Paununkoulu

Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan kokouksessaan 6.11.2019 koulutusmatkailun myyntiä koskevan määräaikaisen sopimuksen Jämsek Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka.

Taustalla on aiemmin kesäkuussa hyväksytty sopimus, jonka voimassaolo on päättynyt. Sopimus mahdollisti elokuussa toteutuneet vierailut ja saatu palaute ryh­miltä, yhteistyökumppaneilta, oppilailta, henkilökunnalta ja Kuo­re­ve­den koulun oppilaiden vanhemmilta on ollut myönteistä.

Nyt hyväksyttyä sopimusta on päivitetty. Sopimuksessa on tarkennettu sopimuksen taustaa ja tarkoitusta mm. todeten, että kysymyksessä on määräaikainen kokeilu ja mitä ko­kei­lul­la tavoitellaan (elinvoima ja ostovoiman lisäys) sekä todettu ta­voi­te­ti­la vakinaistamisten edellytysten selvittämisestä.

Opetuspalvelun sisällön tarkennuksessa on todettu pal­ve­lus­sa sovellettavan opetussuunnitelmaa ja sen laaja-alaisia op­pi­mis­ko­ko­nai­suuk­sia sekä opetusmenetelmiä. Lisäksi on todettu, ett­ei opetuspalvelussa suoriteta tutkintoa, tutkinnon osia eikä siitä an­ne­ta todistuksia. Sopimuksessa on todettu myytävän ope­tus­pal­ve­lun ja koulussa tapahtuvan valtionosuus- ja ope­tus­suun­ni­tel­ma­pe­rus­teisen opetuksen yhteistoiminta.

Opetuspalvelun sisältöä on edel­leen tarkennettu kuvaten sen pitävän sisällään op­pi­mis­ko­ke­muk­sen, välitunnit, kouluruokailut ym. Lisäyksenä on myös otettu mu­kaan kirjaus huoltajille mahdollisesti laadittavasta ohjelmasta.

Opetuspalvelujen saatavuudessa on tarkennettu myynnin volyymin seu­ran­ta­vas­tui­ta ja mahdollisuutta harkinnan perusteella tuotteiden toimittamiseen elokuussa koulutyön käynnistämisen ollessa ensisijainen asia. Myös tietosuojaa on tarkennettu yhdessä kau­pun­gin tietosuojavastavan kanssa.

Myytävien tuotteiden varaamisessa on ilmaisuja tarkennettu ja hin­noit­te­lun päivityksessä mukaan on otettu maininta tuotantokustannusten mää­rit­te­li­jäs­tä. Kun opetuspalvelutuotteet laskutetaan Jämsek Oy:n kautta, tuot­tei­den hintaan lisätään laskutuksesta aiheutuvat kustannukset ja ar­von­li­sä­ve­ro 24 %. Jämsek Oy on toiminnassaan ar­von­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­nen, mistä seuraa, että yhtiö voi vähentää kaupungille mak­sa­man­sa arvonlisäverot. Matkanjärjestäjältä laskutetaan opetuspalvelun tuot­ta­mi­sen nettokustannus (sisältäen yleiskustannukset ja katteen), mut­ta ei kaksinkertaista arvonlisäveroa.

Sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisältyy mää­rä­ra­ha myös toiminnan vakinaistamisen valmisteluun.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn