Vammaispalvelut

Artikkelin hakemisto

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoitus auttaa vaikeavammaista henkilöä päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan tai saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavassa on aina otettava huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Henkilökohtaisella avulla halutaan lisätä vammaisen henkilön itsenäisyyttä. Siksi on suotavaa, että henkilökohtaisena avustajana ei toimi lähiomainen muutoin kuin perustelluissa poikkeustapauksissa.

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua 1.1.2011 lukien 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla pienempi, jos palveluselvityksessä ja -suunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän henkilön tarpeisiin.

Kuka saa henkilökohtaista apua

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
Jos henkilön avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan tai valvontaan, apu järjestetään pääosin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Maksut

Kaikilla tavoilla järjestetty henkilökohtainen apu on saajalleen maksutonta. Kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset. Avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos vaikeavammainen henkilö saa henkilökohtaiseen apuun esimerkiksi tapaturman tai liikennevahingon vuoksi vakuutuskorvausta.

Palveluseteli

Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelu.

Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös omaan kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn