Error while rendering logo particle.
Paununkoulu

Jämsän kaupungin perusopetuksessa on siirrytty pääosin etäopetukseen valtioneuvoston 16.3.2020 antamien linjausten mukaisesti ja noudatettu 18.3 alkaen lähiopetuksen järjestämisen osalta annettuja määräyksiä.

Lähiopetusta kaikille 1.-3. vuosiluokan oppilaille

Perjantaina 20.3.2020 valtioneuvosto on antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Uuden asetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta lähiopetuksena kaikille 1.-3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille.
Edellä mainittu asetus astuu voimaan 23.3.2020 eli ensi maanantaina. Noudatamme Jämsän perusopetuksessa tätä asetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 20.3.2020 asiasta julkaiseman tiedotteen mukaan:
”Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia vahvasti suositellaan osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.”

Koulukuljetukset

1.-3.luokkalaisten koulukuljetukset sekä niiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kuljetukset, jotka ovat koulukuljetuksen piirissä, järjestetään maanantaina 23.3.2020 oppilaiden normaalien lukujärjestysten mukaisesti. Jos oppilas ei osallistu koulukuljetukseen, tulee tästä ilmoittaa suoraan kuljettajalle, kuten tavanomaisestikin tehtäisiin, jos oppilas on poissa koulusta.

Opetus järjestetään oppilaiden tavanomaisissa lähikouluissa kuitenkin niin, että Jämsänjoen yhtenäiskoulun oppilaiden opetus järjestetään Vitikkalassa.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua ne oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet tai ovat siihen oikeutettuja.

Lähiopetuksessa noudatetaan THL:n ohjeita hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Liikuntatunnit pidetään ulkoliikuntana – sääolosuhteet huomioiden.

Etäopetus

Etäopetuksessa noudatetaan oppilaiden normaalia lukujärjestystä soveltuvin osin. Oppilaalla on oikeus ikätasoaan vastaavaan opetukseen myös poikkeusoloissa. Opettajat lähettävät oppilaille tehtäviä ja oppimateriaalia Wilman ja muiden yhteisesti sovittujen viestintävälineiden kautta.

Opettajat antavat oppilaille tehtäviä ja ohjeita päivittäin ja he ovat tavoitettavissa oppilaan lukujärjestyksen mukaisina aikoina. Osa annettavista tehtävistä voi olla urakkamuotoisia oppimiskokonaisuuksia. Näiden osalta on syytä huomioida se, että päivittäin opiskeltavat kokonaisuudet muodostuvat sopivan kokoisiksi. Näin vältämme sen, ettei yhdelle päivälle tule liian suurta tai pientä työmäärää. Etäopetuksen ensimmäiset päivät antavat varmasti kokemuksen siitä, että mikä määrä opiskelua on kellekin sopivaa. Opettajat ja rehtorit käyvät mielellään vuoropuhelua asiasta huoltajien ja oppilaiden kanssa.

Wilman tai muiden verkkopalvelujen hidasteleminen johtuu usein siitä, että palvelua käyttää samanaikaisesti totuttua suurempi määrä ihmisiä. Tietoliikenne saattaa ruuhkautua. Teleoperattorit ja ohjelmistotalot työskentelevät korjatakseen tilannetta. Pyydämme kärsivällisyyttä.
Nämä poikkeukselliset opetusjärjestelyt kestävät 13.4.2020 asti.

Tämän kevätlukukauden osalta on peruttu perusopetuksen oppilaiden TET-jaksot. Jos lähiopetus jatkuu normaalisti 13.4. alkaen, on syytä keskittyä lähiopettamiseen ja –opiskeluun sekä tarvittaessa tukemaan oppilaita esimerkiksi tukiopetuksen keinoin.

Oppilas- ja opiskelijahuollon järjestelyistä tiedotamme keskiviikkona 25.3.2020.
Noudatamme perusopetuksen järjestelyissä valtiovallan määräyksiä ja ohjeita.

Poikkeusolojen aikana on syytä pitää erityistä huolta itsestä, läheisistä sekä huomioida myös ne henkilöt, jotka ovat vaarassa jäädä yksin. Perusopetuksen henkilöstö on ammattitaitoista ja sitoutunutta työhönsä. Olemme perusopetuksessa yhteisellä asialla.

Lisätietoja:

ma. opistojen rehtori-opetusjohtaja Sini Käkönen, p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn