Paununkoulu

Jämsän kaupungin osalta selvityshenkilö Härkösen esittämä varhaiskasvatuksen palvelusetelin arviointi koskisi lähinnä tulevia peruskorjausinvestointeja, Viiskulman päiväkotia (1,1M€) ja Puukilan päiväkotia (1,2M€), sekä kouluverkon tarkistamisen yhdessä syntyvää varhaiskasvatuksen muutostarvetta koskien Juokslahden päiväkotia.

Sivistyslautakunta päätti  13.2. kokouksessaan  esittää kaupunginhallitukselle, että Juokslahden varhaiskasvatuspalvelut jatkuvat edelleen  Juokslahdessa.

Palvelusetelijärjestelmän perusperiaatteet

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä var­hais­kas­va­tus­ta. Sillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kun­nan varhaiskasvatuspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta kor­va­ta palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan en­nal­ta määräämään arvoon asti.

Kunnan hankkiessa palveluja toiselta palveluntuottajalta kunnan on var­mis­tut­ta­va siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edel­ly­te­tään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.Palveluseteli rin­nas­te­taan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoi­don tukea.

Palveluseteli voi olla tulosidonnainen, jolloin kunta määrittelee sen ar­von asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka ar­vo perustuu tulojen huomioon ottamiseen varhaiskasvatuksen asia­kas­mak­su­lain mukaisilla perusteilla. Esimerkiksi jos pal­ve­lusete­lin arvo  on xxx €:a, siitä vähennetään lapsen laskennallinen asia­kas­mak­su. Kunta maksaa palveluntuottajalle erotuksen ja pal­ve­lun­tuot­ta­ja perii asiakasmaksun huoltajalta.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jol­loin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä pal­ve­lu­jen piiriin.

Kaupungin yhdyskuntatoimelta/tilapalvelut saadun tiedon mukaan kun­to­tut­ki­muk­sen tulokset ja niiden perusteella arvioitavat pe­rus­kor­jaus­kus­tan­nuk­set valmistuvat toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatusta ohjaavat linjaukset

Palvelusetelijärjestelmän laajuuden arvioimiseksi on perusteltua odot­taa eduskuntavaalien jälkeisen hallitusohjelman kirjaukset 

1) varhaiskasvatuksen maksuttomuuden mahdollisesta laa­jen­tu­mi­ses­ta ( ml. velvoittavuus / vapaaehtoisuus perheille)

 2) perhevapaauudistuksesta (kotihoidontuki).

Ensimmäinen merkitsee Jämsän kaupungissa  palvelutarpeen li­säys­tä  noin 20 varhaiskasvatuspaikan verran ja jälkimmäinen   noin 10 - 20 paikan verran.

Samalla pystytään tekemään arvioita siitä, onko nykyinen var­hais­kas­va­tuk­seen osallistumisen osuuden nousu tulkittavissa py­sy­väm­mäk­si ilmiöksi.

Sekä palvelusetelin myöntäjän että  yksityisen palveluntuottajan tu­lee tietää, missä laajuudessa palveluseteli on käytössä. Se vaikuttaa mm.palvelutuottajan investoinnin  laajuuteen. Palvelusetelin myön­tä­jän on puolestaan pystyttävä arvioimaan, mitä vaikutuksia asialla on kau­pun­gin oman tuotannon volyymiin, jos palvelutarve jostain syystä vä­he­ni­si arvioidusta.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että palvelusetelin valmistelua jatketaan ja asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi osana organisaatioraportin kokonaisuutta. Palvelusetelijärjestelmän soveltuvuudesta Jämsän kaupungin käyttöön ja käyttöönotosta tehdään päätös  vuoden 2019 syksyn aikana.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn