Paununkoulu

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 24.10.2018 talousarvioesitystään vuodelle 2019.

Talousarvion tavoitteet on johdettu kaupunginvaltuuston 27.11.2017 § 84 hyväksymästä strategiasta. Tavoitteiden mukaiset, lau­ta­kun­ta­ta­son painopistealueet on kiinnitetty hyvinvointikertomukseen. Ne myös arvioidaan lautakuntatasolla. Kaikilla tulosalueilla painopistealueiksi on nostettu monilukutaitoon harjaannuttaminen, mi­kä merkitsee sitä, että se on edelleen myös lv. 2019 - 2020 pai­no­pis­te kouluissa.

Talousarvio on valmisteltu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 tekemien kouluverkko-, kirjastoverkko- ja liikuntaverkostopäätöksiin perustuen. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon sivistyslautakunnan keväällä tekemät linjaukset varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja liikuntapalveluihin.

Sivistyslautakunnan hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2019 on noin 320 000 € yli annetun raamin.  Toimintakate talousarvioesityksessä on noin 34 086 000 €.  Kuluvan vuoden talousarviossa toimintakatteen on arvioitu olevan noin 35 615 000 €.

Toimintatuotot koko toimialalta ovat talousarvioesityksessä yhteensä noin 2 500 000 €. Erityisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuottoarvion arvioidaan vähenevän noin 9 %:a tästä vuodesta johtuen asiakasmaksulain muutoksista ja palvelujen piirissä olevien lasten määrän vähentymisestä.  Toimialan tuloarvioesitys perustuu maksu- ja taksakorotuksille, joista sivistyslautakunta päättää marras-joulukuussa.

Menopuolella henkilöstökulujen arvioidaan vähenevän lähes 500.000 € kuluvasta vuodesta. Vähenemän taustalla on varhaiskasvatuksen palvelutarpeen vähenemä, joka heijastuu hen­ki­lös­tö­re­surs­siin.  Sivistyslautakunnan toukokuussa tekemät päätökset perusopetuksesta vaikuttavat vähentävästi henkilöstökuluihin. Virka- ja työehtosopimuksien mukaiset palkankorotusten vaikutukseksi sivukuluineen arvioidaan olevan noin 375 000 €   Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän talousarviovuonna sekä taloussuunnitteluvuosina 2020-2021.  Henkilöstöresurssiksi arvioidaan vuodelle 2019 432 henkilötyövuotta ja vuodelle 2021 413 henkilötyövuotta.

Investointiesitykset vuosille 2019 - 2022 on käsitelty syyskuussa.

Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle oikeuden tehdä ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen tavanomaista tasapainotusta ja teknisluonteisia muu­tok­sia. Nämä tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Pe­rus­ta­van­laa­tui­set muutokset edellyttävät sivistyslautakunnan käsittelyä ja pää­tös­tä.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Särkijärven kuntotalon puolesta –adressin, jonka on allekirjoittanut 308 henkilöä. Sivistyslautakunta kiitti adressin allekirjoittajia aktiivisuudesta tärkeäksi kokemassaan asiassa. Sivistyslautakunta siirsi adressissa olevan esityksen kuntotalon peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta tekniselle lautakunnalle, jolle se asian luonteesta kuuluu.

Sivistyslautakunta kiitti talousarvion valmistelijoita vastuullisesta ja huo­lel­li­ses­ta valmistelusta

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn