ikäisiä. Tavoitteena on kokea lämmintä yhdessäoloa, musiikillisia elämyksiä ja antaa vanhemmille virikkeitä yhteisiin leikki- ja musiikkihetkiin ja sitä kautta kotiin perushoitotilanteisiin. Tunneilla lujitetaan lapsen perusturvallisuuden tunnetta musiikin keinoin. Herätetään lapsen mielenkiintoa ympäristöä kohtaan sekä kehitetään lapsen kuuntelemisen ja keskittymisen kykyä. Nautitaan musiikin tunnelmasta. Innostetaan vauvaa liikkumaan ryömien, kontaten ja kävelyttäen. Hahmotetaan omaa kehoa. Musiikin syke koetaan vanhemman välityksellä yhteisen liikkeen kautta mm. kävellen, tanssien, körötellen, keinuen. Kehitetään eri aisteja mm. reagoimalla ääniin ja musiikkiin. Rohkaistaan vauvaa käyttämään omaa ääntään. Tutustutaan soittimiin.

1–2 -vuotiaat

Ryhmät on tarkoitettu n. 1–2,5 v. lapsille, jotka käyvät edelleen tunneilla vanhemman (äidin, isän, mummun, papan) kanssa. Tunneilla totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa saaden ryhmässä toimintamalleja, jotka auttavat lasta myöhemmin toimimaan ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on kokea lämmintä yhdessäoloa ja kokea musiikki kokonaisvaltaisesti positiivisena elämyksenä. Laulaminen, loruilu, liikkuminen ja soittaminen ovat lapsen luonnollisia ilmaisukanavia. Yhdistetään musiikkia muihin taidemuotoihin, kuten kuvalliseen ilmaisuun.

3–4 -vuotiaat

Toiminnalla pyritään lapsen persoonallisuutta huomioiden luomaan ilmapiiri, jossa hän rohkaistuu osallistumaan toimintaan hänelle luonteenomaisella tavalla. Hyväksytään lapsen tapa kokea ja oppia asioita, (ottamalla kuitenkin huomioon ryhmän muut jäsenet), jotta luottamus omaan itseen pääsee kehittymään. Musiikilliset mielikuvat tukevat tunne-elämän kehitystä ja tunteiden käsittelykykyä. Toiminnan lähtökohtana on oma kokeminen ja leikinomainen toiminta. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kuten oman vuoron odottamista, toisten kuuntelemista, yhteisten sääntöjen tekemistä ja noudattamista myönteisessä ilmapiirissä. Tunneilla lauletaan, loruillaan, soitetaan, leikitään, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia. Liikunta on lapsen musisointia; sen kautta rytmi viedään soittoon, loruun ja lauluun. Liikunnalla herkistetään kehoa ja mieltä vastaanottamaan uusia asioita. Musiikin peruskäsitteiden kokemisessa lähdetään liikkeelle vastakohtapareista, esim. hidas-nopea.

5–6 -vuotiaat

Toiminnassa otetaan huomioon aiemmin opitut tiedot ja taidot, rakennetaan uutta jo opitulle. Tuetaan lapsen musiikkiminän syntymistä ja rohkaistaan lasta itseilmaisuun vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Musiikki koetaan edelleen kehon kautta. Musiikkiliikunta harjaannuttaa herkkyyteen ja tarkkuuteen, kehittäen taitoja, jotka ovat avuksi jokapäiväisessä elämässä. Tiedolliset asiat koetaan aina ensin toiminnallisesti.
Muskarin 5–6 -vuotiaat ovat soitinryhmissä, jotka toimivat samalla periaatteella kuin 3–4 -vuotiaiden leikkiryhmät, mutta niissä toimintaan on liitetty yhtenä osana viisikielisen kanteleen/nokkahuilun/djemberummun/Orff-soittimien/viulunsoiton opiskelu. Soittimen pääasiallinen tarkoitus on lisätä musiikin omakohtaista kokemista ja oppimista uudella tavalla. Soittamisen avulla voidaan kehittää musiikillisten asioiden lisäksi mm. keskittymiskykyä sekä motorisia taitoja, jotka toimivat hyvänä valmennuksena mahdollisia myöhempiä soitonopintoja varten.

Musiikin työpaja koululaisille

Ryhmät on tarkoitettu n. 6–10 -vuotiaille lapsille. Ryhmät tarjoavat kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua musiikin tekemiseen. Toiminnassa painottuu musiikin ilon kokeminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun tukeminen. Tunnit ovat myös luonnollista jatkoa musiikkileikkikoululle toimien musiikkivalmennuksena soitonopiskelun aloittaneille lapsille. Syvennetään aiemmin opittuja taitoja musiikkileikkikoululle tutuin työtavoin laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Tutustutaan eri instrumentteihin ja käytetään rytmisoitinten lisäksi muita ryhmäopetukseen soveltuvia soittimia (esim. kantele, nokkahuilu, djemberumpu, Orff-soittimet). Perehdytään rytmi- ja melodiasoitinten avulla yhteissoiton alkeisiin ja kehitetään lapsen musiikillista ilmaisukykyä. Keskeistä on yhdessä tekeminen, koska syvä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tunneilla perehdytään musiikin teorian ja säveltapailun alkeisiin. Toiminnan sisällön painotus voi vaihdella paikkakunnittain ja eri vuosina eri tavalla.

Rumpuryhmä

Ryhmät on tarkoitettu 6–8 -vuotiaille lapsille, ryhmäkoko n. 6 lasta. Harjoitellaan rytmejä ja soittotekniikkaa djemberummuilla musisoiden. Tunneilla keskitytään rytmin kokemiseen monipuolisesti soittaen, kehorytmein, liikkuen, rytmejä lukien ja kirjoittaen. Improvisoidaan rummuilla ja tavoitteena tehdä asioita, joissa lapsi saa kokea onnistumisen elämyksiä.

Kanteleryhmä

Ryhmät on tarkoitettu n. 5–8 -vuotiaille lapsille. Ryhmissä käytetään kanteletta muun toiminnan ohella rikastuttamaan musiikin kokemista ja oppimista. Soittamista tuetaan monipuolisin työtavoin esim. laulaen, liikkuen, kuunnellen ja kehorytmein. Aluksi säestetään lauluja I, IV ja V soinnuilla ja harjoitellaan näppäilytekniikkaa. Keskistytään sykkeen ylläpitämiseen, improvisoidaan ja tehdään omia kokeiluja. Ensimmäisen vuoden jälkeen voidaan harjoitella mm. vaativampia sointukuvioita ja melodioita, keksitään säestysrytmejä sekä tutustutaan viritysteniikkaan.

Nokkahuiluryhmä

Ryhmät on tarkoitettu n. 5–8 -vuotiaille lapsille. Nokkahuilunsoitossa keskitytään oikeaan soittoasentoon, puhallustekniikkaan ja sormituksiin. Pyritään saamaan huilusta kaunis, laulumainen ääni. Nokkahuiluryhmissä keskitytään myös kokonaisvaltaiseen musiikin kokemiseen laulujen, kehorytmien, lorujen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun avulla. Tunneilla opitaan säveltapailun ja musiikin teorian alkeita.

Viuluryhmä

Ryhmä on tarkoitettu n. 5–8 -vuotiaille. Tavoitteena on soittamisen ilon kokeminen yhdessä toisten kanssa. Tutustutaan viuluun ja sen käsittelyyn. Keskitytään oikeaan soittoasentoon, leikinomaisin harjoituksin. Tehdään viulunsoitossa tarvittavia kehonhallintaan liittyviä harjoituksia mm. musiikkiliikunnan ja kehorytmien avulla, koska soittaminen perustuu hallittuun tasapainoiseen asentoon.
Kehitetään laulamalla sävelpuhtautta. Samalla opitaan musiikin teorian ja säveltapailun alkeita. Soitetaan helppoja melodioita näppäillen ja myöhemmin jousella soittaen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn