Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.2.2020 periaatteista, joiden mukaan liikuntatilojen vakiovuorot jaetaan.

Kesäkauden (pääsääntöisesti 1.6-31.8) liikuntatilojen vakiovuorot ju­lis­te­taan haettaviksi maaliskuussa. Syys-kevätkauden (pää­sään­töi­ses­ti 1.9-31.5) liikuntatilojen vakiovuorot julistetaan haettaviksi huh­ti­kuus­sa.

Liikuntatilojen vakiovuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden jär­jes­tä­män toiminnan luonne ja laajuus sekä laatu ja määrä. Pää­tös­tä tehdessä huomioidaan myös liikuntasalien tilat ja varustus kun­kin lajin harrastamisen kannalta. Lasten ja nuorten toimintaan va­ra­tut vuorot pyritään sijoittamaan alkuiltaan (ennen klo 20.00). Vii­kon­lo­puil­le varataan aikoja peli- ja ottelutapahtumille Jämsänkosken yh­te­näis­kou­lun liikuntasaliin ja siksi vakiovuoroja myönnetään sinne ra­joi­te­tum­min viikonloppuisin. Kuntosaleille vakiovuoroja myön­ne­tään rajoitetusti siten, että ne eivät hankaloita yksityisten kun­to­sa­li­asiak­kai­den liikunnanharrastusta.

Vuorojen myöntämishierarkia:

1. Vuoroja myönnettäessä etusijalla on kaupungin oma käyttö

- Jämsän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaitosten vuorot kou­lu­päi­vi­nä klo 8-16

- sivistystoimialan muu toiminta (nuorisotoimi, liikuntatoimi, työ­väen­opis­to,
varhaiskasvatus)

- kaupungin muiden toimialojen toiminta

2. Jämsäläiset rekisteröityneet yhdistykset. Etusijalla ovat lasten ja nuor­ten toimintaan varatut vuorot sekä
kilpaurheilutoiminnan mah­dol­lis­ta­mi­seen varatut vuorot.

3. Jämsäläiset vapaamuotoiset toimintaryhmät, oppilaitokset, yri­tyk­set ja yksityishenkilöt.

4. Ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt

5. Liikuntatiloihin myönnetään käyttövuoroja ensisijaisesti lii­kun­ta­toi­min­taan.

Vakiovuorot ovat kestoltaan pääsääntöisesti 1 tunnin tai 1½ tunnin pi­tui­sia.

Vuoroja perutaan ai­noas­taan erittäin painavista syistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi lii­kun­ta­toi­min­taa edistävät koulutustilaisuudet, kilpailutapahtumat, kou­lun järjestämät tilaisuudet ja työväenopiston kurssit sekä lii­kun­ta­ti­lan kunnostustyöt.

Jämsän kaupungilla on oikeus perua vakiovuoro joko määräajaksi tai kokonaan, mikäli käyttäjä on toiminut annettujen ohjeiden vastaisesti tai tilassa tapahtuva toiminta ei vastaa myönnettyä käyttötarkoitusta. Vuoro voidaan perua myös, mikäli käyttäjä on jättänyt maksamatta laskutettuja vakiovuorojen käyt­tö­mak­su­ja tai aiheuttanut haittaa kiinteistölle tai sen irtaimistolle.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn