Paununkoulu

Jämsän kaupunki osallistuu Keski-Suomen Yrityskylä -toimintaan 1.8.2020 alkaen kolmen lukuvuoden ajan edellyttäen, että kaupungin maksuosuus on suunnitellun mukainen ja että kaupunki hyväksyy vuodelle 2020 valmistellun talousarvion näiltä osin.  Kaupunginvaltuusto päättää ta­lous­ar­vios­ta 2.12.2019 kokouksessaan.

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yrit­te­liäi­syyden oppimispolku. Yrityskylän oppimispolku mahdollistaa tut­ki­tus­ti innostavan, monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen op­pi­lail­le. Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on roh­keut­ta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yri­tys­ky­lä tavoittaa vuosittain yli 70 000 peruskoululaista.

Yrityskylän taustalla oleva Talous ja Nuoret TAT ry. on itsenäinen ja puoluepoliittisesti si­tou­tu­ma­ton yhdistys. Sen rahoituksesta vastaavat mm. Teollisuuden ja Työn­an­ta­jain keskusliiton säätiö (24 %), yritykset (39%), kunnat (8 %), opetus- ja kulttuuriministeriö (8%), Sitra (5 %) , Elinkeinoelämän kes­kus­liit­to (3 %), eri säätiöt (13 %).

Yrityskylä Alakoulu -oppimiskokonaisuus sisältää opettajien kou­lu­tuk­sen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen ja vierailupäivän op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on pie­nois­kaupun­ki, jossa kuudesluokkalainen työskentelee päivän ajan omassa ammatissaan, sekä toimii vastuullisena kuluttajana ja kan­sa­lai­se­na osana yhteiskuntaa. Yrityskylän pienoiskaupunkiin ra­ken­ne­taan noin 15:sta todelliselle toimijalle oma pienoisyritys. Toimintaa ollaan laajentamassa Keski-Suomeen lv. 2020 - 2021 al­kaen. Fyysisesti kylä sijoittuu Jyväskylään.

Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuus sisältää opettajien kou­lu­tuk­sen, oppimateriaalin 5 oppitunnin pitämiseen ja 2,5 tuntia kes­tä­vän pelitilanteen oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulun op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on työelämän ja talouden kansainvälinen peliareena, jos­sa yhdeksäsluokkalaiset toimivat tiimeinä yritysten johtoryhminä. Pe­li­ti­lan­tees­sa yhdistyvät fyysinen oppimisympäristö ja digitaalinen pe­li­so­vel­lus.

Vaasan yliopiston toteuttamien tutkimusten mukaan Yrityskylä Ala- ja Yläkoulu parantavat nuorten talousosaamista ja nostavat nuorten kiin­nos­tus­ta taloutta kohtaan.

Yrityskylä Keski-Suomen kolmen lukuvuoden rahoitus koostuu toi­min­taan mukaan lähtevien kuntien osuudesta ja yritysten sekä val­ta­kun­nal­lis­ten yhteistyökumppaneiden osuudesta. Kuntien osoit­ta­ma tukiosuus on noin 40 %. Kuntakohtainen tuki on suhteutettu ko­ko Yrityskylä Keski-Suomen oppilasmäärään.  Jämsän osuus on kolmen lukuvuoden osalta noin 25 000 €. Lisäksi tulevat kuljetus- ja eväskustannukset.

Kunnan maksuosuus sisältää opettajien koulutukset, oppimateriaalit se­kä vierailut Yrityskylä-oppimisympäristöihin Yrityskylä Ala- ja Ylä­kou­lus­sa. Kunta huolehtii mahdollisista sijaiskuluista, kuljetuksista ja oppilaiden eväistä. Yrityskylä Keski-Suomi toteutetaan, mikäli Ta­lous ja nuoret TAT saa kerättyä riittävän rahoituksen toiminnan to­teut­ta­mi­sek­si.

Toimintakonseptia on esitelty rehtoreille 9.10.2019 ja mukaan läh­te­mis­tä on pidetty kannatettavana. Se toteuttaa opetussuunnitelmaa ja yhdistää eri oppiaineita. Oppiminen toiminnallisesti kiinnostaa op­pi­lai­ta. Lisäksi sijoittuminen Jyväskylään ei tuota kohtuuttomia mat­kus­tus­kus­tan­nuk­sia, toteaa ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn