Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.12.2018 esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että se käynnistää  Mäntykallion koulu ja Kankarisveden koulu lakkauttamisprosessin sekä uuden yhtenäiskoulun perustamisen. Uusi yhtenäiskoulu aloittaisi toimintansa 1.8.2019, jolloin  nykyisen Mäntykallion koulun uudisrakennettava osa otetaan käyttöön. Koulujen lakkauttamisprosessien ja uuden koulun perustamistyötä on valmisteltu rinnan rakentamissuunnittelun, rakentamisen ja ka­lus­ta­mis- ja varustamissuunnittelun. Näiltä osin prosessi eroaa esim. Jäm­sän­joen yhtenäiskoulun valmisteluprosessista tai aiemmin to­teu­te­tuis­ta eräistä yksittäisten koulujen lakkauttamisprosesseista.  Toimivalta koulujen lakkauttamisessa ja perustamisessa on kaupunginvaltuustolla.

Koulujen lakkauttamisella ja uuden koulun perustamisella ei arvioida ole­van suoranaisia vaikutuksia talouteen. Koulun uuden osan käyt­töön­ot­to vaikuttaa kustannuksia korottavasti. Samanaikaisesti kui­ten­kin väistöt ja väistökuljetukset purkautuvat pois. Vuoden 2019 osal­ta talousarvio on laadittu kummallekin koululle erikseen ja kou­lun aloittaessa toimintansa 1.8.2019 kulut kirjataan erilliskouluille. Me­net­te­ly on sama kuin aiemmin toteutuneissa vastaavissa ti­lan­teis­sa.

Uuden kou­lun aloittamisella ei arvioida olevan  suoranaisia  vaikutuksia henkilöstön määrään. Kokonaishenkilöstömäärä on alkuvaiheessa 56.  Yhtenäiskoulun oppilasmäärän lasku johtaa kuitenkin väistämättä perusopetusryhmien määrän vä­he­ne­mi­seen. Tällä on jatkossa vaikutuksia mm. opettajien vir­kaan vaadittavien opetustuntien täyttymiseen. Yhtenäiskoulurakenne mahdollistaa erilliskouluja paremmin ylituntien tasoittamisen opettajien kesken ja opettajien osaamisen laaja-alaisemman hyödyntämisen. Tulevaisuuden haasteita voidaan ennakoida myös täydennyskoulutuksella. Oppilasmäärä lukuvuonna 2019 - 2020 on 521 ja arvio oppilasmäärästä lukuvuodelle 2024 - 2015 on 452.

Koulun johtamistehtävien valmistelu on keskeneräinen, joskin val­mis­te­lun lähtökohta on ollut virkarehtori ja virka-apulaisrehtori.  Sa­moin siihen liittyvä kustannusvaikutusten laskenta on vielä kes­ken­eräi­nen. Tehtäväkuvat päättää työnantaja.  Koulun toiminta perustuu tiimimalliin, joka on muotoutunut  yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoululaitoksen kanssa. Yhteistyö on  osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luova asiantuntijuus (ULA) –hanketta, jossa on mukana neljä yliopistoa.

Koulun piha-alueen ja lähiliikuntapaikan valmistelu on kes­ken­eräi­nen. Koulun yhteydessä on piha-alue ja lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka. Lähiliikuntapaikka rakentuu kahden vuoden aikana. Yläpiha toteutetaan v. 2019 ja alapiha 2020. Lähiliikuntapaikka palvelee kaikenikäisiä ihmisiä ja sinne on suunniteltu mm. kuntoportaat, erilaisia kuntoilu- ja leikkitelineitä,

Koulukirjasto otetaan käyttöön v. 2020 aikana. Se suunnitellaan oma­toi­mi­kir­jas­tok­si mutta omatoimikirjastokonseptin käyttöönotto on riip­pu­vai­nen pääkirjaston väistön päättymisestä.

Sivistyslautakunta päättää koulun nimestä päätetään sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt yhtenäiskoulun perustaa. Valmistelen lähtökohta on ollut, että työnimenä käytetty Jämsänkosken yhtenäiskoulu on toimiva nimi. Sillä on selkeä yhtymäkohta Jämsänjoen yhtenäiskoulu –nimeen ja Kuoreveden yhtenäiskoulun –nimeen.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn