Paivahoito

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016).

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7% perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Maksun määrä

Maksun enimmäismäärä nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289€/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 50% nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot

Perheen tuloihin otetaan huomioon vanhempien (yhteistaloudessa asuvat avio-tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot. Tuloksi lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloselvityslomake liitteineen on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yrittäjät toimittavat varsinaisen tuloselvityslomakkeen lisäksi yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen.  Mikäli perhe ei ilmoita tulotietoja, peritään korkein maksu.
Tuloselvityslomake (päivitetty 1.3.2017) (pdf)
Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf)

Jo tehty korkein maksupäätös muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on kokonaisuudessaan toimitettu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei pääsääntöisesti palauteta.

Tulorajat

Perheen koko   Tuloraja €/kk 1.8.2018 alkaen Bruttotulot, jonkalittuessa ei maksua peritä  Bruttotulot, josta alkaen peritään korkein maksu 
2  2012  2354  4802
3  2713  2965  5413
4  3080  3332  5780
5  3447  3699  6147
6  3813  4065  6513
 >6  + 142 (kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta)  

Esimerkki kokoaikaisesta maksusta: Perheessä on äiti, isä ja kaksi varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
Perheen bruttotulot ovat 4880,28 €/kk. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu: Nuorimman lapsen maksu: 4880,28 – 3080 = 1800,28 * 10,7% = 192,63 eli 193€/kk. Toisen lapsen maksu: 193 * 50% = 96,50 eli 97€/kk

Asiakasmaksut määräytyvät varatun varhaiskasvatusajan mukaan alla olevan taulukon mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta. Esiopetus on maksutonta

Sovittu varhaiskasvatusaika Kokoaikainen varhaiskasvatus
  1-5 v Esioppilas
1-10 pv tai enintään 20 tuntia/vk  60 % 48 %
11-15 pv tai 21 – 35 tuntia/vk 75 % 60 %
Yli 15 pv tai yli 35 tuntia/vk 100% 80 %

Tilapäinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ollessa tilapäistä (max 5 päivää), peritään maksua 20€/lapsi/päivä.

Maksun tarkistaminen

Asiakasmaksu tarkistetaan, jos maksun perusteissa tapahtuu muutos (perheen koko muuttuu, perheen tulot oleellisesti muuttuvat (± 10%)). Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista. Vuosittain maksut tarkistetaan 1.8. alkaen.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa, eikä sitä ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, asiakkaalta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.

Poikkeukset:

  • kun lapsi on sairautensa johdosta poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • kun lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksu peritä lainkaan.
  • kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuhyvitykset toimintakauden aikana

  • Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7. Mikäli lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka elokuusta lähtien, peritään asiakasmaksua enintään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu.
  • Kesä-elokuun aikana ei maksua peritä niiltä vähintään kuuden viikon mittaisilta yhtäjaksoisilta poissaoloilta, jotka on ilmoitettu ennalta. Tällaisen poissaolon aikana hoitosuhde ei katkea, eikä perhe menetä varhaiskasvatuspaikkaa. Tästä syystä ei ole myöskään oikeutta kotihoidon tukeen.
  • Perhepäivähoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta niiltä päiviltä, kun he itse järjestävät lapsen varahoidon perhepäivähoitajan ollessa töistä pois (tasoitusvapaa, sairausloma tai vuosiloma) ja vanhemmat ilmoittavat siitä varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle ja varahoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä. Maksuvapautus ei koske muita päivähoitomuotoja, eikä perhepäivähoitajan kesäloma-aikaa.
  • Päiväkotihoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta päiväkodin suunnittelupäiviltä, mikäli järjestävät lapsen varahoidon itse.

Laskuttaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn