Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.5.2019, että varhaiskasvatuspaikkatakuuta jatketaan 1.8.2019 alkaen kuitenkin niin, että varhaiskasvatussuhteen tilapäinen keskeyttäminen tulee olla vähintään neljä (4) kuukautta. Minimiaikaan päädyttiin, jotta järjestelyllä on vaikutusta käytettävissä oleviin varhaiskasvatuspaikkoihin erityisesti keväisin.

Jo aiemmin sivistyslautakunta oli päättänyt varhaiskasvatuspaikkatakuuseen liittyvästä kokeilusta ajalla 1.1.-30.9.2019. Varhaiskasvatuspaikkatakuuta on kevään aikana sovittu yhteensä kah­dek­sal­le (8) lapselle.

Kokeilun aikana varhaiskasvatuspaikkatakuussa on perheiden kanssa tehty kir­jal­li­nen sopimus varhaiskasvatussuhteen tilapäisestä keskeyttämisestä ku­lu­van toimintakauden loppuun 31.7.2019. Jämsän kaupunki on tällöin si­tou­tunut osoittamaan varhaiskasvatuspaikan entisestä päiväkodista edel­lyt­täen, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen takaisin viimeistään syys­kuun 2019 loppuun mennessä. Mikäli ostopalvelupäiväkoti Lil­li­po­ris­sa olevalle lapselle haetaan tilapäistä keskeytystä, niin var­hais­kas­va­tus­paik­ka osoitetaan muusta päiväkodista 1.8.2019 alkaen os­to­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen päättymisen vuoksi. Perhepäivähoidossa var­hais­kas­va­tus­paik­ka­ta­kuu on ehdollinen ja edellyttää, että per­he­päi­vä­hoi­dos­sa vapautuu paikkoja elo-syyskuussa 2019.

Perheiltä ei peritä asiakasmaksua keskeytyksen ajalta ja heillä on mah­dol­li­suus hakea kotihoidontukea Kansaneläkelaitokselta, mikäli edel­ly­tyk­set sen saamiseen täyttyvät.

Kysymys on huoltajille vapaaehtoisesta järjestelystä.

Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen var­hais­kas­va­tus­paik­ka­ta­kuu­ta koskevan sopimusajan päättymistä huol­ta­jien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin huoltajien tulee ha­kea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mu­kai­ses­ti. Mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen muun syyn vuoksi kuin huoltajien työllistymisen tai opiskelun takia, tulee var­hais­kas­va­tus­paik­kaa hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoi­don­tar­peen alkamista ja paikka osoitetaan vapaana olevien var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen mukaisesti.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn