Paivahoito

Vahaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021. Muutokset koskevat kokoaikaisen varhaiskasvatuksen vähimmäistulorajoja ja niiden korottamista, jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkeä sekä sisarusten maksujen määräytymistä. Tulorajojen muutosten myötä kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksupäätökset tarkistetaan 1.8.2021 lukien.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016).

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7% perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
Varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminta-aikaperusteiset maksuluokat, joissa maksu määräytyy varattujen/toteutuneiden tuntien mukaan.  Maksu perustuu varattuihin tunteihin tai niiden ylittyessä toteutuneisiin tunteihin oheisen taulukon mukaisesti   

Sovittu toiminta-aika tunteina                                                                                        Asiakasmaksu-% täydestä maksusta
0 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko60%
85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko)70%
108 - 130 tuntia (keskim. 30 tuntia/vko80%
131 - 150 tuntia (keskim. 35 tuntia/vko)90%
151 - tuntia (yli 35 tuntia/vko)100%

Esiopetusikäisen, täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen palveluntarve ja asiakasmaksu voi olla palveluntarpeesta riippuen 60 %, 70 % tai 80 % kokoaikaisesta var­haiskasvatusmaksusta .

Sovittu toiminta-aika tunteina Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatusAsiakasmaksu -% täydestä maksusta
0 - 42 tuntia (keskim. 10 tuntia/vko)40%
43 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko)60%
85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko)70%
108 tuntia tai enemmän (keskim. 30 tuntia tai yli/vko)80%


Maksun määrä

Maksun enimmäismäärä nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 288€/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 50% nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. 1.8.2021 alkaen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40% nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon. Esiopetus on maksutonta.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot

Perheen tuloihin otetaan huomioon vanhempien (yhteistaloudessa asuvat avio-tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot. Tuloksi lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloselvityksen tehdään eDaisyssä (suositus). Sen lisäksi toimitetaan tuloselvityslomake liitteineen joko eDaisyn liitteenä tai varhaiskasvatustoimistoon hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yrittäjät toimittavat varsinaisen tuloselvityslomakkeen lisäksi yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen.  Mikäli perhe ei ilmoita tulotietoja, peritään korkein maksu.
Jos tulot ilmoitetaan myöhemmin, maksu tarkistetaan tulotietojen mukaiseksi seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Tuloselvityslomake (pdf) päivitetty 17.5.2021
Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf)

Tulorajat 1.8.2021 alkaen

Perheen koko  Tuloraja €/kk 1.8.2021 alkaenBruttotulot, jonkalittuessa ei maksua peritä Bruttotulot, josta alkaen peritään korkein maksu 
2279830505485
3361038626297
4409943516786
5458848407375
6507553277762
 >6 + 186 (kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta)  

Esimerkki kokoaikaisesta maksusta: Perheessä on äiti, isä ja kaksi varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
Perheen bruttotulot ovat 4880,28 €/kk. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu: Nuorimman lapsen maksu: 4880,28 – 4099 * 10,7% = 83,60 eli 84€/kk. Toisen lapsen maksu: 84 * 40% = 33,60 eli 34€/kk


Tilapäinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ollessa tilapäistä (max 5 päivää), peritään maksua 20€/lapsi/päivä.

Maksun tarkistaminen

Asiakasmaksu tarkistetaan, jos maksun perusteissa tapahtuu muutos (perheen koko muuttuu, perheen tulot oleellisesti muuttuvat (± 10%)). Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista. Vuosittain maksut tarkistetaan 1.8. alkaen.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa, eikä sitä ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, asiakkaalta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.

Poikkeukset:

  • kun lapsi on sairautensa johdosta poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • kun lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksu peritä lainkaan.
  • kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuhyvitykset toimintakauden aikana

  • Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7. Mikäli lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka elokuusta lähtien, peritään asiakasmaksua enintään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu.
  • Kesä-elokuun aikana ei maksua peritä niiltä vähintään kuuden viikon mittaisilta kokonaisten viikkojen yhtäjaksoisilta poissaoloilta, jotka on ilmoitettu ennalta määräpäivään mennessä. Määräpäivän jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Tällaisen poissaolon aikana hoitosuhde ei katkea, eikä perhe menetä varhaiskasvatuspaikkaa. Tästä syystä ei ole myöskään oikeutta kotihoidon tukeen.
  • Perhepäivähoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta niiltä päiviltä, kun he itse järjestävät lapsen varahoidon perhepäivähoitajan ollessa töistä pois (tasoitusvapaa, sairausloma tai vuosiloma) ja vanhemmat ilmoittavat siitä varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle ja varahoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä. Maksuvapautus ei koske muita päivähoitomuotoja, eikä perhepäivähoitajan kesäloma-aikaa.
  • Päiväkotihoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta päiväkodin suunnittelupäiviltä, mikäli järjestävät lapsen varahoidon itse.

Laskuttaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Lisätietoja

Asiakasmaksut ja laskutus:
Toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh. 040 187 7099
Toimistosihteeri Tiina Myllymäki, puh. 040 7122495

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn