Paununkoulu

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 114/2017) si­säl­ty­vän la­ki­eh­do­tuk­sen toisen kotimaisen kielen kokeilusta pe­rus­ope­tuk­ses­sa. Laki mah­dol­lis­taa kokeilut kielivalikoiman laa­jen­ta­mi­sek­si ilman vel­voit­ta­vaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Toisen ko­ti­mai­sen kielen op­pi­mää­rän sijasta kokeiluun osallistuva oppilas opis­ke­lee vieraan kie­len oppimäärän.

Tarkoituksena on lisätä kokeiluun osallistuvien opetuksen jär­jes­tä­jien mahdollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ja saada tietoa kie­li­va­lin­toi­hin liittyvistä tekijöistä sekä selvittää valinnaisuuden li­sään­ty­mi­sen vaikutusta kielitarjonnan laajentumiseen sekä kielten osaa­mi­sen vahvistumiseen.

Opetushallituksen hakutiedotteen mukaan kokeilun toteuttamisesta vastaa perusopetuksen järjestäjä, jolle ministeriö on myöntänyt kokeiluluvan.  Lupa on koulukohtainen. Kokeiluun osallistuvat oppilaat suorittavat perusopetuksen oppimäärän ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Oppilaat valitsevat toisen kotimaisen kielen sijaan yhden syksyllä 2018 alkavan vieraan kielen oppimäärän perusopetuksen järjestäjän kielitarjonnasta ja opiskelevat sitä yhteisenä (pakollisena) oppiaineena.

Hakutiedotteen mukaan kokeilulupaharkinnassa tullaan kiinnittämään huomiota mm. alueelliseen ja kieliryhmittäiseen edustavuuteen ja kielitarjonnan monipuolisuuteen. Lupaa harkittaessa painotetaan hakijan pyrkimystä tarjota kieliä tai oppimääriä, joita haun kohteena olevassa koulussa ei aikaisemmin ole tarjottu.

Kokeiluun osallistuvan koulutuksen järjestäjän velvoitteena on riittävien ja oikeellisten tietojen antaminen oppilaille ja huoltajille kokeilun vaikutuksista mm. kielitaitovaatimuksiin ja vaikutukset jatko-opintoihin. Hakutiedotteen mukaan Opetushallitus tuottaa materiaalia paikallista tiedottamista ja oppilaan ohjausta varten.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyy esitys määrärahasta, jolla on tarkoitus korvata valtaosa (95 %) kokeilun aiheuttamista kustannuksista koulutuksen järjestäjille.

Hakutiedotteen mukaan kokeiluun osallistuvan perusopetuksen järjestäjän kannalta velvollisuus tarjota laajempaa kielivalikoimaa kasvaa. Oppilaalle kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Oppilaan lähikoulua ei saa muuttaa sen takia, että oppilas ei osallistu kokeiluun vaan päättää opiskella toista kotimaista kieltä. Sen sijaan kokeiluun osallistuvan oppilaan koulun vaihtaminen on mahdollista. Tällöin uudesta koulusta tulee oppilaalle niin sanottu toissijainen koulu, ja oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan perusopetuslain mukaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hakuprosessi toisen kotimaisen kielen kokeiluun on ajalla 18.12.2017-23.2.2018.  Sivistyslautakunta käsittelee hakemusta ja kokeilusuunnitelmaa tämän hetkisen arvion mukaan tammikuun lopun kokouksessa.

Kokeiluluvat myöntää Opetus-ja kulttuuriministeriö. Mahdollisuutta osal­lis­tua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 oppilaalle.

Jämsän kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 13.2.2017 § 17, että Jämsä hakeutuu kokeilualueeksi.

Jämsän kaupungissa A1-kielenä (2 vl. alkava) opiskellaan englannin kieltä, vapaaehtoisena A2-kielenä (4 vl. alkava) voi opiskella saksan tai venäjän kieltä, B1-kielenä (6 vl. alkava) toinen kotimainen kieli (ruotsin kieli), vapaaehtoisena B2-kielenä (8 vl. alkava) saksan, venäjän tai ranskan kieltä.

Lisätietoja opetusjohtaja Sami Lahti
Puh. 040 751 4731

Opetushallitus, hakutiedote 48/2017 (2012.2017)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn