Paununkoulu

Julkaistu: 26.08.2020
Viimeksi päivitetty: 26.08.2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 26.8.2020 siirtää toimivaltaansa siten, et­tä toimialajohtaja päättää ajalla 1.8.2020–31.12.2020 pe­rus­ope­tus­lain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir­tymi­sestä. Toimivallan delegointia on käsitelty koulunjohtajakokouksessa, kau­pun­gin­joh­ta­jan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Perusopetuslakia on muutettu (521/2020) lisäämällä siihen 20 a §, jo­ka on väliaikaisesti voimassa 1.8.2020–31.12.2020. Muutoksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) le­viä­mis­tä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mu­kai­sen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa op­pi­laan oikeus saada opetusta. Perusopetuslain väliaikaisella muu­tok­sel­la mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi pää­tök­sel­lään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voi­daan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voi­daan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tar­tun­ta­tau­ti­lain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edel­leen välttämätöntä jatkaa. Opetuksen järjestäjän päätös poik­keuk­sel­li­siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yk­sit­täis­tä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toi­mi­pis­tei­tä.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan jär­jes­tää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etä­yh­teyk­siä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain ti­lan­tees­sa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen jär­jes­tä­mi­ses­sä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen si­säl­ty­vää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n nojalla. Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä kos­ke­vas­sa päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tar­tun­ta­tau­ti­lain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä ehtoja.

Ennen päätöksentekoa opetuksen järjestäjän on mm. kuultava koulun oppilaskuntaa ennen oppilaiden asemaan olen­nai­ses­ti vaikuttavia päätöksiä.

–Poikkeukselliset opetusjärjestelyt siten kuin lainsäätäjä on asiasta lau­su­nut ovat poikkeuksellisia ja edellyttävät lääketieteellisiä ja tar­tun­ta­tau­tien torjumiseen liittyviä perusteluja. Tästä seuraa, että pää­tös järjestelyihin siirtymisestä tulee tosiasiallisesti tehdä no­peas­ti, jotta sillä voidaan ehkäistä tehokkaasti tartuntataudin le­viä­mis­tä. Päätöksenteko pääsääntöisesti kerran kuussa kokoontuvassa lautakunnassa ei ole toimiva tähän nopeaa ratkaisua vaativaan tilanteeseen, toteaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä.

Muuna kuin lähiopetuksena toteutettava opetus voi vaarantaa haa­voit­tu­vam­mas­sa asemassa olevien lasten oikeuksien to­teu­tu­mi­sen. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät siten koske:

esiopetuksen oppilaat

perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita,

erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita,

pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä

valmistavan opetuksen oppilaita.

Jämsän kaupungin hallintosäännön poikkeuksellisten ope­tus­jär­jes­te­ly­jen linjaukset ja suunnitelma ovat valmistelussa ja niistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä,
p. 040-869 3443
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn