Paununkoulu

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.11.2019 myöntää järjestyksessään kolmannen Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:lle ansioistaan ylei­sen kulttuurityön saralla sekä yhteisöllisyyden yl­lä­pi­tä­jänä ja edistäjänä. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Mallipuuseppä Viljo Järvinen testamenttasi omaisuutensa Jäm­sän­kos­ken kaupungille. Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon perustamisesta päätti Jämsän kaupunginhallitus 20.2.2017 juhlavuoden päätöksenä.

Viljo Järvisen kulttuuripalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuon­na 2017. Palkinnon sai kir­joit­ta­ja-oh­jaa­ja, toimittaja Risto Ha­ko­laa ansioistaan teat­te­ri­tai­teen saralla. Vuonna 2018 kulttuuripalkinto myönnettiin Hallinportti Il­mai­lu­mu­seol­le sen työstä ilmailuhistorian tallentajana ja perinteen vaalijana.

Kuoreveden Nuorisoseura Nysän historia on ollut alusta saakka mo­ni­puo­li­sen kulttuuritoiminnan täyttämää. Matineat, äitienpäivät, oh­jel­mal­li­set iltamat, runoillat, näytelmät, teatterikurssit, opintoryhmät, bin­go, ilmaisutaidon kerhot, teatteritoiminta ja oma lehti - vuo­si­kym­me­nien toiminnasta koottu luettelo sisältää vain pienen osan.

Oma talo Suinulan kylällä on tarjonnut hyvät tilat monipuoliselle ja ym­pä­ri­vuo­ti­sel­le toiminnalle. Nykyinen talo valmistui tulipalossa tu­hou­tu­neen tilalle vuonna 1927. Kesäteatteritoiminnan tueksi saatiin ta­lon yhteyteen katettu katsomo vuonna 2017.

Kuoreveden Nuorisoseuran viettäessä 100-vuotisjuhlaansa tänä vuon­na on oma talo edelleen toiminnan tärkeä tukipiste. Bingo, juh­lat, ilmaisutaidon kerho lapsille ja nuorille, teatteri ja monet muut toi­min­not tarjoavat virikkeellistä toimintaa sekä kyläkunnalle, että myös laa­jem­mal­le joukolle. Oma neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti Ny­sän tukee tiedotusta myös paperiversiona. Yhdistyksen toiminta on yh­tei­söl­li­syyt­tä ylläpitävää ja sitä edistävää.

Vanhan Kuoreveden kunnan aikana Nysä huolehti paljolti muunkin kuin oman kyläkuntansa kulttuuritarjonnasta. Yhdistyksen toiminta ylei­sen kulttuuritoiminnan saralla on jatkunut laajana ja monipuolisena. Kun­ta­lii­tos­ten jälkeen työ on jatkunut ajoittain myös kansainvälisellä tasolla. Nysä on järjestänyt kansainvälisiä nuorisoleirejä 2010-lu­vul­la.

Kaupungin näkökulmasta Nysälle on tunnusomaista sujuva yhteistyö, asioiden täs­mäl­li­nen hoito sovitusti ja ajallaan. Yhdistyksen toiminnassa to­teu­tuu edelleen aikanaan toimintakertomukseen kirjattu kauaskantoinen aja­tus: Kulttuurinen nuorisotyö on parasta nuorisoseuratyötä.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn