Paununkoulu

Jämsän opetussuunnitelman edellyttämä kysely toteutettiin hel­mi­kuun 2018 aikana Wilma -ohjelman kautta kaikille vuo­si­luok­kien 1-7 oppilaille, huoltajille sekä henkilökunnalle. Kyselyssä arvioitiin monialaisten op­pi­mis­ko­ko­nai­suuk­sien toteutumista koulun arjessa sekä oppilasarviointia.

Kyselyn tuloksien pohjalta opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä hyväksyi osaltaan täydennyksiä perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja edelleen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Sivistyslautakunnan hyväksymät täydennykset koskevat formatiivista arviointia, arviointikeskusteluja 1. ja 3. vuo­si­luo­kil­la, sekä suomen kieltä toisena kielenä (S2), elä­män­kat­so­mus­tie­toa ja ter­veys­tie­don oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita. Muu­tok­set tulevat voi­maan 1.10.2018 alkaen.

Täydennykset tukevat arvioinnin tekemistä perusopetuslain sekä val­ta­kun­nal­lis­ten opetussuunnitelman perusteiden linjausten mu­kai­ses­ti. On tärkeää, että opetussuunnitelman sekä arvioinnin toi­mi­vuut­ta tarkastellaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, sanoo ma. opetusjohtaja Sini Käkönen.

Lisätietoja:
perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri
p. 040 702 8379

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn