Puolukat

Artikkelin hakemisto

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määrittelyille ympäristöä kuormittaville toiminnoille luvan kunnan ympäristölautakunnalta tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY -keskus). Eräistä ympäristöön vaikuttavista toiminnoista tulee tehdä ilmoitus viranomaisen ratkaistavaksi. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja:
Jämsän kaupungin ympäristötoimi
Koskentie 11, 42100 Jämsä
ympäristöpäällikkö Piia Koski, puh. 0400 243 351


Rantojen kunnostus

Rannan kunnostustyön, kuten esimerkiksi ruoppauksen tai vesikasvien niiton, aloittamisesta ja suorittamistavasta tai tavallista suuremman laiturin rakentamisesta on ilmoitettava ennalta vesilain 1 luvun 30 §: n ja vesiasetuksen 85 a §:n perusteella mm. alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen.

Vesilain 1 luvun 30 §:n mukaan jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta, on oikeus ilman lupaa suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellinen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamista koskeva toimenpide, jos siitä ei aiheudu vesilain 1 luvun 12–15 tai 19 §:ssä tarkoitettua muutosta tai seurausta eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Haittaa aiheuttavaan ruoppaukseen ja ruoppausmassan sijoittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Ruoppausmassoja ei ilman maanomistajan suostumusta tai ympäristölupaviraston lupaa saa panna viljelysmaalle, tontille, rakennus- tai varastopaikalle, puutarhaan tai muulle erityiskäyttöön otetulle alueelle.

Jos toimenpide ei aiheuttane em. haittaa, mutta ei kuitenkaan ole merkitykseltään vähäinen, on työn aloittamisesta ja suorittamistavasta ennakolta ilmoitettava vesialueen omistajalle ja Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Näin on tehtävä aina koneellisesti suoritettavasta ruoppauksesta, ja ilmoitus ympäristökeskukseen on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen työn aloittamista. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys työn suorittamistavasta.

Ruoppauksesta, joka ei edellytä edellä tarkoitettuja vesilain mukaista lupaa tai ilmoitusta, tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimelle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Tee tarvittaessa ilmoitus vesirakennustyöstä alueelliselle ELY -keskukselle.

Lomakkeet


Laiturin rakentaminen

Myös tavallista suuremman laiturin rakentaminen saattaa vaatia luvan tai ainakin ilmoituksen. Rannan omistajalla on vesilain 1 luvun 28 §:n mukaan oikeus rakentaa yksityistä tarvettaan varten laituri, joka voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Laiturin rakentamista suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

 • laiturin rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa kalastukselle, vesiluonnolle tai luonnon kauneudelle.
 • rantaan päättyvä tie tai venevalkamarasite ei sinällään oikeuta tekemään laituria.
 • yleiseen käyttöön tehtävä laituri vaatii aina aluehallintoviraston luvan.
 • suurehkoihin laitureihin tarvitaan niin ikään kunnalta toimenpidelupa.
 • lupa tarvitaan myös, jos laiturista aiheutuu haittoja, joita ei ole etukäteen pystytty sopimaan naapurien kanssa.
 • kelluva laituri on suositeltava, sillä se ei juurikaan heikennä veden vaihtumista. Kelluva laituri on käyttökelpoinen myös vesistöissä, joissa vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat suuret.
 • vältä riitatapauksia keskustelemalla laiturinrakennusaikeistasi etukäteen naapurien ja osakaskunnan kanssa.
 • varmista lupa-asiat. Varsinkin suurehkon laiturin, aallonmurtajan tai muun ns. vesirajalaitteen rakentamiseksi saatetaan edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaista toimenpidelupaa tai -ilmoitusta sekä vesilain mukaista lupaa.

Tee tarvittaessa ilmoitus vesirakennustyöstä alueelliselle ELY -keskukselle.

Lomakkeet

 • Lomakkeen ilmoitusta varten saa ympäristötoimesta os. Koskentie 11, 42100 Jämsä 

Jätteen sijoittaminen maaperään ja maan pinnalle

Jämsän kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan maaperään tai maan pinnalle saa sijoittaa vain vähäisiä määriä paikan päällä syntynyttä puutarhajätettä, olkia ja hakkuutähteitä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan yksittäistapauksissa poiketa yhdyskuntatoimen johtajan suostumuksella, esimerkiksi käytettäessä tuhkaa, betonia, tiiltä tai asfalttimursketta korvaamaan maa-aineksia.

Lomakkeet


Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus, viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista, sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Koeluonteista toimintaa voi olla siten olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena.

Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen voi tehdä ympäristöhallinnon lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) on koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Jos koeluonteisesta toiminnasta voi ennalta arvioiden aiheutua vesistön tai pienen uoman pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, tulee toimintaan hakea ympäristölupa.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristötoimeen osoitteella
Jämsän kaupunki, ympäristöntoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut


Lannan patterointi tai poikkeaminen lannan varastointitilavuudesta

EU:n nitraattidirektiivin mukainen valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nitraattiasetus) astui voimaan 15.11.2000. Nitraattiasetuksella on tarkoitus parantaa vesiensuojelun tilaa. Typpiyhdisteet aiheuttavat maaperään päästessään pohjaveden pilaantumista ja vesistöihin päästessään rehevöitymistä, joka voi ilmetä mm. haitallisina sinileväkukintoina. Tämän vuoksi jokaisella eläintilalla Suomessa tulee olla tiiviit, umpipohjaiset lanta- ja virtsavarastot. Lantalaan tulee mahtua vuoden aikana kertynyt lanta. Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, mikäli

 1. lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan perusteella 
 2. lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle asetuksen mukaisella tavalla varastoitavaksi 
 3. lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle välittömään hyötykäyttöön 
 4. lantaa varastoidaan asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa, jos varastoinnissa tällöin noudatetaan asetuksen liitteen 1 mukaista menettelyä ja päästöt vesiin voidaan estää. Patteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille.

Ilmoitus poikkeamisesta tai patteroinnista tulee tehdä vähintään kuukautta ennen kuin on tarkoitus ryhtyä karjanlannan varastointitilavuudesta poikkeamiseen tähtääviin toimenpiteisiin tai muuhun lannan varastoimiseen patterissa. Ilmoitus tulee tehdä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla tarvittavia määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle edellä tarkoitetuista ilmoituksista.

Ilmoituksen tekee se maataloustoiminnan harjoittaja, jonka on tarkoitus poiketa nitraattiasetuksessa edellytetystä lannan varastointitilavuudesta tai jonka on tarkoitus ryhtyä muusta syystä johtuvaan lannan varastoimiseen patterissa. Mikäli lantaa luovutetaan muualle, tulee vastaanottajan kirjallinen suostumus liittää ilmoituksen mukaan.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet


Moottoriajoneuvokilpailu tai -harjoittelu

Lupa maastossa tai vesialueella järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun

Ympäristöpäälliköltä tulee hakea lupa, kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin. Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa haetaan joko vapaamuotoisella hakemuksella tai ympäristötoimesta saatavalla lomakkeella, johon tulee liittää maanomistajan/vesialueen omistajan kirjallinen suostumus, kartta toiminta-alueesta sekä selvitys toiminnan aiheuttamista haitoista, turvallisuusnäkökohdista sekä maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Lupahakemus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, Ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä

Lomakkeet


Maa-ainesten ottolupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta siitäkin on tehtävä ilmoitus Jämsän kaupungin valvontatoimeen. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten ottoluvista päättää ympäristölautakunta. Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Lupahakemus toimitetaan 4 kappaleena rakennusvalvonnan toimistoon tai osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristölautakunta, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut


Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä sellaisesta tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä sekä tilapäisestä tapahtumasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Erityisen häiritsevänä melua on pidettävä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla mm. rakennustyöt, murskaus- ja louhintatyöt, tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet, moottoriurheilutapahtumat sekä muut erityisen meluiset toiminnot. Ilmoitus tulee jättää vähintään 30 päivää ennen tilaisuuden tai tapahtuman alkamista.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Seppolantie 10, 42100 Jämsä. Päätöksen käsittelyaika on n. 3-4 viikkoa, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja tarkastukset.

Lomakkeet

Maksut


Poikkeukselliset tilanteet (YSL 62 §)

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti, erillistä lomaketta ei ole. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Maksut


Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 28 § mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.

Tarkemmin ympäristöluvan vaativat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) 1 § (www.finlex.fi). Ympäristönlupa on lisäksi oltava

 1. toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, 
 2. jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista, 
 3. toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, 
 4. jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, 
 5. Suomen aluevesillä tapahtuvaan öljyn tai kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan.

Ympäristölupapäätöksessä voidaan antaa ohjeita ja määräyksiä muun muassa ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentämisestä, jätteiden käsittelystä ja meluntorjunnasta.

Pienempien yritysten ja toimintojen ympäristöluvat käsitellään Jämsän kaupungin ympäristölautakunnassa, suurten laitosten luvat käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Ympäristölupahakemus tulee toimittaa 3 kappaleena osoitteella Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn