Paununkoulu

Kaupunginvaltuusto on kirjastoverkkoselvityksen käsittelyn yh­tey­des­sä kesäkuussa 2018 päättänyt muuttaa Kuoreveden ja Län­ki­poh­jan kirjastot omatoimikirjastoiksi. Uuden pääkirjaston val­mis­tu­mi­sen jälkeen voidaan myös Jämsänkosken yhtenäiskoulun tiloissa to­teut­taa kir­jas­to, joka palvelee sekä koulukirjastona että kaikille avoi­me­na lä­hi­kir­jas­to­na omatoimivarustuksen avulla.

Omatoimivarustuksen hankinnan puitesopimuksen kilpailutus vuo­teen 2021saakka + 1 optiovuosi on toteutettu.  Se on valmisteltu yh­des­sä Keuruun kaupunginkirjaston kanssa.  Omatoimivarustus kä­sit­tää mm. kirjautumisyksikön, ohjaustietokoneen, tarvittavat oh­jel­mis­tot, valvontakamerat ja kuulutuslaitteet ja henkilöstön koulutuksen.  To­teu­tus vaihtelee eri kirjastoissa, riippuen mm. rakennuksen ny­kyi­ses­tä tekniikasta ja tilojen rakenteista.  Sivistyslautakunta on hy­väk­sy­nyt kilpailutuksen hankintakriteerit 29.8.2018. Hankinnan in­ves­toin­ti­va­raus (70 000 €) on talousarviossa 2019.  Sivistyslautakunta päätti puitesopimuksen sopimustoimittajan kokouksessaan 18.12.2018.  Toimittajaksi  valittiin P.V.Supa  Oy:n.

Mahdollinen aluehallintoviranomaiselta saatava  avustus pienentää kaupungin net­to­kus­tan­nuk­sia. Avustukset tulee hakea etukäteen ennen hankkeen to­teu­tu­mis­ta. Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset kirjastojen ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin ovat olleet haettavana 3.12.2018 mennessä. 

Omatoimikirjastossa asiakkaiden olisi mahdollista päästä lainaajakortin ja pin-koodin avul­la käyttämään kirjaston aineistoa ja tiloja esim. klo 7-21 kaikkina päi­vi­nä.  Nykyisellään kirjaston palveluaikaa on tarjolla yhtenä päi­vä­nä 5 tuntia ja vapaaehtoisten ylläpitämää aukioloa kahtena päivänä yh­teen­sä 6 tuntia, joten aineiston saatavuus voisi olla nykyistä huo­mat­ta­vas­ti laajempi. Hanke liittyykin luontevasti kaupungin strategian osi­oon Hyvinvoiva ja osallistuva jämsäläinen, jossa tavoitteina oat mm. toimivat ja helposti saavutettavat palvelut ja sähköisten pal­ve­lui­den lisääminen, arvioi kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen.

Kuoreveden ja Länkipohjan lähikirjastot jatkavat nykyisillä aukioloajoilla siihen saakka kunnes omatoimikirjastokonsepti on ko. kirjastoissa otettu käyttöön.

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn