Paivahoito

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus esiopetukseen. Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Hakemuksen pääset tekemään osoitteessa Sähköinen varhaiskasvatushakemus / esiopetukseen ilmoittautuminen (jamsa.daisynet.fi)

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2020-2021
Syyslukukausi ma 17.8.2020 - pe 18.12.2020 (85 esiopetuspäivää)
- syysloma ma 12.10.2020 - su 18.10.2020
Kevätlukukausi ma 11.1.2021 - pe 28.5.2021 (91 esiopetuspäivää)
- talviloma ma 1.3.2021 - su 9.3.2021
- lomapäivä pe 14.5.2021

Mitä esiopetus on?

Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on 6-vuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä.

Esiopetus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatusta ja opetusta.
Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa.

Esiopetukselle on asetettu valtakunnalliset yleiset tavoitteet. Niiden mukaan esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetus muodostaa osan elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus/alkuopetus niveltyvät toisiinsa ja muodostavat lapsen kehityksen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Esiopetuksen sisältöjen ja toiminnan pohjana toimii esiopetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetus rakentuu oppimiskäsitykselle, jonka mukaan lapsi rakentaa käsityksensä aikaisempien kokemustensa ja omaksumansa uuden tiedon pohjalta. Hän oppii oppimaan ja näin löytää omat tapansa käsitellä uutta tietoa. Oppimaan oppimisen tukeminen ja kunkin lapsen oppimistyylin tunnistaminen ovat opettajan keskeisiä tehtäviä lapsen oppimismotivaatiota ja minäkuvaa vahvistettaessa. Esiopetuksessa opettaja on toiminnan ohjaaja, kannustaja ja oppimisympäristön luoja.

Esiopetuksen työtavat muodostuvat leikistä, leikinomaisesta tutkimisesta, kokeilusta, tiedonhankinnasta sekä ongelmien ratkaisusta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat liittyvät luonnollisiin arkipäivän tilanteisiin ja lapsen lähiympäristöön sekä luontoon ja sen muutoksiin.
Esiopetus ei jaa opetusta oppiaineisiin, vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Nämä kokonaisuudet liittyvät lapsen elämänpiiriin, arjen tilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Esiopetuksen monipuoliset asiakokonaisuudet kattavat seuraavat sisältöalueet: Kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri.

Missä esiopetusta järjestetään?

Jämsän kaupungissa esiopetusta tarjotaan kaikissa päiväkodeissa. Koivulinnan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää toimivat Korven koululla ja Hallin päiväkodin esiopetusryhmä toimii Kuoreveden koululla.  

Onko kuljetusta?

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Maksutonta esiopetuskuljetusta ei myönnetä niille päiville, joilla on päivähoidon tarve samassa paikassa, jossa esiopetus annetaan.
Kuljetushakemukset palautetaan sivistystoimeen.

Kuljetusasioista vastaa

 
Jämsän kaupungin sivistystoimi, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä
m
a. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 751 4731
Logistikko Joona Nurmi, puh.
0400 506 811
Toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh.
040 187 7099, kuljetusasioiden valmistelu

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn