Vitikkalankoulu

Lukuvuoden 2022-2023 alusta 1. luokalle tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen on 14.-24.2.2022 välisenä aikana.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Ilmoittautuminen tapahtuu internetin välityksellä 14.-24.2.2022 välisenä aikana osoitteessa https://jamsa.inschool.fi . Mikäli tämä ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä oman esikoulun kautta paperilomakkeella.

Jämsässä esiopetuksessa olevien lasten huoltajille tiedotetaan kouluun ilmoittautumisesta tarkemmin Wilman kautta.

Lisätietoja saa tarvittaessa ao. kouluilta sekä Jämsän sivistystoimesta, puh. 040 1877 099.


Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tiedote kouluun ilmoittautumisesta julkaistaan Kaupunkilehti Vekkarissa ja kaupungin internetsivuilla. Jämsässä esiopetuksessa olevien lasten huoltajille tiedotetaan kouluun ilmoittautumisesta tarkemmin Wilman kautta.

Muusta kunnasta muuttavat oppilaat
Muusta kunnasta Jämsään muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan sivistystoimen hallintoon puh. 040 187 7099 tai asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Koulujen yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.

Jämsän kaupungin sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat
Oppilaan uusi osoite tulee ilmoittaa koululle. Mikäli kaupungin sisällä muuttava oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa, tulee huoltajan anoa oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Oppilas voi jatkaa entisessä koulussa enintään lukukauden loppuun, mikäli oppilaan huoltajat huolehtivat koulukuljetuksista tai niiden aiheuttamista kustannuksista ja mikäli luokan ryhmäkoko ei ole lukuvuoden aikana kasvanut sivistyslautakunnan päätöksessä 10.4.2014 § 41 määriteltyjä kriteereitä suuremmiksi.

Lähikoulun määräytyminen ja oppilaaksiottoalueet

Perusopetus tulee järjestää kunnassa siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulun sijainti ja muiden opetuksen järjestämispaikan sijainti sekä liikenneyhteydet huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä

Mikä on lähikoulu?
Jokaiselle perusopetuksen oppilaalle on määritelty oma asuinpaikan mukainen lähikoulu. Lähikouluna ei kuitenkaan aina välttämättä ole se koulu, mikä sijaitsee lapsen asuinpaikkaa maantieteellisesti lähimpänä. Lähikoulun taas ratkaisee se, millä oppilaaksi-ottoalueella lapsi asuu.

Oppilaaksiottoalueet
Jämsän kaupungin alue on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kartan avulla voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista alueelle.

Jämsän kaupungin karttapalvelusta sivulta voi valita Osa-alueet kohdalta ”Oppilaaksiottoalueet alakoulut” tai ”Oppilaaksiottoalueet yläkoulut”, jonka jälkeen kartasta voi katsoa oman osoitteen perusteella oman lähikoulun.

 Ohjeita ja lomakkeita

Lisätietoja

Johtava rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604 
toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh 040 187 7099

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn